Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

19 Απριλίου 2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΑ ΚΔΑΠ ΑμεΑ & ΚΔΗΦ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

 

Θέμα: «Στο Φ.Ε.Κ. η πολυαναμενόμενη ρύθμιση για την αποζημίωση των ΚΔ-ΗΦ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ για τις απώλειες που προέκυψαν από τις προβλέψεις υποχρεωτικού εμβολιασμού των εξυπηρετούμενων με αναπηρία, και άλλα σημαντικά ζητήματα για τις δομές που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία»

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Το πράσινο φως για την αποκατάσταση της οικονομικής ζημιάς που έχουν υποστεί τα Κ.Δ.-Η.Φ. και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, από τις μειωμένες παρουσίες των εξυπηρετούμενων, κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022, ως συνέπεια της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ν.4820/2021, που αιφνιδίως υπαγόρευσαν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έναντι της Covid-19 για το σύνολο των εισερχόμενων ατόμων με αναπηρία στα Κέντρα αυτά, δίνει η ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 61 του Ν.4921/2022: «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 75/τ.Α’/18.04.2022.

Η σχετική ρύθμιση, που ικανοποιεί μια πτυχή από τις δεσμεύσεις της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μιχαηλίδου, όπως εκφράστηκαν στην από 11/01/2022 συνάντησή της με αντιπροσωπεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (σχ.ανακοίνωση: https://is.gd/RpdP7F) προβλέπει:

Αναφορικά με τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ:

«1. Η καταβολή των αξιών τοποθέτησης («vouchers») των τέκνων των ωφελούμενων μητέρων / κηδεμόνων της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» («Δράση») για υπηρεσίες που παρέχονται από την κατηγορία δομών / φορέων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.) [….] τα οποία δεν συμμετέχουν στη συγχρηματοδοτούμενη δράση, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 1β του άρθρου 206 του ν.4820/2021 (Α’ 130) […] εκτελείται προς τους ανωτέρω φορείς / δομές από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

…………………………………..

7. Η εφαρμογή του παρόντος καλύπτει την περίοδο από την 1η.10.2021 έως την 31η.1.2022 και τελεί υπό τον όρο της μη διπλής χρηματοδότησης των αξιών τοποθέτησης των παιδιών και ατόμων με αναπηρία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό».  

Για τη διαδικασία που θα εφαρμοστεί και τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν από τα Κ.Δ.ΑΠ. ΑμεΑ στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. προκειμένου να τύχουν της καταβολής των αξιών τοποθέτησης των ανωτέρω παραγράφων, οι δικαιούχοι φορείς μπορούν να ανατρέξουν στο πλήρες περιεχόμενο του σχετικού άρθρου του νόμου, που επισυνάπτεται στο παρόν.   

Αναφορικά με τα Κ.Δ.Η.Φ.:

«8. Οι φορείς που αποζημιώνονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την λειτουργία Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.), και οι οποίοι κατά οποιονδήποτε από τους μήνες Σεπτέμβριο 2021 έως και Ιανουάριο 2022 εξυπηρέτησαν λιγότερους ωφελούμενους από αυτούς για τους οποίους αποζημιώθηκαν για τον μήνα Ιούνιο 2021, αποζημιώνονται στο ύψος της αποζημίωσης που έλαβαν τον μήνα Ιούνιο 2021».

Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός δίκαιου αιτήματος, για το οποίο ασκήθηκαν επανειλημμένες πιέσεις από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ύστερα και από τα γνωστά σε όλους/ες προβλήματα που προέκυψαν από την καθυστέρηση διασάφησης του ρυθμιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των ωφελούμενων στα Κέντρα, οι αντικειμενικές συνέπειες των οποίων έγιναν κατανοητές από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, θα παρακολουθεί την εξέλιξη του ανωτέρω θέματος όπως και τον βαθμό υλοποίησης των λοιπών, από 11/01/2022, δεσμεύσεων της Υφυπουργού Εργασίας, καθώς και κάθε άλλου σημαίνοντος ζητήματος για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών μας, με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, παρεμβαίνοντας, όπου απαιτηθεί, και θέτοντας στο πεδίο των διεκδικήσεών της τις ποιοτικές υπηρεσίες και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινοτικών δομών που τις παρέχουν, οι οποίες στην πλειονότητά τους λειτουργούν με την ευθύνη των φορέων – μελών της.

………………………………….

Πέραν της παραπάνω αποδεκτής εξέλιξης, κοινοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4921/2022 (άρθρο 65), εκτός των ήδη θεσπισθέντων, προβλέπονται και για τους φορείς / δομές, ανοικτής και κλειστής φροντίδας, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που παρέχουν οργανωμένες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε ενηλίκους με αναπηρία, περαιτέρω υποχρεώσεις, συναφείς με εκείνες που επιβάλλονται στους φορείς παιδικής προστασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης ή/και παραμέλησης, όπως προσδιορίζονται στον Ν.4837/2021, και πιο συγκεκριμένα η υποχρέωση αναφοράς στις αρμόδιες αρχές περιστατικών κακοποίησης ή/και παραμέλησης, καθώς και ο ορισμός – απασχόληση για τον σκοπό αυτό Υπεύθυνου Προστασίας Ωφελούμενων.

Τέλος, με το άρθρο 67 του ίδιου νόμου, προβλέπονται επικαιροποιήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο περί των επιβαλλόμενων κυρώσεων, σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς την απαιτούμενη άδεια, των δομών που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες και έχουν σχέση, μεταξύ άλλων, με την προστασία ενηλίκων και ανηλίκων με αναπηρία, μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φορείς που κατά τη δημοσίευση του νόμου παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, και συνέπειες τόσο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όσο και όταν αρμοδίως προκύψει ότι από υπαιτιότητα των υπεύθυνων ιδιωτικού φορέα δεν εξασφαλίζεται ανεκτό επίπεδο μεταχείρισης των ωφελούμενων ή όταν διαπιστώνεται σοβαρή παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού τους, η οποία υποβαθμίζει την εύρυθμη λειτουργία τους.

………………………………….

Παρακαλούμε για την προσοχή των φορέων – μελών της Ομοσπονδίας που εμπίπτουν σε ένα ή περισσότερα πεδία των ανωτέρω, για την πληρέστερη πληροφόρηση των οποίων, επισυνάπτεται ο Ν.4921/2022, με επισήμανση των άρθρων στα οποία γίνεται μνεία στο παρόν:   

Άρθρο 61: «Καταβολή αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία και τροφείων Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας»

Άρθρο 65: «Ενίσχυση υποχρεώσεων φορέων κοινωνικής προστασίας – Τροποποίηση άρθρων 7 και 54 ν. 4837/2021»

Άρθρο 67: «Όροι λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 1-4 και 7 άρθρου 1 και τροποποίηση παρ. 1-4 και προσθήκη παρ. 5-7 στο άρθρο 2 του ν. 2345/1995»

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Φωτεινή Ζαφειροπούλου 

Documents to download

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset