Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

4 Νοεμβρίου 2020

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ


ΠΡΟΣ: Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Υπενθύμιση υποχρέωσης εγγραφής φορέων και επικαιροποίησης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που Παρέχουν Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας»

 

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 31/08/2017 ενημέρωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ25/39907/171 επιστολή, με θέμα: «Ενημέρωση για το Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας», σας αποστέλλουμε εκ νέου τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορούν στη διαδικασία εγγραφής φορέα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, βάσει του άρθρου 7 του Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22, Τεύχος Α΄).

Παρακαλούνται οι φορείς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα όπως ανατρέξουν στο περιεχόμενο των σχετικών οδηγιών, που ακολουθούν (Παράρτημα), προκειμένου να ολοκληρώσουν τις ενέργειές τους.

Όσοι φορείς έχουν ήδη προβεί στην ηλεκτρονική εγγραφή από το έτος 2017 και πιστοποιηθεί ως χρήστες του συστήματος, με δικαίωμα απογραφής του φορέα τους, είναι απαραίτητο να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkes@yeka.gr αιτούμενοι το «άνοιγμα» της πλατφόρμας, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα της επικαιροποίησης του συνόλου των στοιχείων που αφορούν στο φορέα τους.

Κλείνοντας, τονίζουμε ότι η ηλεκτρονική εγγραφή των Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Εθνικό Μητρώο είναι υποχρεωτική και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχορήγηση κάθε φορέα.  

Παρακαλούμε όπως, προβείτε στις δικές σας ενέργειες.

                                                                    Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Αρθ 7 του ν. 4455/2017)

 

ΑΓενικά

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4455/2017 (ΦΕΚ 22Α) συνιστάται και λειτουργεί στην ΗΔΙΚΑ το Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Υπεύθυνος επεξεργασίας των τηρούμενων στο μητρώο στοιχείων ορίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με την συγκεκριμένη διάταξη νόμου επιδιώκεται, από πλευράς Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δράσης ιδιωτικών φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.  

Η ηλεκτρονική εγγραφή των Ιδιωτικών Φορέων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Εθνικό Μητρώο είναι υποχρεωτική.

Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου  εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με α.π. 16765/9/19.05.2017 (ΦΕΚ  1839Β).   

 

Β.  Στοιχεία που συμπληρώνονται κατά την ηλεκτρονική εγγραφή

i)  Τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την εγγραφή τους ως χρήστες του Εθνικού Μητρώου, δηλώνουν τις εξής πληροφορίες:

α. ταυτότητα του φορέα, δηλαδή:

- επωνυμία

 - ΑΦΜ, ΔΟΥ

- έδρα και υποκαταστήματα ή σημεία παρουσίας του φορέα

- γεωγραφική εμβέλεια δράσης του φορέα (δηλ. εάν παρέχονται υπηρεσίες  σε επίπεδο Δήμου, περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας,  εθνικό).

- κατηγορία: φιλανθρωπικό σωματείο, ίδρυμα (άρθρο 108 ΑΚ), κοινωφελές ίδρυμα, αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητική οργάνωση (Μ.Κ.Ο.), παράρτημα διεθνούς ΜΚΟ, φορέας αναγνωρισμένος με ειδική νομοθετική ρύθμιση, κλπ, όπως αναφέρονται στο άρθ.1 της ΚΥΑ (α.π.16765/9/25.05.2017), ή κάτι άλλο.

- Φεκ ίδρυσης ή μεταβολής ή στοιχεία του καταστατικού λειτουργίας τους.

β. στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα, όπου απαιτείται,

γ. παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,

δ. αριθμός ωφελούμενων – ληπτών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,

ε. αριθμός και ειδικότητες εργαζομένων, φύλο και ηλικία εργαζομένων, επίπεδο εκπαίδευσης, υπηκοότητα

στ. μορφή και σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σύμβαση έργου, σύμβαση ορισμένου χρόνου, σύμβαση αορίστου χρόνου),

ζ. αριθμός και ειδικότητες προσωπικού παροχής εθελοντικών υπηρεσιών, συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας,

η. οικονομικά στοιχεία (πόροι και πηγές χρηματοδότησης, στοιχεία ισολογισμού και απολογισμού δύο τελευταίων ετών),

θ. ακίνητη και κινητή περιουσία,

ι. δυναμικότητα θέσεων, κλινών,

ια. αριθμός άδειας λειτουργίας, εάν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας,

ιβ. ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας

ιγ. αριθμός άδειας ίδρυσης, εάν έχει εκδοθεί άδεια ίδρυσης,

ιδ. ημερομηνία λήξης λειτουργίας.

ιε. αριθμός απόφασης έγκρισης της αίτησης για χορήγηση άδεια λειτουργίας, εάν πρόκειται για νέο φορέα, που έχει υποβάλει σχετική αίτηση στα αρμόδια όργανα.

ιστ. Στοιχεία για τους ωφελούμενους: ημερομηνία εισόδου, ημερομηνία εξόδου, ημερομηνία θανάτου, είδος πάθησης ή κατηγορία, εάν πρόκειται για χρήστες, απεξαρτημένους, κρατούμενους, αποφυλακισμένους, ανήλικους με παραβατική συμπεριφορά, θύματα βίας, ασυνόδευτα ανήλικα, θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, μονογονεϊκή οικογένεια, άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, ρομά, μακροχρόνια άνεργους έως 25 ετών, ή άνω των 50 ετών, ή άλλο.

 

ii) Η λίστα εγγράφων που θα πρέπει να επισυνάψει ηλεκτρονικά το ΝΠΙΔ, σύμφωνα με την παρ.δ του άρθρου 10  της  ΚΥΑ (α.π.16765/9/25.05.2017) είναι:

·      οικονομικά στοιχεία (απολογισμός δύο τελευταίων ετών και  προϋπολογισμός επόμενου έτους. Στην περίπτωση που ο φορέας έχει επιχορηγηθεί ή χρηματοδοτηθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επισυνάπτει  ξεχωριστό απολογισμό χρηματοδοτήσεων ή επιχορηγήσεων που έχει λάβει, όμοιο με αυτόν που υποβάλλει ετησίως στο Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του άρθρου 41 τουΝ. 4129/13), Οι νέοι φορείς που δεν διαθέτουν απολογισμό δύο τελευταίων ετών, θα πρέπει να υποβάλλουν απολογισμό προηγούμενης χρήσης και προϋπολογισμό υφιστάμενης χρήσης.

·      έναρξη στη ΔΟΥ με ΚΑΔ

·      τα πλέον πρόσφατα Ε3, Ε4 

·      ιδιωτικά συμφωνητικά, όπως υποβλήθηκαν στην ΔΟΥ

·      συμβάσεις εργασίας

·      συμβάσεις έργου

·      συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας

·      το τελευταίο Ε9 όπου αποτυπώνεται η ακίνητη περιουσία του φορέα

·      το πλέον πρόσφατο καταστατικό μαζί με την  τελευταία τυχόν τροποποίησή του ,

·      άδεια λειτουργίας, αν υπάρχει

·      άδεια ίδρυσης, αν υπάρχει

·      απόφαση έγκρισης της αίτησης για χορήγηση άδεια λειτουργίας, εάν πρόκειται για νέο φορέα, που έχει υποβάλει σχετική αίτηση στα αρμόδια όργανα.

 

Γ.  Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής

Προκειμένου το ΝΠΙΔ να προχωρήσει στην ηλεκτρονική εγγραφή ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες:

1.    Αποστέλλει. με ηλεκτρονικό μήνυμα, στην  Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία του ατόμου που θα αναλάβει αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να πιστοποιηθεί ως χρήστης του συστήματος, με δικαίωμα απογραφής του φορέα του.

Επωνυμία φορέα

 

Όνοματεπώνυμο χρήστη

 

Αριθμός τηλεφώνου

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 

 

Ο συμπληρωμένος πίνακας  αποστέλλεται στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

  1. dkes@yeka.gr
  2. kpsarrovarkas@ypakp.gr
  3. entonti@ypakp.gr
  4. achroni@ypakp.gr

 

2.     Η Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής πιστοποιεί τον συγκεκριμένο χρήστη και του  αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με σύνδεσμο, μέσω του οποίου ο χρήστης θα πραγματοποιήσει την εγγραφή, ορίζοντας ο ίδιος, όταν του ζητηθεί, τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης (password).

 

3.     O χρήστης προχωρεί στην εγγραφή του φορέα, ακολουθώντας τα βήματα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ολοκληρώνει την εγγραφή πατώντας το κουμπί [υποβολή].  Η αίτηση εγγραφής τίθεται σε «κατάσταση» (status), που χαρακτηρίζεται ως «υποβληθείσα».

 

4.    Η Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία του φορέα και έχει δύο επιλογές:

α. αποδέχεται την υποβολή, ή

β. μεταβάλλει την κατάσταση (status)  από «υποβληθείσα» σε «πρόχειρη» («draft») και ζητάει από τον φορέα τις απαιτούμενες διορθώσεις/προσθήκες, οπότε ο φορέας υποβάλλει εκ νέου την αίτηση.

 

Δ.  Ενημέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου για μεταβολές

 

Τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας υποχρεούνται να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων της.

 

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset