Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

7 Νοεμβρίου 2019

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

 

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Β. Πλαγιανάκο

 

ΚΟΙΝ.:    - Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κα Θ.Καρποδίνη

                - Προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κ. Θ.Ρηγάτο

                - Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων & Διεύθυνσης Οικονομικών ΕΟΠΥΥ, κ. Κ. Μπαρούς                   - Εκπρόσωπο της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, κ. Γ.Λεοντόπουλο

                 - ΕΣΑμεΑ

                 - Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Αίτημα επείγουσας συνάντησης για την οριστική διευθέτηση απρόσφορων συνθηκών στο πλαίσιο των ειδικών θεραπειών για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες»  

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), που αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος εκπροσώπησης των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ανά την Ελλάδα, αιτείται την άμεση συνάντηση μαζί σας με αφορμή τη δίκαιη αγανάκτηση και ταλαιπωρία που βιώνουν γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, στο πλαίσιο της υποβολής των παιδιών τους στις απαραίτητες για την υγεία τους συνεδρίες φυσικοθεραπειών.      

Όπως γνωρίζετε, με το υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/13/οικ.26133/10.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΚΡΟΞ7Μ-ΛΜΝ) έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γνωστοποιήθηκε η ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εφαρμογών για την εκτέλεση και υποβολή των φυσικοθεραπειών από συμβεβλημένους παρόχους με τον Οργανισμό στο πλαίσιο των ειδικών θεραπειών παιδιών – εφήβων και ενηλίκων του άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ. (απόφ. υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/2018, Φ.Ε.Κ. 4898/Β/2018) και η αναστολή της δυνατότητας υποβολής αιτημάτων από τους ασφαλισμένους για αποζημιώσεις φυσικοθεραπειών, από 01/08/2019, εφόσον στον τόπο κατοικίας τους υφίστανται συμβεβλημένοι πάροχοι.

Με έκπληξη διαπιστώνουμε πως μετά την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης και παρά την ανυπαρξία συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών σε πολλές περιοχές στη χώρα, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σταμάτησε να προβαίνει σε εκκαθαρίσεις δαπανών στους δικαιούχους – ασφαλισμένους για φυσικοθεραπείες και αιτήματα που υποβλήθηκαν από τον Αύγουστο και μετά. Η όλη αυτή στάση έχει δυσμενή επίπτωση στους γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες οι οποίοι επωμίζονται το οικονομικό βάρος των φυσικοθεραπειών των παιδιών τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Επειδή εκτιμούμε ότι:

(α) οι οικογένειες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες καλούνται να ακολουθήσουν όλες τις προβλεπόμενες συνεδρίες φυσικοθεραπειών για τα μέλη τους - ΑμεΑ, όχι από ευχέρεια, αλλά για την προσφορά μιας καλύτερης ποιότητας ζωής και την αποτροπή ενδεχόμενης επιδείνωσης της κατάστασης υγείας τους. Συνεπώς, είναι ανεπίτρεπτο ο αγώνας τους να ματαιώνεται από λογικές αμφιβόλου σκοπού ή/και να χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης για ζητήματα που δεν τους αφορούν και για τα οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη,

(β) η απουσία συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε συνδυασμό με τους άδικους περιορισμούς που εισάγονται στην ανωτέρω απόφαση για την αναστολή της δυνατότητας αποζημίωσης των ίδιων των ασφαλισμένων, συνιστά πρόσκομμα για τους γονείς και κηδεμόνες που, για τους παραπάνω λόγους, δεν διαθέτουν την πολυτέλεια να εξαντλήσουν κάθε χρονικό περιθώριο αναμονής έως την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,  

(γ) οποιοδήποτε μέτρο θεσπίζεται για την ανακούφιση των ατόμων με βαριές αναπηρίες και των οικογενειών τους στοχεύει και στην αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος η οποία αδιαμφισβήτητα οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες της αναπηρίας. Ως εκ τούτου είναι τουλάχιστον ανεπιεικές για τις περιπτώσεις ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές τους να μην προβλέπονται ειδικές μέριμνες ή/και δίκαιες εξαιρέσεις ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους,  

(δ) επιμέρους διατάξεις στους κανονισμούς παροχών που εισάγουν εμπόδια για το δικαίωμα πρόσβασης των ΑμεΑ στην υγεία, βρίσκονται σε αντίθεση:

- με το άρθρο 25 της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012) σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, επιτάσσεται η παροχή προς τα ΑμεΑ προσιτής υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσιών υγείας που είναι αναγκαίες με γνώμονα την αναπηρία τους, σχεδιασμένων με σκοπό να ελαχιστοποιούν τις συνέπειές της και να αποτρέπουν περαιτέρω αναπηρίες,

- με τις συστάσεις της Επιτροπής των ΗΕ[1] προς τη χώρα ως προς παραπάνω άρθρο για την εφαρμογή μακροπρόθεσμης στρατηγικής με μέτρα που εγγυώνται την πρόσβαση των ΑμεΑ στις υπηρεσίες υγείας,

- με την παραγρ.(ψ) του προοιμίου της ανωτέρω Σύμβασης που καθιστά σαφές ότι τα ΑμεΑ και τα μέλη των οικογενειών τους θα πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη προστασία και βοήθεια, προκειμένου να καταστεί δυνατό στις οικογένειες να συμβάλουν στην πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ,

- με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. (απόφ. υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/2018, Φ.Ε.Κ. 4898/Β/2018) που αφορούν στις υπόλοιπες ειδικές θεραπείες οι οποίες «[…] αποζημιώνονται σε συμβεβλημένους παρόχους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν και όπου δεν υπάρχει συμβεβλημένος πάροχος, αποζημιώνονται σε δικαιούχους με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως ορίζονται σε εγκύκλιο του Οργανισμού […]»,    

αιτούμαστε την άμεση έκδοση απόφασης που θα παρατείνει τη δυνατότητα κατάθεσης / εξέτασης αιτημάτων για την αποζημίωση των δικαιούχων – ασφαλισμένων του Οργανισμού μέχρι να υπογραφούν συμβάσεις με φυσικοθεραπευτές και ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, σε κάθε περιοχή της χώρας καθώς και τον ορισμό άμεσης συνάντησης με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας προκειμένου να αναπτύξουμε διεξοδικότερα τα προβλήματα και τις συνέπειες που βιώνουν οι οικογένειες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στο πλαίσιο των θεραπειών αποκατάστασης των παιδιών τους.    

Σας καλούμε, τέλος, να λάβετε υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 61 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137/Α/2017) σύμφωνα με το οποίο, κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους και να προάγει θετικά μέτρα για τη διασφάλιση της ισότιμης άσκησης των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του.   


Κύριε Πρόεδρε,

Προσδοκούμε στην άμεση θετική σας ανταπόκριση και τη σχετική ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας για τον ακριβή χρόνο ορισμού συνάντησης με αντιπροσωπεία της.


                                                     Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

    ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥPrint

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Νοέμβριος 2019»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
28293031123
456

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019 με την έκδοση της υπ’αρ. Δ12α/ΓΠοικ.50273/1466/1-11-2019 εγκυκλίου...

Read more
7

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Όπως γνωρίζετε, με το υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/13/οικ.26133/10.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΚΡΟΞ7Μ-ΛΜΝ) έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γνωστοποιήθηκε η ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εφαρμογών για την εκτέλεση και υποβολή των φυσικοθεραπειών από συμβεβλημένους παρόχους με τον Οργανισμό στο πλαίσιο των ειδικών θεραπειών παιδιών – εφήβων και ενηλίκων του άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ... 

Read more
8910
1112

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΔ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), που αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος εκπροσώπησης των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ανά την Ελλάδα, με το παρόν έγγραφο επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη άμεσης διεύρυνσης του χρονικού περιθωρίου ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων...

Read more
13

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Με την υπ’αρ. 1104/11-10-2019 επιστολή μας, σας είχαμε επισημάνει τον ορατό κίνδυνο αναστολής λειτουργίας, πιστοποιημένων Φορέων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας σε ωφελούμενους-άτομα με αναπηρία, λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της διαδικασίας που αφορά στην επιχορήγησή τους από τις Περιφέρειες όλης της χώρας...

Read more
14151617
18

ΘΛΙΨΗ ΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Με οδύνη πληροφορηθήκαμε την απώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου και αγαπητού συναδέλφου του Γιώργου Λιακόπουλου, ιδρυτή και επί 21 συναπτά έτη Προέδρου του Σωματείου ΑμεΑ « Ο ΣΩΤΗΡ»...

Read more
192021222324
2526272829301
2345678

Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset