Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

29 Μαρτίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΔΟΜΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Β. Πλαγιανάκο

ΚΟΙΝ.: -Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Π. Πολάκη

             -Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Π. Γεωργακόπουλο

              -Εκπρόσωπο της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, κ. Γ. Λεοντόπουλο

              -ΕΣΑμεΑ

              -Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: « Αίτημα για διευκρίνηση/τροποποίηση/συμπλήρωση εδαφίων του Οδηγού Κλινικού-Διοικητικού Ελέγχου και Εκκαθάρισης Συμβεβλημένων Παρόχων Κλειστής Περίθαλψης και Δομών Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού (ΑΔΑ: 62ΓΑΟΞ7Μ-ΙΦΞ) του ΕΟΠΥΥ»

 

Κύριε Πρόεδρε,

Με αφορμή τον Οδηγό Κλινικού-Διοικητικού Ελέγχου και Εκκαθάρισης Συμβεβλημένων Παρόχων Κλειστής Περίθαλψης και Δομών Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού (ΑΔΑ: 62ΓΑΟΞ7Μ-ΙΦΞ), σύμφωνα με τον οποίο επικαιροποιούνται οι οδηγίες της Δ/νσης Ελέγχου και Εκκαθάρισης προς τις ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ για τον διοικητικό έλεγχο των δαπανών, με βάση τον νέο ΕΚΠΥ, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια σημαντική ασάφεια, η οποία χρήζει άμεσης διευκρίνησης είτε με τροποποίηση/συμπλήρωση/διόρθωση του ήδη εκδοθέντος Οδηγού, είτε με την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου εφαρμογής του Οδηγού προς τις ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ.  

Πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Α.2. Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ-Η.Φ.) του οδηγού, στην παρ. 1.3 με τίτλο «Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με το συνολικό αιτούμενο ποσό», σελ. 62, αναφέρεται ότι: « Γίνεται ταυτοποίηση τιμολογίου….α)Για παραμονή-ημερήσια φροντίδα οκτώ (8) ωρών καθορίζεται σε 40 ευρώ, β)Για παραμονή-ημερήσια φροντίδα άνω των οκτώ (8) ωρών καθορίζεται σε 50 ευρώ».

Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο Α.2. στην παρ. 1.8. β, σελ. 63, αναφέρεται ότι: «…β) ότι ο χρόνος παραμονής των ΑμεΑ είναι 8 ώρες ή άνω των 8ωρών ανάλογα με την άδεια λειτουργίας, μέσα δε σε αυτό το ωράριο εφαρμόζεται όλο το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ…»

Υπενθυμίζουμε και επισημαίνουμε ότι:

α) Στον νέο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018, Β΄), στο άρθρο 29 παρ. 2 αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια, ακρίβεια και ευκρίνεια ότι: «Στην έννοια του νοσηλίου περιλαμβάνεται η διημέρευση, όλο το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ, οι δράσεις κοινωνικοποίησης, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η δημιουργική απασχόληση, η ψυχαγωγία, η ιατρική παρακολούθηση και η μεταφορά τους από το σπίτι στο Κέντρο και το αντίστροφο. Το ωράριο λειτουργίας των Κ.Δ.-Η.Φ. είναι οκτώ και άνω των οκτώ ωρών, όπως ορίζεται στο σχετικό π.δ. Στο ως άνω ωράριο λειτουργίας, συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης που βεβαιώνεται από τους υπεύθυνους του Κέντρου και τους γονείς.»,

β) Σύμφωνα με το από 9/3/2005 υπ’αρ. πρωτ. Π3α/Φ.85/ΓΠ 20391 έγγραφο διευκρινήσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με το νοσήλειο -τροφείο των ΚΔΗΦ ΑμεΑ αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο ότι: «…….. Επίσης, επειδή στο άρθρο 5 του Π.Δ. 383/2002 δεν προσδιορίζεται επακριβώς η έννοια του νοσηλίου για τα Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας και ενόψει της τροποποίησης του εν λόγω Π.Δ/τας, διευκρινίζουμε ότι στην έννοια του παραπάνω νοσηλίου περιλαμβάνονται, η μεταφορά των ΑμεΑ από το σπίτι στο Κέντρο και το αντίστροφο, η διαμονή, οι δράσεις κοινωνικοποίησης, η απασχόληση, η άθληση και η ιατρική παρακολούθηση  και

γ)Το προβλεπόμενο προσωπικό για την μεταφορά των ΑμεΑ από και προς τα Κέντρα (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ) γίνεται με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, με εξειδικευμένο προσωπικό (οδηγούς- συνοδούς) και η υπηρεσία αυτή προς τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας κάθε Κέντρου, καθώς και με την κείμενη νομοθεσία.

Συνεπώς, για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 2 του νέου ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, ζητούμε την άμεση τροποποίηση/διόρθωση/συμπλήρωση των παρ. 1.3 και 1.8 β του Κεφ. Α.2. του οδηγού ως εξής:

 1) της παρ. 1.3 του κεφ. Α.2. του Οδηγού Κλινικού-Διοικητικού Ελέγχου και Εκκαθάρισης Συμβεβλημένων Παρόχων Κλειστής Περίθαλψης και Δομών Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού ως εξής :

«Γίνεται ταυτοποίηση τιμολογίου και αντιπαραβολή ποσού τιμολογίου με ηλεκτρονική υποβολή, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος του νοσηλίου των Κέντρων Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας για τα ΑμεΑ καθορίζεται ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των ΚΔΗΦ, ως εξής:

α) για ωράριο λειτουργίας των ΚΔΗΦ οκτώ (8) ωρών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μεταφοράς των ΑμεΑ από και προς το ΚΔΗΦ καθορίζεται σε 40 ευρώ ημερησίως

β) για ωράριο λειτουργίας των ΚΔΗΦ άνω των οκτώ (8) ωρών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μεταφοράς των ΑμεΑ από και προς το ΚΔΗΦ καθορίζεται σε 50 ευρώ ημερησίως»

2) της υποπαρ. 1.8. β του κεφ. Α.2. του Οδηγού Κλινικού-Διοικητικού Ελέγχου και Εκκαθάρισης Συμβεβλημένων Παρόχων Κλειστής Περίθαλψης και Δομών Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού όπως ακριβώς αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του νέου ΕΚΠΥ, δηλαδή:

«…β)ότι περιλαμβάνεται η διημέρευση, όλο το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ, οι δράσεις κοινωνικοποίησης, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η δημιουργική απασχόληση, η ψυχαγωγία, η ιατρική παρακολούθηση και η μεταφορά τους από το σπίτι στο Κέντρο και το αντίστροφο. Το ωράριο λειτουργίας των Κ.Δ.-Η.Φ. είναι οκτώ και άνω των οκτώ ωρών, όπως ορίζεται στο σχετικό π.δ. Στο ως άνω ωράριο λειτουργίας, συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης που βεβαιώνεται από τους υπεύθυνους του Κέντρου και τους γονείς…»

Εναλλακτικά ή και συμπληρωματικά, των διορθώσεων του εν λόγω Οδηγού, να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής του στην οποία να διευκρινίζεται ότι η εκκαθάριση των δαπανών που υποβάλλονται στον Οργανισμό και αφορούν σε υπηρεσίες διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του νέου ΕΚΠΥ στην οποία αναφέρεται ότι:

«Στην έννοια του νοσηλίου περιλαμβάνεται η διημέρευση, όλο το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ, οι δράσεις κοινωνικοποίησης, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η δημιουργική απασχόληση, η ψυχαγωγία, η ιατρική παρακολούθηση και η μεταφορά τους από το σπίτι στο Κέντρο και το αντίστροφο. Το ωράριο λειτουργίας των Κ.Δ.-Η.Φ. είναι οκτώ και άνω των οκτώ ωρών, όπως ορίζεται στο σχετικό π.δ. Στο ως άνω ωράριο λειτουργίας, συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης που βεβαιώνεται από τους υπεύθυνους του Κέντρου και τους γονείς.».

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας ως προς τις απαραίτητες διευκρινήσεις/τροποποιήσεις/συμπληρώσεις ή διορθώσεις και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας σχετικά με  το ως άνω σοβαρό θέμα που σας θέσαμε.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                                                   

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ                   ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Ιούνιος 2019»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
272829303112
345

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ / ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Με την παρούσα επανερχόμαστε για πολλοστή φορά στο καίριο ζήτημα, το οποίο τελευταία φορά σας είχε τεθεί με την υπ’αρ. 252/9-4-2019 επιστολή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, και αφορά στην επίσπευση των διαδικασιών ένταξης σε νομοθετική διάταξη του πορίσματος της Επιτροπής του άρθρου 11 του Ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ. Α΄/12.05.2016) και αποκατάστασης συνταξιοδοτικών διατάξεων για τα μέλη των οικογενειών που φροντίζουν άτομα με βαριές αναπηρίες...

Read more
6789
10111213141516
17181920212223
2425

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από διαρκείς προσπάθειες-παρεμβάσεις και έντονες πιέσεις της Διοίκησης της ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς τον Πρόεδρο και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΟΠΥΥ, με σκοπό την επίσπευση όλων των απαραίτητων διαδικασιών......

Read more
2627282930
1234567


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
Reset