Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

11 Ιουνίου 2021

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΗΔΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΣΕ Σ.Υ.Δ.


ΠΡΟΣ:    Διοικήτρια και Πρόεδρο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Καρποδίνη

Κοιν.:       (σχ.πίνακας αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά τη χρονική επέκταση της εναρκτήριας ημερομηνίας για την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την απόδοση του ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τους/τις ενοίκους που ήδη διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)»

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια και Πρόεδρε του Δ.Σ.,

Το επίκαιρο ζήτημα των όρων που διέπουν τη λειτουργία και την κάλυψη των δαπανών για τους/τις ενοίκους σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), σε συνδυασμό με τον πρόσφατο ‘αιφνιδιασμό’ των φορέων που λειτουργούν τις δομές αυτές (στην πλειοψηφία τους, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες) από τις προβλέψεις του υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΔΒ3/Γ/οικ.15029/03.06.2021 εγγράφου του Οργανισμού, με θέμα: «Έκδοση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης για εισαγωγή ασθενών σε ΣΥΔ και ΣΑΔ» (όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στις 08/06/2021), μας αναγκάζουν να ζητήσουμε τη συνδρομή σας για την πρόληψη πιθανών δυσχερειών και προβλημάτων στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των αναφερόμενων στο σχετικό έγγραφο υποχρεώσεων.

Αρχής γενομένης από τη θέση σε γνώση των φορέων – μελών της Ομοσπονδίας που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., του περιεχομένου του ως άνω σχετικού εγγράφου, σωρεία προβληματισμών και ανησυχίας εκφράζεται από την πλευρά τους αναφορικά με τη δυσχερή δυνατότητά τους να ανταποκριθούν εγκαίρως στην προβλεπόμενη υποβολή, από 01/07/2021, στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για τους/τις ενοίκους που ήδη διαβιούν στις Στέγες.

Όπως επισημαίνουν οι φορείς αυτοί, οι εξαιρετικές συνθήκες που κατέστησαν αναγκαίες πλείστες άλλες παρατάσεις στην πανδημική περίοδο (λ.χ. της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ από ελεγκτή ιατρό έως το τέλος του μήνα κ.α.), εξακολουθούν όχι μόνο να ισχύουν στο παρόν, αλλά σε ορισμένες περιοχές να εμφανίζουν και εικόνα επιδείνωσης. Συνυπολογίζοντας δε την πληθώρα των λοιπών υποχρεώσεων με τις οποίες είναι επιφορτισμένοι οι αρμοδίως υπεύθυνοι ιατροί για την έκδοση των γνωματεύσεων (Κεφ.Γ, παράγραφος 3 της σύμβασης με τον Οργανισμό), σταθερές αλλά και έκτακτες στο πλαίσιο της πολύμηνα εντατικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, που δυσχεραίνει σαφώς την πρόσβαση στις υπηρεσίες τους, η ανωτέρω οριζόμενη ημερομηνία δεν επαρκεί για την ομαλή ολοκλήρωση των ενεργειών τους.

Σημειώνουμε πως, έχοντας ήδη εισέλθει στο 2ο δεκαήμερο του Ιουνίου, και με δεδομένο πως η υποχρέωση αυτή έγινε μόλις προ ολίγων ημερών γνωστή, στο εξαιρετικά πιθανό ενδεχόμενο αδυναμίας ανταπόκρισης των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ. στο ζητούμενο, ελλοχεύει ο κίνδυνος τόσο οι υφιστάμενοι/ες ένοικοι των Σ.Υ.Δ. όσο και οι φορείς λειτουργίας τους, να απωλέσουν το δικαίωμα στην παροχή (κατά περίπτωση, της υποστηριζόμενης διαβίωσης και της απόδοσης του ειδικού νοσηλίου – τροφείου για την αποζημίωση της δαπάνης για αυτή), όχι επειδή δεν τη δικαιούνται, αλλά λόγω της στενότητας των χρονικών περιθωρίων που τίθενται για την προσαρμογή τους στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η συγκεκριμένη εκδοχή, θα οξύνει το πρόβλημα της βιωσιμότητας των φορέων λειτουργίας Σ.Υ.Δ., ως απόρροια της εισαγωγής μιας περισσότερο διοικητικού τύπου απαίτησης, παρά ουσιαστικής, από τη στιγμή που ο Οργανισμός έχει ήδη κάνει δεκτές τις γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί χειρόγραφα για τους/τις υφιστάμενους/ες ενοίκους των δομών. Κρισιμότερο είναι, όμως, πως θα πλήξει αναπόδραστα την προστασία του δικαιώματος των ενοίκων τους, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, στην αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα, στην κοινωνική ένταξη και στην αποφυγή εγκλεισμού τους σε ιδρυματικές δομές, όπως η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν.4074/2012) επιτάσσει και ο θεσμός της υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνέπεια υπηρετεί, καταλύοντας, ταυτόχρονα, την όποια προσπάθεια και πρόοδο έχει μέχρι σήμερα συντελεστεί ως προς την ένταξή τους στον κοινωνικό βίο.

Συνεκτιμώντας επιπρόσθετα τις αυξημένες ανάγκες υποστήριξης και τα πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά εμπόδια που βιώνει ο πληθυσμός – στόχος των Σ.Υ.Δ. και οι οικογένειές τους, φρονούμε ότι στις αποφάσεις που τους αφορούν, είναι απαραίτητο η πολιτεία να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να υλοποιούνται πλήρως οι σκοποί για τους οποίους ο θεσμός της υποστηριζόμενης διαβίωσης θεσπίστηκε. Θεωρούμε, συνεπώς, προφανές πως σε αυτήν την κατεύθυνση μόνο ατυχώς μπορούν να συνεισφέρουν τα όποια ασφυκτικά όρια και προθεσμίες, κατά περίπτωση, τίθενται.

Κατόπιν των ανωτέρω, για λόγους ουσίας και διασφαλίσεων για τα δικαιώματα των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες που διαμένουν σε Σ.Υ.Δ., θεωρούμε απαραίτητη την παροχή του αναγκαίου και εύλογου χρόνου που απαιτείται για τη μετάβαση των φορέων λειτουργίας των δομών στη νέα διαδικασία.

Κατ’ επέκταση ζητάμε την αναθεώρηση των διατυπώσεων του υπ’ αριθμ. πρωτ: ΔΒ3/Γ/οικ.15029/03.06.2021 εγγράφου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή για τους/τις ενοίκους που ήδη διαβιούν στις Στέγες: (α) η προαιρετική υποβολή ηλεκτρονικών γνωματεύσεων από τους παρόχους Σ.Υ.Δ. από την τυπική έναρξη της ισχύος της ενέργειας, 01/07/2021, με ταυτόχρονη δυνατότητα παραλαβής από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ των ήδη δεκτών χειρόγραφων γνωματεύσεων και (β) η γενικευμένη χρήση των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, με την καθολικότητα της υποχρέωσης για το σύνολο των περιστατικών, να βρίσκει εφαρμογή από 01/10/2021.

Κυρία Διοικήτρια,

Για εμάς τους γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, είναι απολύτως σεβαστή η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του συστήματος απόδοσης των δαπανών για τις Σ.Υ.Δ., υπό την προϋπόθεση, όμως, η πορεία που διαγράφει να μην αναδεικνύει κινδύνους αρνητικών επακόλουθων για τα παιδιά μας, που χρήζουν αντίστοιχης υποστήριξης, ούτε καταστρατήγησης του δικαιώματός τους στην αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα, αίροντας και καταργώντας στην πράξη τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους από το Ελληνικό Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία.

Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας, αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου


Πίνακας αποδεκτών:

-       Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι.Κωτσιόπουλος

-       Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Ρηγάτος

-       Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Κ. Μπαρούς

-       Εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Ι. Λυμβαίος  

-       ΕΣΑμεΑ

-       Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset