Menu

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

24 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020

 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο/η


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα (Κ.Π.) για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) 2020:
Νέα Δεδομένα - Περισσότερες Απαιτήσεις για Ασφάλεια - Μεγαλύτερη Ευθύνη»

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Αγαπητοί/ες γονείς και κηδεμόνες,

Αγαπητοί/ες ενδιαφερόμενοι/ες και συνεργάτες για το ΚΠ ΑμεΑ,

Το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για τα Άτομα με Αναπηρία (ΚΠ ΑμεΑ) μας βρίσκει αυτή τη χρονιά ενώπιον της επιστροφής μας σε μια καινούρια για όλους/ες κανονικότητα, με λελογισμένη χαλάρωση των μέτρων, καθώς βρισκόμαστε ακόμη αντιμέτωποι/ες με την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19. Το γεγονός ότι οι επιδημιολογικοί δείκτες στη χώρα δεν εμφανίζουν επιδείνωση και τα περιστατικά / κρούσματα της πανδημίας έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, επέτρεψε την κατάφαση για την υλοποίηση του ΚΠ ΑμεΑ για την θερινή περίοδο 2020, το οποίο, κατόπιν διαβεβαιώσεων από το Υπουργείο Εργασίας, θα ανατεθεί και φέτος στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Με τα δεδομένα αυτά, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19 και τις οδηγίες αυτής για τη λειτουργία κατασκηνώσεων ΑμεΑ, προέβη στην έκδοση εγκυκλίου οδηγιών για τη λειτουργία κατασκηνώσεων ΑμεΑ. Στην εγκύκλιο, που επισυνάπτεται, περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, που πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα από ΟΛΟΥΣ/ΕΣ (εμπλεκόμενες υπηρεσίες και πρόσωπα, φορείς που λειτουργούν κατασκηνώσεις, γονείς, κηδεμόνες, συνοδοί ΑμεΑ και με την υποστήριξή αυτών, οι κατασκηνωτές/τριες), καθιστώντας σαφές πως οι κατασκηνώσεις φέτος θα αντιμετωπίζονται ως κλειστές δομές για την προφύλαξη εργαζόμενων, συμμετεχόντων, μελών των οικογενειών τους και μέσω αυτών του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η κρισιμότητα της κατάστασης παραμένει και τα σημαντικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΚΠ ΑμεΑ επιβάλλουν στον/στην καθένα/μια να ενεργήσουμε με υπευθυνότητα και να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην πρόληψη ενδεχομένων εμφάνισης της νόσου στους κατασκηνωτικούς χώρους, για την απόλυτη προστασία των παιδιών μας και των οικογενειών μας και την καλύτερη δυνατή διαχείριση τυχόν νέων ζητημάτων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.

Οφείλουμε, η συλλογική προσπάθεια που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα για την αναχαίτιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και το «βαρύ τίμημα» που εμείς, οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, καταβάλαμε για την προστασία των παιδιών μας, να μην κινδυνεύσει από την «καλοκαιρινή» ανάπαυλα και χαλάρωση. Το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα είναι σημαντικό και θετικό, αλλά γνωρίζουμε όλοι/ες ότι παραμένει εύθραυστο.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ δεσμεύεται, όπως πάντοτε πράττει, στο πλαίσιο της ηθικής της ευθύνης έναντι στα παιδιά μας – κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ και στο απασχολούμενο προσωπικό υποστήριξης, ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την απρόσκοπτη και ασφαλή υλοποίηση του ΚΠ ΑμεΑ. Στο πλαίσιο αυτό έχει προβεί στη λήψη μιας σειράς μέτρων προστασίας και ασφαλούς συμμετοχής των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία στο Πρόγραμμα, σε συνάρτηση με τα πρωτόκολλα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις οδηγίες / κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ.

Εξυπακούεται ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα μέτρα – πρωτόκολλα ασφαλούς συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι εξαιρετικά πιθανό να σημάνει κινδύνους, όχι μόνο για τα παιδιά μας, άτομα με αναπηρία, άλλα και για όλους/ες όσοι/ες ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου. Κατόπιν των ανωτέρω,

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

συνιστώντας

την πλήρη συμμόρφωση από κάθε ενδιαφερόμενο/η, εργαζόμενο/η, άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενο/η, συμμετέχοντα/ουσα στο ΚΠ ΑμεΑ 2020 με τις οδηγίες για την υλοποίηση του Προγράμματος,

την προσεκτική και υπεύθυνη ενημέρωση για τους όρους και τις διαδικασίες του Προγράμματος και την απόλυτα συνεπή τήρησή τους σε κάθε στάδιο (αιτήσεις και δικαιολογητικά, προετοιμασία και απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή στους κατασκηνωτικούς χώρους, δεσμευτικές ενέργειες και υποχρεώσεις, ενημέρωση και εφαρμογή των πρόσθετων μέτρων προστασίας έναντι του κορωνοϊού, τήρηση πρωτοκόλλων κ.α.), και

αναμένοντας

την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης και υλοποίησης του Προγράμματος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και προς τον σκοπό της προετοιμασίας και επιτάχυνσης των ενεργειών από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες,

Προκηρύσσει το Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2020,

σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Α. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠ ΑμεΑ 2020

Αρμόδιο όργανο από την πλευρά της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την οργάνωση και υλοποίηση του ΚΠ ΑμεΑ 2020, είναι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία φέρει συνολικά την ευθύνη για: 

την οριστική επιλογή και κατανομή των κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ,

την τελική επιλογή, εποπτεία και καταβολή των αποζημιώσεων των συνοδών και του προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (που συμμετέχουν στο ΚΠ, συμπληρωματικά του προσωπικού που ορίζεται από τους Δήμους των κατά περίπτωση κατασκηνώσεων)

τη συνολική οργάνωση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του Προγράμματος.

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΠ ΑμεΑ 2020

Με δεδομένο ότι εξακολουθούν να συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι προφύλαξης από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, η συμμετοχή στο ΚΠ ΑμεΑ 2020 προϋποθέτει τα ακόλουθα:

Β1. Για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ:

1.        Θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 50 ετών.

2.        Κάθε κατασκηνωτής/τρια ΑμεΑ, έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Κ.Π. ΑμεΑ 2020, για ΜΙΑ & ΜΟΝΟ κατασκηνωτική περίοδο, ανεξαρτήτως κατασκηνωτικού χώρου που θα φιλοξενηθεί.

3.        Κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ με υποκείμενα νοσήματα (καρδιολογικά, αναπνευστικά κ.α.), όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011, ΦΕΚ 1856/τ.Β’/15.05.2020 (επισυνάπτεται), μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση, κατόπιν ρητής, έγγραφης σύμφωνης γνώμης του θεράποντος ιατρού τους.

4.        Κατά τον χρόνο προσέλευσης στους κατασκηνωτικούς χώρους, κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ που προέρχονται από περιοχές, στις οποίες, λόγω έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, έχει επιβληθεί γενικευμένη απομόνωση (καραντίνα), δεν θα συμμετέχουν στο ΚΠ ΑμεΑ. 

επιπλεον:

Οι οριστικά επιλεχθέντες/είσες κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ που θα συμμετάσχουν στο ΚΠ ΑμεΑ 2020, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ από 24 ΕΩΣ 72 ΩΡΕΣ πριν την είσοδό τους στους κατασκηνωτικούς χώρους σε ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 στο σύνολό τους.

Διευκρίνιση: Η κάλυψη του κόστους του μοριακού ελέγχου για κορωνοϊό SARS-CoV-2 δεν επιβαρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο ΚΠ ΑμεΑ 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη διαδικασία, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η οποία θα αναρτηθεί στην ενότητα «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ» στον διαδικτυακό τόπο www.posgamea.gr.  

Επισήμανση:

Στην περίπτωση που στο στενό περιβάλλον των κατασκηνωτών/τριών υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για την σοβαρή λοίμωξη Covid-19 (ΦΕΚ 1856/τ.Β’/15.05.2020), συνίσταται να αξιολογείται ο βαθμός της επικινδυνότητας κατά την απόφαση συμμετοχής κατασκηνωτή/τριας στο Πρόγραμμα, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθανότητα έκθεσης των ατόμων αυτών στον κίνδυνο λοίμωξης.

Β2. Για τους/τις συνοδούς ΑμεΑ:

Τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως συνοδοί κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  

Επισημάνσεις:

(α) Ρητά απαγορεύεται οι κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ στο Πρόγραμμα να συνοδεύονται από τους γονείς και κηδεμόνες τους.  

(β) Ρητά απαγορεύεται η αντικατάσταση συνοδών μετά την είσοδό τους στον κατασκηνωτικό χώρο. Το προσωπικό κάθε ομάδας θα είναι σταθερό και δεν θα εναλλάσσεται.

Προσοχή: Περιπτώσεις αποχωρήσεων συνοδών από το Πρόγραμμα, που τοποθετούνται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, για οποιονδήποτε λόγο (λ.χ. λόγοι υγείας, προσωπικοί λόγοι, αποκλίσεις συμμόρφωσης από τους κανονισμούς των κατασκηνώσεων και των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται κ.λπ), συνεπάγονται αυτόματα την αποχώρηση των αντίστοιχων κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ που συνοδεύουν από τους κατασκηνωτικούς χώρους και το ΚΠ ΑμεΑ εν γένει.

(γ) Οι συνοδοί / φροντιστές των κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από την κατασκήνωση, που λειτουργεί ως κλειστή δομή.  

(δ) Κατά τον χρόνο προσέλευσης στους κατασκηνωτικούς χώρους, συνοδοί ΑμεΑ που προέρχονται από περιοχές, στις οποίες, λόγω έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, έχει επιβληθεί γενικευμένη απομόνωση (καραντίνα), δεν θα συμμετέχουν στο ΚΠ ΑμεΑ. 

(ε) Στην περίπτωση που στο στενό περιβάλλον των συνοδών υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για την σοβαρή λοίμωξη Covid-19 (ΦΕΚ 1856/τ.Β’/15.05.2020), συνίσταται να αξιολογείται ο βαθμός της επικινδυνότητας κατά την απόφαση συμμετοχής του/της συνοδού στο Πρόγραμμα, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθανότητα έκθεσης των ατόμων αυτών στον κίνδυνο λοίμωξης.

επιπλεον:

Οι οριστικά επιλεχθέντες/είσες συνοδοί ΑμεΑ που θα συμμετάσχουν στο ΚΠ ΑμεΑ 2020, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ από 24 ΕΩΣ 72 ΩΡΕΣ πριν την είσοδό τους στους κατασκηνωτικούς χώρους σε ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 στο σύνολό τους.

Επισημαίνεται ότι για συνοδούς που συμμετέχουν στο ΚΠ ΑμεΑ για περισσότερες της μίας κατασκηνωτικές περιόδους, ο μοριακός έλεγχος για κορωνοϊό επαναλαμβάνεται στο τέλος της κάθε 10ήμερης κατασκηνωτικής περιόδου και πριν την έναρξη της επόμενης και την υποδοχή της νέας ομάδας κατασκηνωτών/τριών.

Διευκρίνιση: Η κάλυψη του κόστους του μοριακού ελέγχου για κορωνοϊό SARS-CoV-2 δεν επιβαρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες συνοδούς στο ΚΠ ΑμεΑ 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη διαδικασία, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η οποία θα αναρτηθεί στην ενότητα «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ» στον διαδικτυακό τόπο www.posgamea.gr.  

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Για τη συμμετοχή των κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ και των συνοδών μέσω Φορέων, Συλλόγων Γονέων, Σχολείων και Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ θα πρέπει να κατατεθούν (με τους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα «Τρόπος Αποστολής Δικαιολογητικών») τα εξής δικαιολογητικά στο σύνολό τους:

1.    ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (επισυνάπτεται υπόδειγμα – υποχρεωτικό δικαιολογητικό) με την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα, στο οποίο θα δηλώνεται ο συνολικός αριθμός κατασκηνωτών/τριών και συνοδών, η επιθυμητή κατασκηνωτική περίοδος και ο κατασκηνωτικός χώρος (εντός της Περιφέρειας που έχει έδρα ο Σύλλογος ή Ίδρυμα ή στον πλησιέστερο κατασκηνωτικό χώρο, στην Περιφέρεια έδρας του Συλλόγου ή Ιδρύματος, ή εφόσον δεν λειτουργήσει κατασκηνωτικός χώρος στα πλαίσια της Περιφέρειας αυτής, η δήλωση θα πρέπει να είναι για τον πλησιέστερο της έδρας του φορέα κατασκηνωτικό χώρο. Για τους χώρους και τις περιόδους θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, αμέσως μόλις ανακοινωθεί από τη Γεν. Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και τους κατά τόπους Δήμους η σχετική απόφαση. Από τη μέχρι σήμερα πληροφόρηση, δεν θα λειτουργήσουν φέτος οι κατασκηνωτικοί χώροι σε Αγία Μαρίνα Μεσσηνίας, Αγία Παρασκευή - Στόμιο Λάρισας, Μάναγρο Χίου).

Επισήμανση: Οι προτιμήσεις που δηλώνονται δεν φέρουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία πραγματοποιεί την τελική κατανομή, βάσει των αναγκών, των δυνατοτήτων, των διαδικασιών και προδιαγραφών του Προγράμματος και της ημερομηνίας παραλαβής κάθε αίτησης (αριθμός πρωτοκόλλου) από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η οποία λαμβάνεται υπόψη και ως σειρά προτεραιότητας για την κατανομή των κατασκηνωτών/τριών.

2. ΑΠΟΦΑΣΗ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Φορέα συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2020, καθώς και δήλωση για την ανάληψη ευθύνης της μεταφοράς των κατασκηνωτών/τριών από και προς την κατασκήνωση (η δήλωση για την ευθύνη μεταφοράς των ωφελούμενων συμπληρώνεται στο υπόδειγμα του διαβιβαστικού εγγράφου).

Προσοχή!: Η προσέλευση των κατασκηνωτών/τριών συστήνεται να πραγματοποιείται με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, όπου είναι εφικτό. Για τους/τις κατασκηνωτές/τριες που μεταφέρονται με πούλμαν, στη δήλωση ανάληψης ευθύνης της μεταφοράς τους από και προς την κατασκήνωση από τον Φορέα συμμετοχής, περιλαμβάνεται και η δέσμευση για την ύπαρξη υπεύθυνου/ης συνοδού για την τήρηση των οδηγιών του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ΦΕΚ 1988/τ.Β’/23.05.2020) για τη λειτουργία τουριστικών οχημάτων και η ύπαρξη υπεύθυνου/ης συνοδού, ώστε να επιβλέπεται η ορθή εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων κατά τη μετακίνηση, η τήρηση των αποστάσεων και η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, για την αποφυγή συνωστισμού.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ του Κ.Π. ΑμεΑ 2020 μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά (το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο/η στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης).

4.    ΠΙΝΑΚΑ με τα στοιχεία των συνοδών, στον οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα (συμπληρώνεται στο υπόδειγμα του διαβιβαστικού εγγράφου):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (πλήρες ΙΒΑΝ) ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΤΕ)

Α.Φ.Μ.

Α.Μ.Κ.Α.

 

 

 

 

 

 

Επισημάνσεις:

-   Το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ συμπληρώνεται από τους Φορείς, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνονται. Επιπρόσθετα, τεκμηριώνεται από την ύπαρξη αντίστοιχων παραστατικών / αποδεικτικών (λ.χ. εκτυπώσεις από www.amka.gr, taxisnet, αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων στην ΕΤΕ ή εκτύπωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από Τράπεζα ή web banking) που συγκεντρώνονται με ευθύνη του Φορέα – Συλλόγου, διατηρούνται στο αρχείο του (συνοδευτικά των αιτήσεων των συνοδών) και είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που ζητηθούν από την Ομοσπονδία.

-   Η πληρωμή των συνοδών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε λογαριασμούς που τηρούνται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και στους οποίους οι συνοδοί εμφανίζονται ως ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες συνοδοί δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΤΕ κατά το στάδιο των αιτήσεων (ως πρώτοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι), οφείλουν να προβούν στην έκδοσή του και στην γνωστοποίηση του ΙΒΑΝ στον Φορέα ή/και στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αποχώρησης από την κατασκήνωση.  

Προσοχή!

Οι Φορείς συστήνεται να προβούν σε πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την αποστολή τους στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, δεν θα γίνονται αποδεκτά συμπληρωματικά στοιχεία και σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

 

Δ.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑμεΑ

Για τη συμμετοχή κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ, που δεν ανήκουν σε κάποιο Φορέα, θα κατατίθενται, στο σύνολό τους, από τους γονείς ή κηδεμόνες τους (με τους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα «Τρόπος Αποστολής Δικαιολογητικών»), τα παρακάτω:

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ του Κ.Π. ΑμεΑ 2020 μαζί με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά (το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο/η στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης).

2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ (το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης) στην οποία θα δηλώνεται το άτομο που προτείνουν να συνεργαστεί με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ. 

Προσοχή!

Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς και κηδεμόνες συστήνεται να προβούν σε πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την αποστολή τους στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, δεν θα γίνονται αποδεκτά συμπληρωματικά στοιχεία και σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Επισήμανση: Η τελική απόφαση συμμετοχής και η κατανομή μεμονωμένων κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ στο Πρόγραμμα από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, διενεργείται με βάση τις δυνατότητες, τις διαδικασίες και προδιαγραφές του Προγράμματος και της ημερομηνίας παραλαβής κάθε αίτησης (αριθμός πρωτοκόλλου) από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η οποία λαμβάνεται υπόψη και ως σειρά προτεραιότητας για την κατανομή των κατασκηνωτών/τριών.

 

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

·   Το Δελτίο του/της Κατασκηνωτή/τριας ΑμεΑ θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, διότι διαφορετικά δεν θα γίνεται αποδεκτό και ο/η υποψήφιος/α κατασκηνωτής/τρια ΑμεΑ δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα.

Απαραίτητη είναι η υπογραφή του Γονέα / Κηδεμόνα, η υπογραφή και η σφραγίδα του Ιατρού, η υπογραφή του Προέδρου του Φορέα – Διοικητή / Υπεύθυνου του Ιδρύματος, η σφραγίδα του Φορέα - Ιδρύματος, καθώς και η αναγραφή στο πρώτο μέρος της επωνυμίας του.

Οι υπογράφοντες/ουσες τα Δελτία των Κατασκηνωτών/τριών φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων που δηλώνονται (όπως π.χ. κατάσταση υγείας κατασκηνωτή/τριας, φαρμακευτική αγωγή κ.λ.π.). Στην περίπτωση διαπίστωσης, με οποιονδήποτε τρόπο, ανακριβών ή ψευδών στοιχείων στα Δελτία των Κατασκηνωτών/τριών, οι κατά περίπτωση συμμετέχοντες/ουσες κατασκηνωτές/τριες θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε μελλοντικές προσκλήσεις για το ΚΠ ΑμεΑ.  

Προσοχή!

Στην περίπτωση κατασκηνωτών/τριών ΑμεΑ με υποκείμενα νοσήματα (καρδιολογικά, αναπνευστικά νευρολογικά κ.α.) όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011, ΦΕΚ 1856/τ.Β’/15.05.2020) είναι απαραίτητη στο Δελτίο Κατασκηνωτή/τριας η ρητή και σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Επίσης, μαζί με το Δελτίο Κατασκηνωτή/τριας υποχρεωτικά θα πρέπει να επισυνάπτονται:

α)  γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, ΑΕ Ελληνικής Αστυνομίας ή Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ, το 2011, ακόμη κι αν αυτή έχει λήξει, (όχι ΚΕΔΔΥ ή γνωμάτευση Γενικού Νοσοκομείου ή Ιατρού) στην οποία θα αναγράφεται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του/της κατασκηνωτή/τριας.

β) απλή (ευκρινής) φωτογραφία του/της κατασκηνωτή/τριας ΑμεΑ, επικολλημένη στο Δελτίο Κατασκηνωτή/τριας

γ)  φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εμβολίων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΩΝ

·  Η Αίτηση Συνοδού πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τους/τις ίδιους/ες τους/τις Συνοδούς. Η πρόκριση και πρόταση του συνόλου των κατάλληλων συνοδών που θα χρειαστούν οι κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ, γίνεται με ευθύνη του Συλλόγου ή Ιδρύματος ή Γονέα - Κηδεμόνα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι συνοδοί που θα συνοδεύσουν κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ φορέων, να απευθύνουν τις αιτήσεις τους στους ίδιους τους φορείς. Στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ανεξάρτητοι συνοδοί που δεν συνεργάζονται με κάποιο φορέα ή Ίδρυμα.

· Το προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση.

·  Για την υποβολή αίτησης από αλλοδαπούς συνοδούς, είναι επιπλέον απαραίτητα τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά (λ.χ. άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας, δελτίο διαμονής πολιτών Ε.Ε.).

Οι ΣΥΝΟΔΟΙ που θα επιλεγούν να εργαστούν στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ κατά την είσοδό τους στον κατασκηνωτικό χώρο να προσκομίζουν φωτοαντίγραφο ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, καθώς και φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων που αφορούν στα: Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού ΜΟΝΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (στον οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δικαιούχοι, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους), προκειμένου να διευκολύνεται μετέπειτα η διαδικασία πληρωμής τους και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ή εμπόδια στην αποπληρωμή τους.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Το σύνολο των δικαιολογητικών θα αποστέλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier). Δεν θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά και αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (fax) ούτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Οι φορείς και οι μεμονωμένοι/ες κατασκηνωτές/τριες που επιθυμούν να φιλοξενηθούν φέτος στις κατασκηνώσεις της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας (Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, Σταυρό Θεσσαλονίκης και Πέραμο Καβάλας, εφόσον φέτος λειτουργήσουν), θα αποστείλουν ταχυδρομικώς ή μέσω courier (όχι με fax ή e-mail) τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, απευθείας στη διεύθυνση: Μελενίκου και Μαρασλή 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54248 (Υπ’ όψιν Γεν. Γραμματέως ΠΟΣΓΚΑμεΑ κας Φωτεινής Ζαφειροπούλου, τηλ. 2310-842742).

Οι υπόλοιποι φορείς ανά την Ελλάδα, μεμονωμένοι/ες κατασκηνωτές/τριες, καθώς και όσοι/ες επιθυμούν να φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση της Μάκρης Αλεξανδρούπολης θα αποστείλουν ταχυδρομικώς (όχι με fax ή e-mail), τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: ΠΟΣΓΚΑμεΑ, Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16341.

Επισημαίνουμε ότι, από τη μέχρι σήμερα πληροφόρηση, δεν θα λειτουργήσουν φέτος οι κατασκηνωτικοί χώροι σε Αγία Μαρίνα Μεσσηνίας, Αγία Παρασκευή - Στόμιο Λάρισας, Μάναγρο Χίου.

Οι λοιπές ειδικότητες (Συντονιστές/τριες Προγράμματος ΑμεΑ, Ιατροί, Νοσηλευτές, Ναυαγοσώστες, κλπ), καθώς και οι Συνοδοί που δεν θα απευθυνθούν για να προταθούν από κάποιο Φορέα-Ίδρυμα μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ με fax στο 210-5203951 ή με e- mail: posgamea@otenet.gr. Τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2020, στο σύνολό τους, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν στην Ομοσπονδία, έως τις  6 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης αποστολής του φακέλου ή της ημερομηνίας αποστολής με courier.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς τα χρονικά περιθώρια αυτή τη χρονιά είναι εξαιρετικά περιορισμένα είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν και η τήρηση των ανωτέρω  διαδικασιών και ημερομηνιών.

Αιτήσεις συμμετοχής πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία ή/και δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται.

 

 

ΣΤ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠ ΑμεΑ 2020

(α) οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι και φέτος 10ήμερης διάρκειας (9 πλήρεις διανυκτερεύσεις). Λόγω των αποφάσεων που ελήφθησαν, με καθυστέρηση φέτος, για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων για τα άτομα με αναπηρία, δεν είναι ακόμη γνωστοί στο σύνολό τους οι κατασκηνωτικοί χώροι που θα λειτουργήσουν, όπως ισχύει και για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των κατασκηνωτικών περιόδων σε όλη την Ελλάδα (αναμένονται σχετικές αποφάσεις - ανακοινώσεις των κατά τόπους Δήμων). Από τη μέχρι σήμερα πληροφόρηση, δεν θα λειτουργήσουν φέτος οι κατασκηνωτικοί χώροι σε Αγία Μαρίνα Μεσσηνίας, Αγία Παρασκευή - Στόμιο Λάρισας, Μάναγρο Χίου.

(β) καθώς τα μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού υπαγορεύουν ρητά, αυτή τη χρονιά, την καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης υγείας των συμμετεχόντων/ουσών από υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό ιατρονοσηλευτική ομάδα, εξυπακούεται ότι η υλοποίηση του ΚΠ ΑμεΑ σε Δήμους που δεν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν την παρουσία του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στους κατασκηνωτικούς χώρους της περιοχής ευθύνης τους, το αργότερο έως την έναρξη των κατασκηνωτικών περιόδων, δεν θα επιτραπεί.

(γ) η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος, όπως αυτές καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων για ΑμεΑ (η υπογραφή της οποίας αναμένεται), αναλαμβάνει μόνο την πληρωμή Συνοδών, Συντονιστών Προγράμματος ΑμεΑ, Ιατρών, Νοσηλευτών και Βοηθητικού Προσωπικού - όπου χρειάζεται και συμπληρωματικά του προσωπικού των Δήμων - στις κατασκηνώσεις των Δήμων ανά την Ελλάδα,  καθώς και την ιδιωτική ασφάλιση κατασκηνωτών/τριών, συνοδών και εργαζομένων της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

(δ) επιμέρους ζητήματα, προϋποθέσεις και όροι της παρούσας προκήρυξης ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στην περίπτωση διαμόρφωσης διαφορετικών προβλέψεων, έναντι εκείνων που ίσχυαν τα προηγούμενα έτη, από το τελικό περιεχόμενο της απόφασης ανάθεσης υλοποίησης του ΚΠ ΑμεΑ 2020 (η υπογραφή της οποίας αναμένεται). Επισημαίνουμε πως, τόσο οι καθυστερήσεις στις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις από την πλευρά της ελληνικής Πολιτείας, που είχαν ως αποτέλεσμα να συρρικνωθεί κατά πολύ ο χρόνος προετοιμασίας των Δήμων, αλλά και κάθε εμπλεκόμενου μέρους στην οργάνωση του ΚΠ ΑμεΑ, όσο και τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν φέτος στις κατασκηνώσεις για την προστασία από τον κορωνοϊό, θα περιορίσουν σημαντικά το πλήθος των ωφελούμενων ΑμεΑ του Προγράμματος που θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν στους κατασκηνωτικούς χώρους. Η πιθανότητα αυτή, ενδέχεται επίσης να οδηγήσει σε αποφάσεις για τον καθορισμό κριτηρίων προτεραιότητας συγκεκριμένων πληθυσμών ΑμεΑ για τη συμμετοχή τους στο ΚΠ ΑμεΑ (λ.χ. προτεραιοποίηση ωφελούμενων που διαβιούν σε δομές κλειστής περίθαλψης και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, υποψηφίων που συμμετέχουν στο ΚΠ ΑμεΑ μέσω οργανωμένων φορέων, συλλόγων, σωματείων και ένταξη μεμονωμένων κατασκηνωτών/τριών στο πρόγραμμα κατά σειρά αίτησης, εφόσον οι δυνατότητες φιλοξενίας των κατασκηνωτικών χώρων το επιτρέπουν κ.α.).            

Για κάθε τροποποίηση που αφορά τους όρους της Προκήρυξης ή/και τους όρους υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2020, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερώνονται με επόμενες ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας, οι οποίες θα αναρτώνται και θα βρίσκονται διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο www.posgamea.gr, στην ενότητα «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ». Συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επισκέπτονται τον ιστότοπο αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠ ΑμεΑ 2020

Για την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων και την προστασία των φιλοξενούμενων ΑμεΑ, των συνοδών, του απασχολούμενου προσωπικού στο ΚΠ ΑμεΑ 2020, στο πλαίσιο λειτουργίας του κάθε κατασκηνωτικού χώρου και για το σύνολο των κατασκηνωτικών περιόδων, προβλέπονται επιπλέον και θα ισχύσουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ

Η τηρούμενη αναλογία κατασκηνωτών/τριών και συνοδών βάσει του Π.Δ. 312/2001 δεν θα είναι δεσμευτική για την φετινή κατασκηνωτική χρονιά, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και προδιαγραφών του Προγράμματος που θα ισχύσουν στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης από τη διασπορά του κορωνοϊού.

Οι αιτήσεις των Φορέων και των Μεμονωμένων Κατασκηνωτών/τριών (μέσω των γονέων και κηδεμόνων) θα προβλέπουν αντιστοίχιση / αναλογία 1 ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ/ΤΡΙΑ, χωρίς αυτό να δεσμεύει την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η οποία θα προβεί στην τελική κατανομή συνοδών / κατασκηνωτών/τριών με βάση τα στοιχεία που θα διαμορφωθούν, συνεκτιμώντας τις προβλέψεις του Π.Δ. 312/2001 σε συνάρτηση με την τελική δυναμικότητα κάθε κατασκηνωτικού χώρου, όπως αυτή θα καθοριστεί από τις αποφάσεις των οικείων Δήμων και τις απαιτήσεις τήρησης των μέτρων της αναγκαίας αποστασιοποίησης των κατασκηνωτών/τριών που προβλέπονται στην σχετική εγκύκλιο οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας.

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1.  Οι κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ δεν θα πρέπει να εμφανίζουν συμπτώματα πυρετού ή/και άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης (βήχας, καταρροή, πονόλαιμος κ.λπ) πριν την είσοδο στους κατασκηνωτικούς χώρους, σε αντίθετη περίπτωση δεν εισέρχονται στις κατασκηνώσεις. Τα συμπτώματα ελέγχονται σε πρώτο στάδιο από τους γονείς / κηδεμόνες πριν την προσέλευσή τους.

2. Με την άφιξη των κατασκηνωτών/τριών παραδίδεται στο υπεύθυνο προσωπικό της κατασκήνωσης το αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου για κορωνοϊό SARS-CoV-2 (που διενεργήθηκε 24 – 72 ώρες πριν), εφόσον είναι αρνητικό. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι θετικό, εξυπακούεται ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα.   

3. Πριν την είσοδο στον κατασκηνωτικό χώρο, οι κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ επανελέγχονται από εκπαιδευμένο προσωπικό αναφορικά με:

(α) την ύπαρξη συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας, καταρροή, φαρυγγαλγία, διαρροές, εμετοί, κεφαλαλγία κλπ)

(β) το ιστορικό επαφής των προηγούμενων δύο εβδομάδων με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19

Σε περίπτωση θετικής απάντησης ως προς τα ανωτέρω, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην κατασκήνωση.

*** Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να συντρέχουν επίσης για το προσωπικό συνοδείας, που με δική του ευθύνη διενεργεί έλεγχο των συμπτωμάτων πριν την προσέλευση στον κατασκηνωτικό χώρο, παραδίδει το αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου με την άφιξή του και επανελέγχεται πριν την είσοδο στην κατασκήνωση ως προς την ύπαρξη συμπτωμάτων και την ιχνηλάτηση τυχόν επαφών με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού τις τελευταίες 14 ημέρες.

Στην περίπτωση που είτε ωφελούμενος/η κατασκηνωτής/τρια ΑμεΑ είτε συνοδός αυτού/ής δεν πληροί αθροιστικά τις προϋποθέσεις για την είσοδο στον κατασκηνωτικό χώρο, προβλέπεται η αποχώρηση και των δυο από το Πρόγραμμα.

 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

1.  Σε κάθε κατασκήνωση ορίζεται υπεύθυνος, σε συνεργασία με τον κατά περίπτωση Δήμο, με την αρμοδιότητα και το καθήκον της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού και των κατασκηνωτών/τριών σχετικά με τους όρους λειτουργίας και τα μέτρα υγιεινής, την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού για την καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων και οδηγιών. Η ενημέρωση / εκπαίδευση θα είναι συνεχής, καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων, ενώ στους χώρους των κατασκηνώσεων θα υπάρχουν αναρτημένα σε εμφανή σημεία έντυπα και ενημερωτικό υλικό σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ατομικής υγιεινής και πρόληψης της μετάδοσης του κορωνοϊού.  

2.  Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ θα εξασφαλίσει για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο Πρόγραμμα τα απαραίτητα προστατευτικά υλικά και μέσα για την εφαρμογή των μέτρων και οδηγιών. Συνοδοί / φροντιστές που έρχονται σε στενή επαφή με κατασκηνωτές/τριες και η φύση της εργασίας τους θέτει τον κίνδυνο έκθεσης σε εκκρίσεις αναπνευστικού ή άλλα βιολογικά υγρά, θα χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα, γάντια μιας χρήσης, αδιάβροχη ποδιά και ασπίδα προσώπου.   

3.   Η κατάσταση της υγείας των συμμετεχόντων στην κατασκήνωση θα παρακολουθείται σε καθημερινή βάση από το προσωπικό της κατασκήνωσης και την ιατρονοσηλευτική ομάδα.

4.   Οι δραστηριότητες (δημιουργικής αξιοποίησης χρόνου, άθλησης, αναψυχής, κοινές δράσεις και εκδηλώσεις κ.λπ) που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των κατασκηνωτικών περιόδων:

-   θα ακολουθούν τον κανόνα: «μικρές, προκαθορισμένες και σταθερές ομάδες» κατασκηνωτών/τριών και προσωπικού για τη διασφάλιση της ελάχιστης δυνατής ανάμιξής τους και τον περιορισμό πιθανοτήτων διασποράς λοιμώξεων

-   θα περιλαμβάνουν πάντα τις ίδιες, σταθερές ομάδες κατασκηνωτών/τριών

** Παρόμοιοι κανόνες θα ακολουθούν και τη διαδικασία της σίτισης των κατασκηνωτών/τριών καθώς και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων για την ατομική υγιεινή.

-   θα επικεντρώνονται σημαντικά στην εκπαίδευση των κατασκηνωτών/τριών αναφορικά με την εφαρμογή κανόνων ατομικής υγιεινής 

5. Σε περίπτωση αποχώρησης συνοδού για οποιονδήποτε λόγο, οι γονείς ή κηδεμόνες του/της συνοδευόμενου/ης κατασκηνωτή/τριας ΑμεΑ, μεριμνούν, κατόπιν απλής ειδοποίησης από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, για την άμεση και αυθημερόν παραλαβή και αποχώρηση του/της κατασκηνωτή/τριας από τον κατασκηνωτικό χώρο.

6.  Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια και η είσοδος στους κοιτώνες των κατασκηνωτών/τριών από γονείς / κηδεμόνες / επισκέπτες. Στον χώρο της κατασκήνωσης εισέρχονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα άτομα για τη λειτουργία της, με τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης. Επίσης, απαγορεύεται η παράδοση από τρίτα πρόσωπα (λ.χ. υπηρεσίες delivery) ειδών σίτισης ή/και άλλων ειδών από τα πάσης φύσεως καταστήματα που βρίσκονται πλησίον της κατασκήνωσης και εκτός του κατασκηνωτικού χώρου.  

7.   Απαγορεύονται ρητά οι άδειες εξόδου από τον κατασκηνωτικό χώρο για συνοδούς και κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ. 

8. Στους χώρους διαμονής (οικίσκους, σκηνές) τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα αποστάσεων και απαγορεύεται η ανταλλαγή επισκέψεων με ευθύνη των συνοδών. Απαγορεύεται επίσης η κοινή χρήση ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων και λοιπών προσωπικών αντικειμένων.

9.  Συστήνεται ο φυσικός αερισμός των χώρων διαμονής, στη δε περίπτωση ύπαρξης κλιματιστικού, χρησιμοποιείται με ανοικτά παράθυρα και τις περσίδες προσανατολισμένες σε κάθετη ροή.

10. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη Covid-19 από κατασκηνωτή/τρια ή συνοδό διεξάγεται κλινική αξιολόγηση σε κατάλληλο χώρο απομόνωσης και ειδοποιείται ο γονέας / κηδεμόνας / συγγενής για την παραλαβή του. Το μοριακό διαγνωστικό τεστ επαναλαμβάνεται και εν αναμονή του αποτελέσματος ο/η κατασκηνωτής/τρια ή συνοδός παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον. Εφόσον το τεστ είναι θετικό, όλα τα άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με τον/την ασθενή αποχωρούν από την κατασκήνωση. Αν το τεστ είναι αρνητικό, απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 3 ημερών από την υποχώρηση των συμπτωμάτων για την επιστροφή του/της κατασκηνωτή/τριας υπό την προϋπόθεση λήψης ιατρικής γνωμάτευσης που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα.  

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΠ ΑμεΑ 2020

Με τη συμμετοχή τους στο ΚΠ ΑμεΑ 2020, οι φροντιστές / συνοδοί των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία, αναλαμβάνουν επιπρόσθετα, προς τον σκοπό της εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης και αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid-19, τα ακόλουθα καθήκοντα / ευθύνες:

συμμετέχουν στις δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης που διενεργούνται στους κατασκηνωτικούς χώρους σχετικά με τους όρους λειτουργίας, τα μέτρα υγιεινής, τις οδηγίες και τις διαδικασίες καθημερινής παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων και οδηγιών,

συνεργάζονται με το υπεύθυνο προσωπικό για την επίβλεψη της διασφάλισης της ελάχιστης ανάμιξης των κατασκηνωτών/τριών που συνοδεύουν, με την παρακολούθηση της εφαρμογής του κανόνα για τη διαμόρφωση μικρών και σταθερών ομάδων κατασκηνωτών/τριών σε όλο το φάσμα της διαμονής και των δραστηριοτήτων,

τηρούν πληροφορίες για τη σύνθεση των ομάδων στις οποίες συμμετέχουν οι κατασκηνωτές/τριες της ευθύνης τους και των επαφών τους κατά τη διάρκεια της παραμονής στην κατασκήνωση, ώστε να διευκολύνεται η έγκαιρη / αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού Covid-19,  

μεριμνούν για την καθημερινή παρακολούθηση της υγείας των κατασκηνωτών/τριών που συνοδεύουν, σε συνεργασία με την ιατρονοσηλευτική ομάδα,

ενημερώνουν τα αρμόδια πρόσωπα για τον εντοπισμό συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη Covid-19 κατά την παρακολούθηση και, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζουν τα αναγκαία προστατευτικά μέσα στους/στις κατασκηνωτές/τριες και συνεργάζονται για τη μετάβασή τους στους προβλεπόμενους χώρους απομόνωσης,

συμμετέχουν στη διαδικασία διασφάλισης της ελεγχόμενης προσέλευσης των κατασκηνωτών/τριών στους κατασκηνωτικούς χώρους ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός κατά το στάδιο των προβλεπόμενων ελέγχων πριν την είσοδο στις κατασκηνώσεις,

αναφέρουν ενδεχόμενα περιστατικά παρεκκλίσεων από την εφαρμογή των προστατευτικών μέτρων (λ.χ. από προμηθευτές, προσωπικό καθαριότητας, τεχνική υπηρεσία κ.α.) στα υπεύθυνα πρόσωπα,

επιβλέπουν και εφαρμόζουν τη διάταξη ύπνου «πόδια – κεφάλι» όταν: (ι) η απόσταση μεταξύ των κρεβατιών είναι μικρότερη του 1,5 μέτρου, (ιι) οι διαθέσιμες κλίνες είναι κουκέτες με απόσταση 1,5 μέτρου, (ιιι) οι διαθέσιμες κλίνες είναι κουκέτες με απόσταση μικρότερη του 1,5 μέτρου, η οποία θα αφορά τόσο τους/τις κατασκηνωτές/τριες που κοιμούνται στην ίδια κουκέτα, όσο και τους/τις κατασκηνωτές/τριες που κοιμούνται στο ίδιο επίπεδο σε διπλανές κουκέτες,

επιβλέπουν την διακριτή αποθήκευση σε καθορισμένους χώρους των προσωπικών αντικειμένων και ατομικών ειδών των κατασκηνωτών/τριών,

μεριμνούν για τον συστηματικό και επαρκή φυσικό αερισμό των κοιτώνων και την ορθή χρήση κλιματισμού (με ανοικτά παράθυρα και περσίδες σε κάθετη ροή), αναφέρουν στους υπεύθυνους προβλήματα που χρήζουν αποκατάστασης στη χρήση των κλιματιστικών,

φέρουν την ευθύνη για την αποτροπή της ανταλλαγής επισκέψεων στους χώρους διαμονής και της ανταλλαγής προσωπικών αντικειμένων,  

στην περίπτωση διανομής ατομικών πακέτων γευμάτων, επιλαμβάνονται για την παραλαβή τους και την κατανάλωση στους χώρους διαμονής, τηρώντας σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής, συλλογής και απομάκρυνσης απορριμμάτων,

στην περίπτωση ύπαρξης κυλικείων, μεριμνούν για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των κατασκηνωτών/τριών που συνοδεύουν στην αναμονή για εξυπηρέτηση,

επιβλέπουν, στην αναμονή των ομάδων για την ατομική υγιεινή των κατασκηνωτών/τριών, ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις,

μεριμνούν για τον συχνό καθαρισμό λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται και αγγίζονται συχνά (λ.χ. πόμολα, χερούλια, βρύσες κλπ) καθώς και της τουαλέτας,

εκπαιδεύουν και επιβλέπουν τους/τις κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ στη συστηματική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών (τουλάχιστον 20΄΄, υγρό σαπούνι, νερό, αντισηπτικό διάλυμα, στέγνωμα χεριών, απομάκρυνση απορριμμάτων),

εκπαιδεύουν και επιβλέπουν τους/τις κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ στην τήρηση κανόνων αναπνευστικής υγιεινής (ενδεικνυόμενος τρόπος κάλυψης μύτης / στόματος σε βήχα ή φτέρνισμα, απομάκρυνση απορριμμάτων),

εκπαιδεύουν και επιβλέπουν τους/τις κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ στις πρακτικές και συνήθειες που πρέπει να αποφεύγονται (λ.χ. επαφή χεριών με μάτια, μύτη, στόμα, κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων, στενές επαφές με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα αναπνευστικού κ.λπ),

σε περιπτώσεις στενής επαφής με κατασκηνωτές/τριες ή/και εργασίας που θέτει τον κίνδυνο έκθεσης σε εκκρίσεις του αναπνευστικού ή άλλα βιολογικά υγρά, φέρουν εξοπλισμό προστασίας (προστατευτική μάσκα, γάντια μιας χρήσης, αδιάβροχη ποδιά και οφθαλμική προστασία - ασπίδα προσώπου) και μεριμνούν για την ορθή υγιεινή των χεριών μετά την αφαίρεσή του.

…………………………………………………………….….

Με αίσθημα ευθύνης, η Ομοσπονδία θα παρακολουθεί την πιστή τήρηση των μέτρων και των διαδικασιών που αναφέρονται στο παρόν, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων, εφόσον χρειαστεί, για την προστασία των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών μας.

Στο πλαίσιο των κατασκηνώσεων, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ θα εφαρμόσει όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων, τα οποία προκαλούνται από τη μη εφαρμογή ή την πλημμελή εφαρμογή των εκάστοτε ενδεικνυόμενων κανόνων υγιεινής και προφύλαξης, λ.χ. κοινωνικών αποστάσεων, συχνή υγιεινή των χεριών κ.λπ. από τα κατά περίπτωση φυσικά πρόσωπα.

Στόχος και χρέος μας και αυτή τη χρονιά έναντι των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία, των μελών των οικογενειών τους, του προσωπικού υποστήριξης, παραμένει η απρόσκοπτη υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος, η ευχάριστη και ταυτόχρονα ασφαλής φιλοξενία των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία, αλλά και κάθε εμπλεκόμενου προσώπου στο Πρόγραμμα.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, εφιστά την προσοχή σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που θα μετάσχει στο Πρόγραμμα (ως φορέας, κατασκηνωτής/τρια, συνοδός, προσωπικό γενικότερα), στην πιστή τήρηση της ως άνω διαδικασίας, καθώς και των προθεσμιών κατάθεσης δικαιολογητικών, για να μπορέσουμε να συντονίσουμε, να οργανώσουμε και τελικά να υλοποιήσουμε για μια ακόμη χρονιά το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για Άτομα με Αναπηρία.

Αυτή την κατασκηνωτική χρονιά, καλούμαστε όλοι/ες, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, να ενεργήσουμε με τρόπο ώστε μόνο το γέλιο μας να είναι μεταδοτικό….

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπεύθυνη στάση και ενέργειές σας και ευχόμαστε σε όλους/ες Καλή Κατασκηνωτική χρονιά!

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Αρχεία Πρόσκλησης / Προκήρυξης:  

Υπουργικές Αποφάσεις – Οδηγίες:

1.Εγκύκλιος οδηγιών υπ’ αριθμ.πρωτ.: Δ11/οικ.23973/811/18.06.2020 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οδηγίες για τη λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, Ατόμων με Αναπηρίες, Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

2.Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23.05.2020, Φ.Ε.Κ. 1988/τ.Β’/23.05.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

3.Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.05.2020, Φ.Ε.Κ. 1856/τ.Β’/15.05.2020 «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19».

4.Εγκύκλιος υπ’ αριθμ.πρωτ.: Δ1(δ)/ΓΠοικ.26635/23.04.2020 Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας με θέμα: «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».

5.«COVID-19 – Οδηγίες ΕΟΔΥ για τη χρήση μάσκας από το κοινό», διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/ (ημ/νία ανάκτησης: 23/06/2020)

6.«Υγιεινή των χεριών – Πληροφορίες για το κοινό», διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΟΔΥ (ημ/νία ανάκτησης: 23/06/2020) https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochis-ygeias/exonosokomeiako-perivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-plirofories-gia-to-koino/?print=print

7.Π.Δ. 312/2001, Φ.Ε.Κ. 210/τ.Α’/24.09.2001 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του υπ’ αριθμ.512/1988 Π.Δ. “Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 24.6.49 Β.Δ. (Α.144) ‘Περί οργανώσεως και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών’, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα”».

Υποχρεωτικά Έντυπα Αιτήσεων  - Δικαιολογητικών Ενδιαφερόμενων:

1. Ε_11.01 «Αίτηση για Ένταξη στην Κατασκήνωση Ατόμων με Αναπηρία (ηλικίες 10 έως και 50 ετών) / (για χρήση από φορείς / συλλόγους)

2. Ε_11.01 «Αίτηση για Ένταξη στην Κατασκήνωση Ατόμων με Αναπηρία (ηλικίες 10 έως και 50 ετών) / (για χρήση από γονείς / κηδεμόνες μεμονωμένων κατασκηνωτών/τριών)

3. «Διαβιβαστικό Έγγραφο για τη Συμμετοχή Κατασκηνωτών/τριών μέσω Φορέα στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για Άτομα με Αναπηρία» / (για χρήση από φορείς / συλλόγους)

4. Ε_11.02 «Αίτηση Συνοδού Κατασκηνώσεων» / (για χρήση από φορείς / συλλόγους και γονείς / κηδεμόνες μεμονωμένων κατασκηνωτών/τριών)

5.  Ε_11.02Α «Αίτηση Ιατρού Κατασκηνώσεων» / (για χρήση από υποψήφιους/ες, ενδιαφερόμενους/ες για τη συμμετοχή στο ΚΠ στην ειδικότητα)

6.  Ε_11.02Β «Αίτηση Νοσηλευτή/τριας Κατασκηνώσεων» / (για χρήση από υποψήφιους/ες, ενδιαφερόμενους/ες για τη συμμετοχή στο ΚΠ στην ειδικότητα)

7.  Ε_11.02Γ «Αίτηση Βοηθητικού Προσωπικού Κατασκηνώσεων» / (για χρήση από υποψήφιους/ες, ενδιαφερόμενους/ες για τη συμμετοχή στο ΚΠ στην ειδικότητα)

8.  Ε_11.02Δ «Αίτηση Συντονιστή/τριας Κατασκηνώσεων» / (για χρήση από υποψήφιους/ες, ενδιαφερόμενους/ες για τη συμμετοχή στο ΚΠ στην ειδικότητα)

9.  Ε_11.02Ε «Αίτηση Ναυαγοσώστη Κατασκηνώσεων» / (για χρήση από υποψήφιους/ες, ενδιαφερόμενους/ες για τη συμμετοχή στο ΚΠ στην ειδικότητα)

Documents to download

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset