Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

7 Ιουλίου 2021

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


ΠΡΟΣ:    Πρόεδρο Δ.Σ και Διοικήτρια Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Θ. Καρποδίνη

Κοιν.:       (Πίνακας Αποδεκτών)

Θέμα: «Θεραπείες ειδικής αγωγής ενηλίκων Ατόμων με Αναπηρία»

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια,

Όπως γνωρίζετε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), αποτελεί τη δευτεροβάθμια οργάνωση, μέλος της ΕΣΑμεΑ, εκπροσώπησης των Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες (Νοητική Αναπηρία, Αυτισμός, Σύνδρομο DOWN, Εγκεφαλική Παράλυση, Πολλαπλές Αναπηρίες).

Αναφορικά με το εξόχως σημαντικό θέμα της  παροχής θεραπειών ειδικής αγωγής σε ενήλικα ΑμεΑ, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ σας ενημερώνει για τα εξής:

Στην ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 (ΦΕΚ 4898/Β/1-11-2018):

§  στο άρθρο 45

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ» ορίζεται ότι :

«Ως ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων νοούνται η δέσμη θεραπευτικών πράξεων που παρέχονται σε συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών και αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ή παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες θεραπευτές και αποζημιώνονται κατά πράξη.

1.Για παιδιά που πάσχουν από σωματική, αισθητηριακή, ψυχική, νοητική ή πολλαπλή αναπηρία και στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή από κέντρα ειδικών θεραπειών-εκπαιδευτήρια δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, ο ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο συμβάσεων, καλύπτει το 100% του ημερήσιου νοσηλίου-τροφείου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έννοια του ημερήσιου νοσηλίου-τροφείου περιλαμβάνεται η διαμονή, το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ, η ψυχολογική υποστήριξη, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η δημιουργική απασχόληση, η ψυχαγωγία και η άθληση.»

§  στο Άρθρο 29

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Κ.Δ.-Η.Φ.) ορίζεται ότι :

1. «Ο ΕΟΠΥΥ, για την παροχή φροντίδας σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), συμβάλλεται με Κέντρα Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.), δημόσια και ιδιωτικά 2. Στην έννοια του νοσηλίου περιλαμβάνεται η διημέρευση,το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ, οι δράσεις κοινωνικοποίησης, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η δημιουργική απασχόληση, η ψυχαγωγία, η ιατρική παρακολούθηση και η μεταφορά τους από το σπίτι στο Κέντρο και το αντίστροφο»

Από την αντιπαραβολή των ανωτέρω άρθρων είναι προφανές ότι τόσο στο άρθρο 45 όσο και στο άρθρο 29 γίνεται αναφορά στην παροχή θεραπευτικών πράξεων ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ σε ανήλικα ΑμεΑ. Στο άρθρο 45 περιγράφεται η παροχή των θεραπευτικών αυτών πράξεων από συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών ενώ στο άρθρο 29 περιγράφεται η παροχή των ίδιων ακριβώς θεραπευτικών πράξεων ειδικής αγωγής  από τα ΚΔΗΦ.

Επίσης:

§  Στην πργρ 4 του άρθρου 45 (« Οι ανωτέρω παροχές, δύνανται να παρατείνονται και άνω του 18ου έτους της ηλικίας, για δικαιούχους με σοβαρά νοητικά, αισθητηριακά προβλήματα, με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ), Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), και για δικαιούχους με πολλαπλές αναπηρίες, …………………., μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική αξιολόγηση της εξέλιξης του περιστατικού και της αναγκαιότητας συνέχισης της περίθαλψης.»)

§  και στην πργρ 12 του άρθρου 45 ( «Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ (18) ετών με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα, δύναται να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας μέχρι 1 έτος) και μέχρι την ηλικία των 21 ετών ………………….Μετά το εικοστό πρώτο (21) έτος ηλικίας ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα εδάφια του παρόντος Κανονισμού»)

§  και στην πργρ 4 του άρθρου 29 ( «Για τα ΑμεΑ άνω των δέκα οκτώ (18) ετών με σοβαρές κινητικές ή νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες ή τα μικτά περιστατικά, δύναται να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών»)

προβλεπόταν η παράταση παροχής των θεραπευτικών πράξεων ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  για τα ενήλικα ΑμεΑ  από τα  κέντρα ειδικών θεραπειών , από ιδιώτες θεραπευτές  και από ΚΔΗΦ.

Μετά την έκδοση της ΥΑ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918/19 Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 31-10-2018 (Β΄ 4898) στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 889/14 Μαρτίου 2019 όπου στην πργρ 9 ορίζεται ότι :

« Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 45 αντικαθίσταται και έχει πλέον ως ακολούθως: «Μετά το εικοστό πρώτο (21) έτος ηλικίας ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα άρθρα ενηλίκων (άρθρα 39, 40, 41 και 42) του παρόντος Κανονισμού, με εξαίρεση τους δικαιούχους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων και των κινητικών αναπηριών με προϋπόθεση να διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας 67% και άνω.»

και λόγω της μη ρητής αναφοράς στους δικαιούχους θεραπευτικών πράξεων ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του άρθρου 29 που ελάμβαναν ως ανήλικοι θεραπείες ειδικής αγωγής από τα ΚΔΗΦ  απορρίπτονται από τον ΕΟΠΥΥ τα αιτήματα συνέχειας της παροχής αυτών των πράξεων ειδικής αγωγής μέσω συμβεβλημένων κέντρων ειδικών θεραπειών ή ιδιωτών θεραπευτών του άρθρου 45 στα παιδιά που πλέον ενηλικιώνονται και για οποιοδήποτε λόγο δεν δύνανται να περιθάλπονται σε ΚΔΗΦ. Έτσι μεταπίπτουν στην παροχή θεραπειών των άρθρων 39-41 του Κανονισμού.

Η στέρηση παροχής θεραπειών Ειδικής Αγωγής Ενηλίκων Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες από συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών ή ιδιώτες θεραπευτές του άρθρου 45 με την διάκριση  εις βάρος των ενηλίκων ΑμεΑ που ως ανήλικοι ελάμβαναν θεραπείες ειδικής αγωγής από τα ΚΔΗΦ  είναι πασιφανής.

Για την ορθή ερμηνεία της παργρ 9  της ΥΑ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918/19Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 31-10-2018 (Β΄ 4898) στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 889/14 Μαρτίου 2019 και την αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης των Ενηλίκων που δέχονταν θεραπείες ειδικής αγωγής από ΚΔΗΦ, είναι απολύτως απαραίτητη και ζητούμε την άμεση τροποποίηση της σχετικής παραγράφου ως εξής (βλέπε έντονη γραμματοσειρά):

«Μετά το εικοστό πρώτο (21) έτος ηλικίας ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα άρθρα ενηλίκων (άρθρα 39, 40, 41 και 42) του παρόντος Κανονισμού, με εξαίρεση τους δικαιούχους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων και των κινητικών αναπηριών με προϋπόθεση να διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και των πρώην δικαιούχων πράξεων θεραπείας ΚΔΗΦ του άρθρου 29 του παρόντος Κανονισμού, οι οποίοι εμπίπτουν πλέον στο άρθρο 45.

Ζητάμε και αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας ως προς τα ανωτέρω και την άμεση ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας για αυτό το μείζονος σημασίας θέμα.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου


Πίνακας Αποδεκτών:

-       Υπουργός Υγείας, κ. Β.Κικίλιας

-       Μέλη Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

-       Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Ρηγάτος

-       ΕΣΑμεΑ

-       Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset