Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

23 Ιανουαρίου 2020

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑμεΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ & ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΠΡΟΣ:    Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Ν.Κεραμέως  

               

ΚΟΙΝ.:  - Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Σ. Ζαχαράκη

             -  Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

          -   ΕΣΑμεΑ

          -   Φορείς – Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

                                

ΘΕΜΑ: «Να δοθεί τέλος στη σισύφειο πορεία των αδιόριστων εκπαιδευτικών που είναι γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες – Άμεση επαναφορά και συμπερίληψή τους σε ειδικές κατηγορίες στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών/τριών και μόνιμων εκπαιδευτικών»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος που εκπροσωπεί τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Με το παρόν έγγραφο και με αφορμή τη δημοσίευση της Προκήρυξης υπ’ αριθμ. 1ΓΕ/2019 (Φ.Ε.Κ. 45/Α.Σ.Ε.Π./2019), η ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκφράζει, όπως και στο παρελθόν έχει πράξει, την απόλυτη αντίθεσή της στις προβλέψεις που αφορούν τα κριτήρια κατάταξης για τους/τις εκπαιδευτικούς γονείς και κηδεμόνες ΑμεΑ, όπως αυτά απορρέουν από τον Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13/Α/2019) και εύλογα έρχονται να προσθέσουν νέες, στις ήδη υφιστάμενες ανασφάλειες των αδιόριστων εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων που αναλαμβάνουν το απαιτητικό έργο της φροντίδας των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Σε πρώτο στάδιο επισημαίνουμε πως η συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών, πληρώντας τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, αξιοποιούσε τα προηγούμενα έτη τη δυνατότητα ένταξης στις «ειδικές κατηγορίες» αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, με αντίστοιχη προτεραιοποίηση για την τοποθέτησή τους στα δημόσια σχολεία γενικής εκπαίδευσης.  

Η κατάργηση του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (εξομοίωση μοριοδότησης γονέων με τουλάχιστον ένα τέκνο ΑμεΑ με τους πολύτεκνους) συνιστούσε ουσιαστικά το μοναδικό δείγμα πρόνοιας του αρμόδιου Υπουργείου για τους/τις εκπαιδευτικούς γονείς και κηδεμόνες ΑμεΑ. Οι 247 εκ των 335 προσλήφθηκαν το σχολικό έτος 2017-2018 ως αναπληρωτές/τριες και τώρα τίθενται για άλλη μια φορά αντιμέτωποι/ες με άδικες ανατροπές και εμπόδια ως προς τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγελματικού τους ρόλου, χωρίς εντούτοις να ληφθούν για αυτό ικανές αντισταθμιστικές μέριμνες από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας και παραβλέποντας περαιτέρω την συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Εκτιμώντας ότι το ισχύον σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διέπει και την προκήρυξη ΓΕ1/2019:

(α) παραγνωρίζει παραμέτρους που σταθμίζονταν, και επιβάλλεται να σταθμίζονται, σταθερά από την πολιτεία για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες αλλά και την υπηρεσιακή τους εξέλιξη και ενίσχυση του επαγγελματικού τους ρόλου.

Το υφιστάμενο σύστημα αξιώνει την, κατά το μέτρο του δυνατού, διαμόρφωση ‘αντικειμενικών’ και ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης για τους διορισμούς μόνιμων και τις προσλήψεις αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, παρορώντας υπαρκτές καταστάσεις, όπως οι διαφορετικές απαιτήσεις, ανάγκες και η επιβαρυμένη βιοποριστική ικανότητα που επιφέρει η ύπαρξη της αναπηρίας στους κόλπους των οικογενειών των ατόμων με βαριές αναπηρίες. Στη βάση αυτής της συλλογιστικής, εξελίξεις επί τα χείρω ως προς τις δυνατότητες ένταξης στη σφαίρα της εργασίας των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες, πρωτίστως εκείνων που στερούνται του – μη προσβάσιμου πλέον σε όλους/ες – κριτηρίου της προϋπηρεσίας, αποτελεί για εκείνους/ες τη χαριστική βολή, απομακρύνοντας ασφαλώς και το κοινωνικό κράτος από την εκπλήρωση της αποστολής του.  

Επιπρόσθετα, φαίνεται να ματαιώνει τις επιλογές των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες που έχουν ήδη υπηρετήσει στις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προβαίνοντας σε επένδυση δυνάμεων και απομακρυνόμενοι/ες συχνά από τον τόπο κατοικίας τους, με ό,τι επιπτώσεις αυτό συνεπαγόταν για τις αυξημένες ανάγκες υποστήριξης των ανάπηρων παιδιών τους, αλλά και της οικογενειακής συνοχής που είναι τόσο πολύ απαραίτητη στις οικογένειες αυτές και στα ανάπηρα άτομα που έχουν στη φροντίδα τους.

(β) αντιφάσκει στον δικαιωματικό χάρτη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, όπως προσδιορίζεται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012) και ειδικότερα στις προβλέψεις:

- της παραγράφου (ψ) του προοιμίου της Σύμβασης που καθιστά σαφές ότι ‘η οικογένεια συνιστά φυσικό και θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνίας και δικαιούται προστασίας από την κοινωνία και το κράτος, καθώς και ότι τα ΑμεΑ και τα μέλη των οικογενειών τους θα πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη προστασία και βοήθεια, προκειμένου να καταστεί δυνατό στις οικογένειες να συμβάλουν στην πλήρη και ίση απόλαυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ’,

- του άρθρου 28 της Σύμβασης σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, επιτάσσεται η λήψη κατάλληλων μέτρων για την προαγωγή και διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους για ένα ανεκτό βιοτικό επίπεδο και για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους,

- των πρόσφατων συστάσεων της Επιτροπής των ΗΕ[1] προς τη χώρα, ως προς το παραπάνω άρθρο, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου κοινωνικής προστασίας και για την προοδευτική ανάπτυξη περαιτέρω μέτρων για τη θωράκιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους,

(γ) απομακρύνεται από το πνεύμα νομοθετικών προβλέψεων που εισάγουν κοινωνικά αποδεκτές λύσεις, όπως η θεσμοθετημένη ποσόστωση στους διορισμούς μελών οικογενειών ΑμεΑ βάσει του Ν.4440/2016, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/2016),

(δ) εναποθέτει την ευθύνη στα πρόσωπα των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ, εγείροντας έμμεσες απαιτήσεις για την ενίσχυση του ακαδημαϊκού τους υποβάθρου, αντί να αναγνωρίζει πως αντιπαλεύουν καθημερινά με καταστάσεις  και μέριμνες απότοκες της αναπηρίας των προστατευόμενων τέκνων τους, επερχόμενες παρά τη βούλησή τους, των οποίων οι πηγές και τα αποτελέσματα δεν μπορούσαν να αποφευχθούν από την πλευρά τους.

Με βάση όλα όσα ανωτέρω παραθέσαμε, ζητάμε:

τη διατήρηση της ειδικής κατηγορίας στις προσλήψεις αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ, την πρόβλεψη ένταξης αντίστοιχων ειδικών καταστάσεων στις μόνιμες προσλήψεις, καθώς και τη συμπερίληψη σε όλες τις σχετικές προβλέψεις που τους/τις αφορούν των συζύγων, αδελφών και δικαστικών συμπαραστατών των ΑμεΑ,  

-  τον συνυπολογισμό του τόπου κατοικίας των προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ κατά τον διορισμό ή την πρόσληψη των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων τους,

την εφαρμογή στις προκηρύξεις θέσεων μόνιμων ή αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης του άρθρου 25 παρ.1(δ) του Ν.4440/2016 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/2016) και συγκεκριμένα την ενσωμάτωση της προβλεπόμενης ποσόστωσης 5% στις προσλήψεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. από όσους/ες έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, όπως διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα έχουν νοητική αναπηρία ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται τουλάχιστον 50% ποσοστό αναπηρίας.  

 

Κυρία Υπουργέ,

Βρισκόμαστε στη χρονική στιγμή που η ελληνική πολιτεία επεξεργάζεται τον βέλτιστο τρόπο ευθυγράμμισης των πολιτικών της με τις συστάσεις της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. προς τη χώρα αναφορικά με την εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012), συστάσεις που αφορούν σημαντικά και τα μέτρα στήριξης των οικογενειών τους.

Ως γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, δεν διαθέτουμε πλέον την υπομονή και τις αντοχές να βρισκόμαστε αντιμέτωποι/ες με ένα διαρκές κυνήγι αντικρουόμενων ρυθμίσεων στο πλαίσιο του επαγγελματικού μας στίβου, το οποίο σαφώς σεβόμαστε, υπό την προϋπόθεση να μην εντείνει τις υφιστάμενες αστάθειες και ανασφάλειες που καθημερινά αντιμετωπίζουμε, το μέγεθος των οποίων δεν φαίνεται να έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στο επίκεντρο του ειλικρινούς ενδιαφέροντος καμίας πολιτικής ηγεσίας.

Ευελπιστώντας για τη θετική σας ανταπόκριση, αναμένουμε την άμεση προσωπική σας παρέμβαση για το ζήτημα που σας παραθέσαμε και παρακαλούμε για την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επί των ενεργειών σας.

 

                                                                             Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

      ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Ιούνιος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
2526

ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΜΕΑΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναντίρρητα, η πρόβλεψη συμπορεύεται με την υπ’ αριθμ.52488/ΓΔ4/07.05.2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1764/τ.Β’/08.05.2020) που προσδιορίζει την 12η/06/2020, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2019 – 2020 για τις ως άνω δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές της χώρας. Εντούτοις, η εφαρμογή της προβάλλει ένα ακόμη αγεφύρωτο χάσμα στην ισότιμη μεταχείριση της πρόσβασης των μαθητών/τριών με αναπηρία στην εκπαίδευση έναντι του λοιπού μαθητικού πληθυσμού, αν συνεκτιμηθεί πως οι σχολικές μονάδες της γενικής δευτεροβάθ&mu

Read more
27

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΔΗΦ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Εξυπακούεται ότι η επαναλειτουργία αυτή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο και πρέπει να τύχουν σαφώς εφαρμογής, με το ήμισυ της δυναμικότητας των δομών, την εφαρμογή της εκ περιτροπής προσέλευσης των ωφελούμενων και την κατάτμηση των ομάδων τους (λ.χ. 3-4 ατόμων), που προαπαιτούν σε κάθε περίπτωση την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των δομών, καθώς και το επιπλέον κόστος από την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης

Read more
2829

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΔ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4683/2020 ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

Ακόμη περισσότερο, μόνο ως προκλητικό για αυτούς τους φορείς μπορεί να ιδωθεί το γεγονός ότι από το άρθρο 22 του Ν.4683/2020 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/10.04.2020) στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού, προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης τους, των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Σ.Υ.Δ., εφόσον λήγουν εντός τριμήνου από την έκδοση της κυρωθείσας ΠΝΠ με τον συγκεκριμένο Νόμο.

Read more
3031
1

1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Αποτελεί κοινό τόπο ότι, στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στον ρόλο τους, οι γονείς των παιδιών με αναπηρία σηκώνουν αναντίστοιχα βάρη σε σχέση με τους υπόλοιπους, έχοντας να παλέψουν σε όλη τους τη ζωή με την αποδοχή συχνά ανυπέρβλητων δυσκολιών των παιδιών τους, τον αργό βαθμό προόδου τους και τις παλινδρομήσεις τους, τον μεγαλύτερο ή και δια βίου βαθμό εξάρτησής τους από ενήλικα άτομα. Αντιπαλεύουν καθημερινά με την αγωνία για το αβέβαιο μέλλον των παιδιών τους, έχοντας ελάχιστη υ&

Read more
234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset