Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

27 Νοεμβρίου 2020

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


ΠΡΟΣ:    Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Β.Πλαγιανάκο

 ΚΟΙΝ.:    (σχ: πίνακας αποδεκτών)  

ΘΕΜΑ: «Αίτημα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς τον ΕΟΠΥΥ για άμεση ανάγκη επιτάχυνσης διαδικασιών και διεύρυνση των κατηγοριών αποζημιούμενων δαπανών, ασφαλισμένων του Οργανισμού, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής ατομικών αιτημάτων αποζημίωσης υπηρεσιών ειδικής αγωγής»    

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Τα συνεχώς επίκαιρα ζητήματα της κάλυψης των παροχών για υποστηρικτικές υπηρεσίες – πράξεις ειδικής αγωγής στα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, σε συνδυασμό με νέες καθυστερήσεις που διαπιστώνονται στις αποζημιώσεις των ασφαλισμένων, απότοκες της εμπειρίας μας με την πανδημική κρίση του κορωνοϊού και των μέτρων που διέπουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών για την προφύλαξη από τις επιπτώσεις της, μας αναγκάζουν να απευθυνθούμε σε εσάς και να ζητήσουμε τις άμεσες ενέργειές σας για την επιτάχυνση συνολικά της διαδικασίας παραλαβής, ελέγχου, εκκαθάρισης και απόδοσης των αναλόγων ποσών στους δικαιούχους-άμεσα ασφαλισμένους.

Η υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.49556/04.08.2020 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3244/τ.Β’/2020) που, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.4704/2020, καθόρισε τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και τεκμηρίων για την αποζημίωση ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας για ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων (άρθρο 45 του ΕΚΠΥ, Φ.Ε.Κ. 4898/τ.Β’/2018), αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα θετικό βήμα για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση της ευάλωτης ομάδας στην οποία οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται, τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές τους.

Όπως ωστόσο γνωρίζετε, η παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής στα άτομα αυτά εξυπηρετείται εν πολλοίς και από κέντρα, όπως τα Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ – Ν.Π.Ι.Δ., σημαντικό μέρος των οποίων στηρίζεται στις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον Οργανισμό μέσω του ημερήσιου νοσηλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΕΚΠΥ. Αντιληπτό είναι πως, υπό την πρόβλεψη δήλωσης των ασφαλισμένων που αξιοποιούν τις ηλεκτρονικές δυνατότητες περί μη αποζημίωσής τους «για ειδικές θεραπείες από […] και ΚΔΗΦ» (παρ.ε, άρθρ.1 απόφασης ΕΑΛΕ/Γ.Π.49556/2020), ο τρόπος αποζημίωσης των δομών αυτών μέσω ατομικών αιτημάτων των ασφαλισμένων, δεν απαλλάσσει τους άμεσα ασφαλισμένους από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας στις κατά τόπους ΠΕΔΥ για την κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών.  

Δυστυχώς σήμερα, οι εξαιρετικές περιστάσεις και οι συνακόλουθοι κανόνες εξυπηρέτησης του κοινού από τις δημόσιες υπηρεσίες με ραντεβού, έχουν ως αποτέλεσμα να φθάνουν σωρηδόν στην Ομοσπονδία διαμαρτυρίες γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες τα οποία παρακολουθούν προγράμματα ειδικής αγωγής, αποκατάστασης και θεραπευτικής παρέμβασης στα κέντρα αυτά.

Οι άμεσα ασφαλισμένοι γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές αναπηρίες, όχι μόνο αντιμετωπίζουν δραματικές καθυστερήσεις ως προς την αποζημίωσή τους, αλλά και ως προς τις δυνατότητες από τις κατά τόπους ΠΕΔΥ να παραλάβουν τα αιτήματα αποζημίωσης δαπανών για θεραπευτικές πράξεις ειδικής αγωγής των παιδιών τους, με ορίζοντα μάλιστα που μπορεί να υπερβαίνει και τους δύο μήνες!

Η ανάσχεση της κατάστασης αυτής είναι απολύτως απαραίτητη, αφού το αποτέλεσμά της είναι χιλιάδες οικογένειες να παραμένουν σε αναμονή για την αποζημίωσή τους, έχοντας καταβάλει σημαντικό και συχνά δυσανάλογο μέρος από το ήδη μειωμένο εισόδημά τους για να καλύψουν τις ανάγκες υπηρεσιών ειδικής αγωγής, διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας για τα ανάπηρα παιδιά τους.

Το πρόβλημα των οφειλόμενων από υπηρεσίες ειδικής αγωγής δεν περιορίζεται δυστυχώς στους άμεσα δικαιούχους – ασφαλισμένους του Οργανισμού, αλλά επεκτείνεται στις δομές/κέντρα που λειτουργούν ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και παρέχουν υπηρεσίες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, που στην πλειοψηφία τους λειτουργούν για το σκοπό αυτό από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με αναπηρίες.

Σημειώνουμε ότι η ελληνική πολιτεία, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη φύση των υπηρεσιών των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, αλλά και τη δυσχερή ή αμφίβολης αποτελεσματικότητας υποκατάστασή τους, εν μέσω της οριζόντιας αναστολής δραστηριοτήτων της τρέχουσας περιόδου στη χώρα έχει αποφασίσει τη συνέχιση της λειτουργίας των κέντρων αυτών, ενώ σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να αγνοείται πως οι προϋποθέσεις τήρησης πρόσθετων υγειονομικών μέτρων για τη λειτουργία αυτή, επιβαρύνουν σημαντικά το ήδη ανελαστικό λειτουργικό τους κόστους και εντείνουν τα προβλήματα βιωσιμότητάς τους.  

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη:

(α) τις προβλέψεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του Ν.4704/2020[1] σύμφωνα με τις οποίες:

-     καθίσταται «δυνατό να εντάσσονται στη διαδικασία […], ως προς τον έλεγχο των αποζημιούμενων δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ, επιπλέον κατηγορίες παροχών, των οποίων η αποζημίωση γίνεται μετά από ατομικό αίτημα των δικαιούχων» (παρ.1),

-     «Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του ΕΟΠΥΥ, [….] διευρύνονται οι κατηγορίες αποζημιούμενων, μέσω ατομικών αιτημάτων, για παροχές υγείας, οι οποίες μπορούν να υπάγονται στη διαδικασία […]» (παρ.4),

(β) το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ούτε σε βάρος του Υπουργείου Υγείας,

(γ) την εκτίμηση ότι η υφιστάμενη λειτουργία της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής των ατομικών αιτημάτων επιτρέπει τη διεύρυνση κατηγοριών αποζημιούμενων δαπανών, δρομολογώντας τις κατάλληλες προς τούτο παραμετροποιήσεις,  

σας καλούμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συμπεριληφθούν στις δυνατότητες αξιοποίησης της πλατφόρμας «Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων ΕΟΠΥΥ» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) οι δικαιούχοι – ασφαλισμένοι του Οργανισμού, που λαμβάνουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας και των οποίων η αποζημίωση των δαπανών διενεργείται μέσω ατομικών αιτημάτων, κατά τις κείμενες διατάξεις.   

 

Κύριε Πρόεδρε,

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι/ες με μια υγειονομική κρίση που, πέραν των δραματικών της επιπτώσεων, έχει αποδειχθεί καταλύτης για την ψηφιακή αναδιοργάνωση του κράτους, συνθήκη που επιτρέπει όχι μόνο την οικονομικότερη λειτουργία του ίδιου, αλλά και την ανακούφιση των πολιτών μέσω της διαδικτυακής διεκπεραίωσης πληθώρας υποθέσεων που μέχρι πρότινος απορροφούσαν σημαντικό χρόνο από την καθημερινότητά τους.

Η επίσπευση αυτών των εκσυγχρονισμών και η πρόσβαση στις δυνατότητές τους από τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς τις πρόσθετες απαιτήσεις της καθημερινότητάς τους, λόγω των αυξημένων αναγκών που απορρέουν από την επέλευση της αναπηρίας.  

Με την πεποίθηση ότι θα κατανοήσετε το εύλογο του αιτήματός μας για τη διευκόλυνση αλλά και την αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους, όπως και τον περιορισμό των συνθηκών που απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των δομών/κέντρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη συγκεκριμένη ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου  [1] Αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Υγείας.


Πίνακας αποδεκτών:

-     Υπουργός Οικονομικών, κ.Χρ.Σταϊκούρας

-     Υπουργός Υγείας, κ.Β.Κικίλιας

-     Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ.Κ.Πιερρακάκης

-     Αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ, κα Θ.Καρποδίνη

-     Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κ. Θ.Ρηγάτος

-     Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων & Διεύθυνσης Οικονομικών ΕΟΠΥΥ, κ. Κ. Μπαρούς 

-     ΕΣΑμεΑ

-     Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset