Menu

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

20 Απριλίου 2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


ΠΡΟΣ:    Διοικήτρια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Καρποδίνη

Κοιν.:       (σχ.πίνακας αποδεκτών)

Θέμα: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ταχεία περάτωση της νέας συμβασιοποίησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις Σ.Υ.Δ. και υπογραμμίζει την ανάγκη να περιβληθούν τα ζητήματα λειτουργίας τους με επαρκή και κατάλληλη διοικητική και οργανωτική υποστήριξη από την πλευρά του Οργανισμού»

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια,

Με προηγούμενα έγγραφά της, η Ομοσπονδία μας, σας έχει μεταφέρει την ικανοποίησή της για την απόλυτα επιτυχή, και με ευρεία συναίνεση, ολοκλήρωση της προσυμβατικής διαδικασίας διαλόγου για το περιεχόμενο της νέας σύμβασης μεταξύ των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που ολοκληρώθηκε με την καλύτερη δυνατή και την ταχύτερη εξέλιξη, στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός εξαιρετικά εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τις συμβάσεις Σ.Υ.Δ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ενεργώντας εξ ονόματος των φορέων – μελών της που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν Στέγες, και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με την αίσια έκβαση αυτή, στην οποία όλα τα μέρη ενεργά συνδράμαμε και συλλειτουργήσαμε έντιμα και με αμοιβαίο σεβασμό στον θεσμικό ρόλο του καθενός, η Ομοσπονδία, στο τέλος του περασμένου έτους, δεν θα μπορούσε παρά να χαιρετίσει επίσης και να στηρίξει τις εντατικές ενέργειες που ακολούθησαν για την απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα συμβασιοποίηση των Στεγών με τον Οργανισμό, η οποία μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί και τελεσφορήσει για τη συντριπτική πλειοψηφία τους.  

Είναι προφανές πως η εξέλιξη αυτή, μόνο αισθήματα ανακούφισης και αισιοδοξίας δημιουργεί σε εμάς, τους γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, για την προοπτική συνέχισης και ενδυνάμωσης του θεσμού της υποστηριζόμενης διαβίωσης, δεδομένης της βαρύτητας και της εξισορροπητικής επίδρασης που ασκεί στην αγωνία μας για το αβέβαιο μέλλον των παιδιών μας.

Παράλληλα, αποτελεί ορόσημο στον αγώνα που κάνουμε μαζί με τα παιδιά μας – άτομα με βαριές αναπηρίες για την εξεύρεση μιας επαρκούς, ασφαλούς και με ορίζοντα λύσης, αλλά και συμπεριληπτικής όλων των φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., των μοναδικών δομών που εναρμονίζονται πλήρως με το πνεύμα και το γράμμα της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (Ν.4074/2012), αναφορικά με τη διαβίωσή τους στην κοινότητα, αλλά και ένα βήμα προς τη σταδιακή και πολυπόθητη αποϊδρυματοποίηση, την οποία ευαγγελίζεται τα τελευταία χρόνια και επιδιώκει η ελληνική πολιτεία.

Μπροστά στις πολύτιμες αυτές προεκτάσεις για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, αισθανόμαστε την ανάγκη και το χρέος να μεταφέρουμε εκ νέου τις ευχαριστίες μας σε κάθε πλευρά που συνέδραμε στην προσφορότητα και αποτελεσματικότητα των σταδίων που προηγήθηκαν και μεσολάβησαν για την ταχεία επίτευξη της νέας συμβασιοποίησης με τις Στέγες.

Ιδιαίτατες ευχαριστίες, στο στάδιο που διανύουμε, οφείλονται στους/στις υπηρετούντες/ούσες στη Διεύθυνση Συμβάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την ουσιαστική συμβολή τους στη διεκπεραίωση, έλεγχο των τεκμηριωτικών στοιχείων και επιτυχή ολοκλήρωση πληθώρας αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ Σ.Υ.Δ. και Οργανισμού ανά την επικράτεια, επιδεικνύοντας, για τον σκοπό αυτό, τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο συνεργασίας, αδιαμφισβήτητο επαγγελματισμό και διαχειριζόμενοι/ες το διόλου ευκαταφρόνητου μεγέθους και σημασίας αυτό εγχείρημα, με απόλυτη συνέπεια, μεθοδικότητα, συστηματικότητα, υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ευελπιστούμε η ισχυρή βούληση που επέδειξε η Διοίκηση του Οργανισμού, όπως και η άριστη συνεργασία που αναπτύχθηκε με τις υπηρεσίες του, να αποτελέσουν μια στέρεη βάση για τη θωράκιση και περαιτέρω ενδυνάμωση του θεσμού των Σ.Υ.Δ. με γνώμονα την ουσιαστική προστασία και στήριξη των υφιστάμενων και δυνητικών διαμενόντων/ουσών σε αυτές, των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Στην κατεύθυνση αυτή και με το δεδομένο πλαίσιο, υπογραμμίζουμε την ανησυχία μας, και θεωρούμε επιβεβλημένο να λάβετε υπόψη σας ότι τα αυξημένα μεγέθη των φορέων που συμβάλλονται με τον Οργανισμό και η κατ’ επέκταση διόγκωση του αντικειμένου των υπηρεσιών του, είναι εξαιρετικά πιθανό μελλοντικά να σημάνουν δυσχέρειες στο επίπεδο της διαχείρισης των ζητημάτων των Σ.Υ.Δ. αλλά και άλλων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία (λ.χ. Κ.Δ.-Η.Φ.), χωρίς την κατάλληλη διοικητική και οργανωτική υποστήριξη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δεδομένων δε των πάγιων και δημόσια εκπεφρασμένων θέσεων της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, της ΕΣΑμεΑ, συνολικά του αναπηρικού κινήματος στη χώρα μας, για τη σπουδαιότητα της εύρυθμης λειτουργίας και διεύρυνσης των δομών που παρέχουν κοινοτικές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία, για την υποστήριξη της αξιοπρεπούς διαβίωσης και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, είναι εύλογα αντιληπτό πως οι επιφυλάξεις και η ευαισθησία μας για το απευκταίο αυτό ενδεχόμενο καθίστανται απόλυτα δικαιολογημένες.

Τούτων δοθέντων, ζητάμε να εξεταστεί από την πλευρά του Οργανισμού και να δρομολογηθεί η δημιουργία και λειτουργία εξειδικευμένης οργανικής δομής στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με κύριο αντικείμενο και αρμοδιότητες τη διαχείριση του συνόλου των θεμάτων που αφορούν σε συμβάσεις και σε υπηρεσίες που έχουν ως αποδέκτες τα άτομα με αναπηρία.

Διατηρώντας την πεποίθηση ότι το αίτημά μας θα τύχει της προσοχής και των ενεργειών σας, διαβεβαιώνουμε πως η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με την αμέριστη στήριξη της ΕΣΑμεΑ, δεσμεύεται να συμβάλλει σε κάθε μελλοντική συζήτηση και πρωτοβουλία για τη δημιουργία κατάλληλων εσωτερικών διοικητικών δομών στον Οργανισμό, που θα συμβάλλουν με τη σειρά τους στην ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με ορίζοντα, προοπτική, αλλά πρωτίστως, με προστιθέμενη αξία και θετικό αντίκτυπο στις ανάγκες των αποδεκτών τους, ατόμων με αναπηρία.  

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου


Πίνακας αποδεκτών:

Υπουργός Υγείας, κ.Αθ.Πλεύρης

Υφυπουργός Υγείας, κ.Ζ.Ράπτη

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι.Κωτσιόπουλος

Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, κ.Γ.Αγγούρης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Ρηγάτος

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Κ. Μπαρούς

Προϊστάμενος Τμήματος Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Υποεπιτροπής Λοιπών Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατρ/κών Προϊόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ.Ν.Κικίλιας

Μέλη Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΕΣΑμεΑ

Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset