Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

29 Μαρτίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΔΟΜΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Β. Πλαγιανάκο

ΚΟΙΝ.: -Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Π. Πολάκη

             -Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Π. Γεωργακόπουλο

              -Εκπρόσωπο της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, κ. Γ. Λεοντόπουλο

              -ΕΣΑμεΑ

              -Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: « Αίτημα για διευκρίνηση/τροποποίηση/συμπλήρωση εδαφίων του Οδηγού Κλινικού-Διοικητικού Ελέγχου και Εκκαθάρισης Συμβεβλημένων Παρόχων Κλειστής Περίθαλψης και Δομών Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού (ΑΔΑ: 62ΓΑΟΞ7Μ-ΙΦΞ) του ΕΟΠΥΥ»

 

Κύριε Πρόεδρε,

Με αφορμή τον Οδηγό Κλινικού-Διοικητικού Ελέγχου και Εκκαθάρισης Συμβεβλημένων Παρόχων Κλειστής Περίθαλψης και Δομών Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού (ΑΔΑ: 62ΓΑΟΞ7Μ-ΙΦΞ), σύμφωνα με τον οποίο επικαιροποιούνται οι οδηγίες της Δ/νσης Ελέγχου και Εκκαθάρισης προς τις ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ για τον διοικητικό έλεγχο των δαπανών, με βάση τον νέο ΕΚΠΥ, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια σημαντική ασάφεια, η οποία χρήζει άμεσης διευκρίνησης είτε με τροποποίηση/συμπλήρωση/διόρθωση του ήδη εκδοθέντος Οδηγού, είτε με την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου εφαρμογής του Οδηγού προς τις ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ.  

Πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Α.2. Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ-Η.Φ.) του οδηγού, στην παρ. 1.3 με τίτλο «Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με το συνολικό αιτούμενο ποσό», σελ. 62, αναφέρεται ότι: « Γίνεται ταυτοποίηση τιμολογίου….α)Για παραμονή-ημερήσια φροντίδα οκτώ (8) ωρών καθορίζεται σε 40 ευρώ, β)Για παραμονή-ημερήσια φροντίδα άνω των οκτώ (8) ωρών καθορίζεται σε 50 ευρώ».

Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο Α.2. στην παρ. 1.8. β, σελ. 63, αναφέρεται ότι: «…β) ότι ο χρόνος παραμονής των ΑμεΑ είναι 8 ώρες ή άνω των 8ωρών ανάλογα με την άδεια λειτουργίας, μέσα δε σε αυτό το ωράριο εφαρμόζεται όλο το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ…»

Υπενθυμίζουμε και επισημαίνουμε ότι:

α) Στον νέο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018, Β΄), στο άρθρο 29 παρ. 2 αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια, ακρίβεια και ευκρίνεια ότι: «Στην έννοια του νοσηλίου περιλαμβάνεται η διημέρευση, όλο το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ, οι δράσεις κοινωνικοποίησης, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η δημιουργική απασχόληση, η ψυχαγωγία, η ιατρική παρακολούθηση και η μεταφορά τους από το σπίτι στο Κέντρο και το αντίστροφο. Το ωράριο λειτουργίας των Κ.Δ.-Η.Φ. είναι οκτώ και άνω των οκτώ ωρών, όπως ορίζεται στο σχετικό π.δ. Στο ως άνω ωράριο λειτουργίας, συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης που βεβαιώνεται από τους υπεύθυνους του Κέντρου και τους γονείς.»,

β) Σύμφωνα με το από 9/3/2005 υπ’αρ. πρωτ. Π3α/Φ.85/ΓΠ 20391 έγγραφο διευκρινήσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με το νοσήλειο -τροφείο των ΚΔΗΦ ΑμεΑ αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο ότι: «…….. Επίσης, επειδή στο άρθρο 5 του Π.Δ. 383/2002 δεν προσδιορίζεται επακριβώς η έννοια του νοσηλίου για τα Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας και ενόψει της τροποποίησης του εν λόγω Π.Δ/τας, διευκρινίζουμε ότι στην έννοια του παραπάνω νοσηλίου περιλαμβάνονται, η μεταφορά των ΑμεΑ από το σπίτι στο Κέντρο και το αντίστροφο, η διαμονή, οι δράσεις κοινωνικοποίησης, η απασχόληση, η άθληση και η ιατρική παρακολούθηση  και

γ)Το προβλεπόμενο προσωπικό για την μεταφορά των ΑμεΑ από και προς τα Κέντρα (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ) γίνεται με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, με εξειδικευμένο προσωπικό (οδηγούς- συνοδούς) και η υπηρεσία αυτή προς τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας κάθε Κέντρου, καθώς και με την κείμενη νομοθεσία.

Συνεπώς, για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 2 του νέου ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, ζητούμε την άμεση τροποποίηση/διόρθωση/συμπλήρωση των παρ. 1.3 και 1.8 β του Κεφ. Α.2. του οδηγού ως εξής:

 1) της παρ. 1.3 του κεφ. Α.2. του Οδηγού Κλινικού-Διοικητικού Ελέγχου και Εκκαθάρισης Συμβεβλημένων Παρόχων Κλειστής Περίθαλψης και Δομών Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού ως εξής :

«Γίνεται ταυτοποίηση τιμολογίου και αντιπαραβολή ποσού τιμολογίου με ηλεκτρονική υποβολή, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος του νοσηλίου των Κέντρων Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας για τα ΑμεΑ καθορίζεται ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των ΚΔΗΦ, ως εξής:

α) για ωράριο λειτουργίας των ΚΔΗΦ οκτώ (8) ωρών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μεταφοράς των ΑμεΑ από και προς το ΚΔΗΦ καθορίζεται σε 40 ευρώ ημερησίως

β) για ωράριο λειτουργίας των ΚΔΗΦ άνω των οκτώ (8) ωρών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μεταφοράς των ΑμεΑ από και προς το ΚΔΗΦ καθορίζεται σε 50 ευρώ ημερησίως»

2) της υποπαρ. 1.8. β του κεφ. Α.2. του Οδηγού Κλινικού-Διοικητικού Ελέγχου και Εκκαθάρισης Συμβεβλημένων Παρόχων Κλειστής Περίθαλψης και Δομών Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού όπως ακριβώς αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του νέου ΕΚΠΥ, δηλαδή:

«…β)ότι περιλαμβάνεται η διημέρευση, όλο το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ, οι δράσεις κοινωνικοποίησης, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η δημιουργική απασχόληση, η ψυχαγωγία, η ιατρική παρακολούθηση και η μεταφορά τους από το σπίτι στο Κέντρο και το αντίστροφο. Το ωράριο λειτουργίας των Κ.Δ.-Η.Φ. είναι οκτώ και άνω των οκτώ ωρών, όπως ορίζεται στο σχετικό π.δ. Στο ως άνω ωράριο λειτουργίας, συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης που βεβαιώνεται από τους υπεύθυνους του Κέντρου και τους γονείς…»

Εναλλακτικά ή και συμπληρωματικά, των διορθώσεων του εν λόγω Οδηγού, να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής του στην οποία να διευκρινίζεται ότι η εκκαθάριση των δαπανών που υποβάλλονται στον Οργανισμό και αφορούν σε υπηρεσίες διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του νέου ΕΚΠΥ στην οποία αναφέρεται ότι:

«Στην έννοια του νοσηλίου περιλαμβάνεται η διημέρευση, όλο το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ, οι δράσεις κοινωνικοποίησης, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η δημιουργική απασχόληση, η ψυχαγωγία, η ιατρική παρακολούθηση και η μεταφορά τους από το σπίτι στο Κέντρο και το αντίστροφο. Το ωράριο λειτουργίας των Κ.Δ.-Η.Φ. είναι οκτώ και άνω των οκτώ ωρών, όπως ορίζεται στο σχετικό π.δ. Στο ως άνω ωράριο λειτουργίας, συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης που βεβαιώνεται από τους υπεύθυνους του Κέντρου και τους γονείς.».

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας ως προς τις απαραίτητες διευκρινήσεις/τροποποιήσεις/συμπληρώσεις ή διορθώσεις και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας σχετικά με  το ως άνω σοβαρό θέμα που σας θέσαμε.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                                                   

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ                   ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Απρίλιος 2019»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
2526

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕ.Σ.Υ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΑμεΑ

Σε απάντηση της από 21/3/2019 επιστολή σας που αφορά στην πρόταση εκπροσώπων της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ. Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, όπως θεσπίστηκε με το άρθρο 164 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α΄/9-3-2019), σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:......

Read more
272829

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΔΟΜΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Με αφορμή τον Οδηγό Κλινικού-Διοικητικού Ελέγχου και Εκκαθάρισης Συμβεβλημένων Παρόχων Κλειστής Περίθαλψης και Δομών Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού (ΑΔΑ: 62ΓΑΟΞ7Μ-ΙΦΞ), σύμφωνα με τον οποίο επικαιροποιούνται οι οδηγίες της Δ/νσης Ελέγχου και Εκκαθάρισης προς τις ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ για τον διοικητικό έλεγχο των δαπανών, με βάση τον νέο ΕΚΠΥ.....
Read more
3031
1

ΘΛΙΨΗ ΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με βαθιά συγκίνηση και θλίψη, είναι στη δυσάρεστη θέση ν’ ανακοινώσει ότι χθες, 31 Μαρτίου 2019, έφυγε από κοντά μας ο Αναστάσιος Λαγόπουλος, ιστορικό στέλεχος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, αλλά και ολόκληρου του Αναπηρικού Κινήματος.....

Read more
2

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η Γενική Συνέλευση το Ο.Η.Ε. καθιέρωσε από το 2008 την 2 Απριλίου ως παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό. Ο δε μήνας Απρίλιος έχει καθιερωθεί ως μήνας ενημέρωσης, δράσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, των αρχών και των φορέων για τον Αυτισμό.....  

Read more
3

ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, στην επιτυχημένη ημερίδα που συνδιοργάνωσαν, την 1 Απριλίου 2019, το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με θέμα:... 

Read more
4

ΤΙΘΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)

Η Διοίκηση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι, μετά από το διαρκή αγώνα της και των συνεχών δράσεών της με δυναμικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης..... 

Read more
567
8910

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Σε συνέχεια της υπ’αρ. 223/03-04-2019 ανακοίνωσης της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η διευκρινιστική εγκύκλιος, με αριθμ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/3-4-2019 και θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου».....  

Read more
1112

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΔ, ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΔΗΦΑμεΑ

Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε για πολλοστή φορά, εκφράζοντας την αγανάκτηση μας, για το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της διαδικασίας εκκαθάρισης και αποπληρωμής των οφειλόμενων αναδρομικών Ειδικών Νοσηλίων-Τροφείων ΣΥΔ.....

Read more
1314
151617

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, κ. Β. ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ, ΣΥΔ"

Από την αρχή που η ΠΟΣΓΚΑμεΑ πληροφορήθηκε την κατάρτιση του νέου Ε.Κ.Π.Υ. του ΕΟΠΥΥ μέχρι και σήμερα οι παρεμβάσεις της είναι διαρκείς προς τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και τις υπηρεσίες του. Παρ’ όλα αυτά σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με τις Ειδικές Θεραπείες (Ειδική Αγωγή) των ΑμεΑ μέχρι 21 ετών, αλλά και άνω των 21 ετών, καθυστερήσεις στην εκκαθάριση δαπανών ασφαλισμένων....

Read more
18192021
22232425262728
293012345


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
Reset