Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

23 Ιανουαρίου 2020

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑμεΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ & ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΠΡΟΣ:    Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Ν.Κεραμέως  

               

ΚΟΙΝ.:  - Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Σ. Ζαχαράκη

             -  Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

          -   ΕΣΑμεΑ

          -   Φορείς – Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

                                

ΘΕΜΑ: «Να δοθεί τέλος στη σισύφειο πορεία των αδιόριστων εκπαιδευτικών που είναι γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες – Άμεση επαναφορά και συμπερίληψή τους σε ειδικές κατηγορίες στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών/τριών και μόνιμων εκπαιδευτικών»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος που εκπροσωπεί τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Με το παρόν έγγραφο και με αφορμή τη δημοσίευση της Προκήρυξης υπ’ αριθμ. 1ΓΕ/2019 (Φ.Ε.Κ. 45/Α.Σ.Ε.Π./2019), η ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκφράζει, όπως και στο παρελθόν έχει πράξει, την απόλυτη αντίθεσή της στις προβλέψεις που αφορούν τα κριτήρια κατάταξης για τους/τις εκπαιδευτικούς γονείς και κηδεμόνες ΑμεΑ, όπως αυτά απορρέουν από τον Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13/Α/2019) και εύλογα έρχονται να προσθέσουν νέες, στις ήδη υφιστάμενες ανασφάλειες των αδιόριστων εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων που αναλαμβάνουν το απαιτητικό έργο της φροντίδας των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Σε πρώτο στάδιο επισημαίνουμε πως η συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών, πληρώντας τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, αξιοποιούσε τα προηγούμενα έτη τη δυνατότητα ένταξης στις «ειδικές κατηγορίες» αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, με αντίστοιχη προτεραιοποίηση για την τοποθέτησή τους στα δημόσια σχολεία γενικής εκπαίδευσης.  

Η κατάργηση του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (εξομοίωση μοριοδότησης γονέων με τουλάχιστον ένα τέκνο ΑμεΑ με τους πολύτεκνους) συνιστούσε ουσιαστικά το μοναδικό δείγμα πρόνοιας του αρμόδιου Υπουργείου για τους/τις εκπαιδευτικούς γονείς και κηδεμόνες ΑμεΑ. Οι 247 εκ των 335 προσλήφθηκαν το σχολικό έτος 2017-2018 ως αναπληρωτές/τριες και τώρα τίθενται για άλλη μια φορά αντιμέτωποι/ες με άδικες ανατροπές και εμπόδια ως προς τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγελματικού τους ρόλου, χωρίς εντούτοις να ληφθούν για αυτό ικανές αντισταθμιστικές μέριμνες από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας και παραβλέποντας περαιτέρω την συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Εκτιμώντας ότι το ισχύον σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διέπει και την προκήρυξη ΓΕ1/2019:

(α) παραγνωρίζει παραμέτρους που σταθμίζονταν, και επιβάλλεται να σταθμίζονται, σταθερά από την πολιτεία για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες αλλά και την υπηρεσιακή τους εξέλιξη και ενίσχυση του επαγγελματικού τους ρόλου.

Το υφιστάμενο σύστημα αξιώνει την, κατά το μέτρο του δυνατού, διαμόρφωση ‘αντικειμενικών’ και ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης για τους διορισμούς μόνιμων και τις προσλήψεις αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, παρορώντας υπαρκτές καταστάσεις, όπως οι διαφορετικές απαιτήσεις, ανάγκες και η επιβαρυμένη βιοποριστική ικανότητα που επιφέρει η ύπαρξη της αναπηρίας στους κόλπους των οικογενειών των ατόμων με βαριές αναπηρίες. Στη βάση αυτής της συλλογιστικής, εξελίξεις επί τα χείρω ως προς τις δυνατότητες ένταξης στη σφαίρα της εργασίας των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες, πρωτίστως εκείνων που στερούνται του – μη προσβάσιμου πλέον σε όλους/ες – κριτηρίου της προϋπηρεσίας, αποτελεί για εκείνους/ες τη χαριστική βολή, απομακρύνοντας ασφαλώς και το κοινωνικό κράτος από την εκπλήρωση της αποστολής του.  

Επιπρόσθετα, φαίνεται να ματαιώνει τις επιλογές των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες που έχουν ήδη υπηρετήσει στις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προβαίνοντας σε επένδυση δυνάμεων και απομακρυνόμενοι/ες συχνά από τον τόπο κατοικίας τους, με ό,τι επιπτώσεις αυτό συνεπαγόταν για τις αυξημένες ανάγκες υποστήριξης των ανάπηρων παιδιών τους, αλλά και της οικογενειακής συνοχής που είναι τόσο πολύ απαραίτητη στις οικογένειες αυτές και στα ανάπηρα άτομα που έχουν στη φροντίδα τους.

(β) αντιφάσκει στον δικαιωματικό χάρτη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, όπως προσδιορίζεται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012) και ειδικότερα στις προβλέψεις:

- της παραγράφου (ψ) του προοιμίου της Σύμβασης που καθιστά σαφές ότι ‘η οικογένεια συνιστά φυσικό και θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνίας και δικαιούται προστασίας από την κοινωνία και το κράτος, καθώς και ότι τα ΑμεΑ και τα μέλη των οικογενειών τους θα πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη προστασία και βοήθεια, προκειμένου να καταστεί δυνατό στις οικογένειες να συμβάλουν στην πλήρη και ίση απόλαυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ’,

- του άρθρου 28 της Σύμβασης σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, επιτάσσεται η λήψη κατάλληλων μέτρων για την προαγωγή και διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους για ένα ανεκτό βιοτικό επίπεδο και για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους,

- των πρόσφατων συστάσεων της Επιτροπής των ΗΕ[1] προς τη χώρα, ως προς το παραπάνω άρθρο, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου κοινωνικής προστασίας και για την προοδευτική ανάπτυξη περαιτέρω μέτρων για τη θωράκιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους,

(γ) απομακρύνεται από το πνεύμα νομοθετικών προβλέψεων που εισάγουν κοινωνικά αποδεκτές λύσεις, όπως η θεσμοθετημένη ποσόστωση στους διορισμούς μελών οικογενειών ΑμεΑ βάσει του Ν.4440/2016, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/2016),

(δ) εναποθέτει την ευθύνη στα πρόσωπα των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ, εγείροντας έμμεσες απαιτήσεις για την ενίσχυση του ακαδημαϊκού τους υποβάθρου, αντί να αναγνωρίζει πως αντιπαλεύουν καθημερινά με καταστάσεις  και μέριμνες απότοκες της αναπηρίας των προστατευόμενων τέκνων τους, επερχόμενες παρά τη βούλησή τους, των οποίων οι πηγές και τα αποτελέσματα δεν μπορούσαν να αποφευχθούν από την πλευρά τους.

Με βάση όλα όσα ανωτέρω παραθέσαμε, ζητάμε:

τη διατήρηση της ειδικής κατηγορίας στις προσλήψεις αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ, την πρόβλεψη ένταξης αντίστοιχων ειδικών καταστάσεων στις μόνιμες προσλήψεις, καθώς και τη συμπερίληψη σε όλες τις σχετικές προβλέψεις που τους/τις αφορούν των συζύγων, αδελφών και δικαστικών συμπαραστατών των ΑμεΑ,  

-  τον συνυπολογισμό του τόπου κατοικίας των προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ κατά τον διορισμό ή την πρόσληψη των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων τους,

την εφαρμογή στις προκηρύξεις θέσεων μόνιμων ή αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης του άρθρου 25 παρ.1(δ) του Ν.4440/2016 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/2016) και συγκεκριμένα την ενσωμάτωση της προβλεπόμενης ποσόστωσης 5% στις προσλήψεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. από όσους/ες έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, όπως διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα έχουν νοητική αναπηρία ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται τουλάχιστον 50% ποσοστό αναπηρίας.  

 

Κυρία Υπουργέ,

Βρισκόμαστε στη χρονική στιγμή που η ελληνική πολιτεία επεξεργάζεται τον βέλτιστο τρόπο ευθυγράμμισης των πολιτικών της με τις συστάσεις της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. προς τη χώρα αναφορικά με την εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012), συστάσεις που αφορούν σημαντικά και τα μέτρα στήριξης των οικογενειών τους.

Ως γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, δεν διαθέτουμε πλέον την υπομονή και τις αντοχές να βρισκόμαστε αντιμέτωποι/ες με ένα διαρκές κυνήγι αντικρουόμενων ρυθμίσεων στο πλαίσιο του επαγγελματικού μας στίβου, το οποίο σαφώς σεβόμαστε, υπό την προϋπόθεση να μην εντείνει τις υφιστάμενες αστάθειες και ανασφάλειες που καθημερινά αντιμετωπίζουμε, το μέγεθος των οποίων δεν φαίνεται να έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στο επίκεντρο του ειλικρινούς ενδιαφέροντος καμίας πολιτικής ηγεσίας.

Ευελπιστώντας για τη θετική σας ανταπόκριση, αναμένουμε την άμεση προσωπική σας παρέμβαση για το ζήτημα που σας παραθέσαμε και παρακαλούμε για την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επί των ενεργειών σας.

 

                                                                             Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

      ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Φεβρουάριος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
272829

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.)

Η πρωτοφανής καθυστέρηση στην εξέλιξη του ζητήματος των - νέων και οριακά (!) υφιστάμενων - συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), το γεγονός ότι η Ομοσπονδία γίνεται καθημερινά αποδέκτης της καθ’ όλα δικαιολογημένης ανησυχίας των φορέων των δομών αυτών και των γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ωφελούμενων των Σ.Υ.Δ.... 

Read more
30

ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΗ Η ‘ΠΑΡΑΓΩΓΗ’ ΕΠΑΡΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ Η ‘ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ’ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Με αφορμή την ανακοίνωση μιας ακόμη ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την προώθηση της ‘ευημερίας’ των παιδιών, με και χωρίς αναπηρία, και διεξαγωγής τηλεμαραθωνίου από το κανάλι της δημόσιας ελληνικής τηλεόρασης (!), εμείς, οι γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες εκφράζουμε τη δυσφορία και την αντίθεσή μας στις ‘λογικές’... 

Read more
3112
3456789
10

ΟΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΆΜΕΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με το παρόν έγγραφο, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ επιθυμεί να εκφράσει την αντίθεσή της και να επιστήσει την προσοχή σας στην άδικη μεταχείριση των μελών των οικογενειών που φροντίζουν άτομα με αναπηρία - που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες...

Read more
111213141516
171819

ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

Με την παρούσα ανακοίνωση, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ τάσσεται υπέρ της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών / Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και των προγραμμάτων τους, που συνιστούν στο παρόν ένα από τα, έστω περιορισμένα, δείγματα πρόνοιας της ελληνικής πολιτείας... 

Read more
20212223
2425262728291
2345678

Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset