Menu

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

23 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ RAPID TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠ ΑμεΑ 2021


Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο διαγνωστικό εργαστήριο - κέντρο

 

Θέμα: «Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια και διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων με ταχεία μέθοδο ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) του ιού SARS-CoV-2 για τις ανάγκες υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) 2021»

 

Αξιότιμες/οι  κυρίες/κύριοι,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εγγεγραμμένος φορέας στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, είναι το δευτεροβάθμιο  όργανο του αναπηρικού κινήματος, που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων τους στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και φορέας υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), ως μέρος του ευρύτερου Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος, τις τελευταίες δεκαετίες.

Με το παρόν, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18.06.2021 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας […]» (Φ.Ε.Κ. 2660/τ.Β’/2021), συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών του Παραρτήματος 18 αυτής για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων φιλοξενίας ΑμεΑ, ως μέρος του ευρύτερου Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη λήψη μέτρων πρόληψης και προφύλαξης από τον ιό SARS-CoV-2 για τα άτομα που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα (κατασκηνωτές/τριες, συνοδούς και λοιπό προσωπικό ευθύνης της Ομοσπονδίας),

απευθύνεται

στους ενδιαφερόμενους φορείς, διαγνωστικά εργαστήρια – κέντρα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης, για την υποβολή των προσφορών τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαδικασία προμήθειας:

Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών

Τύπος προμήθειας:

Προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών

Αντικείμενο προμήθειας:

- προϊόντα ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων (rapid test) Covid-19 (σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2, που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις),

- διεξαγωγή των δειγματοληπτικών ελέγχων (rapid test) ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2 στις κατασκηνώσεις του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος για Άτομα με Αναπηρία (σύμφωνα με τις πληροφορίες που ακολουθούν),

- άμεση επεξεργασία / εξαγωγή / γνωστοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχων στους χώρους της κατά περίπτωση δειγματοληψίας.

Τόποι παράδοσης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (δειγματοληψίες, αποτελέσματα) / Κατασκηνωτικοί χώροι:

- Ε’ Παιδική Εξοχή Αγίου Ανδρέα Αττικής

- Σταυρός Θεσσαλονίκης

- Μεταμόρφωση Χαλκιδικής

- Νέα Πέραμος Καβάλας

- Καλαθάς Χανιών

- Γουβιά Κέρκυρας

- Μάκρη Αλεξανδρούπολης

- Ολυμπιάδα Χαλκιδικής

Εκτιμώμενο μέγεθος δειγματοληψιών (για το σύνολο των κατασκηνωτικών χώρων):

2.828

Εκτιμώμενα επιμέρους μεγέθη

(ανά κατασκηνωτικό χώρο & 10ήμερη περίοδο):

Κατασκηνωτικός χώρος:
Ε’ Παιδική Εξοχή Αγίου Ανδρέα Αττικής

Κατασκηνωτικές περίοδοι:

Α

Β

Γ

Δ

ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενο πλήθος ελέγχων:

288

288

288

288

1.152

Κατασκηνωτικός χώρος:

Σταυρός Θεσσαλονίκης

Κατασκηνωτικές περίοδοι:

Α

ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενο πλήθος ελέγχων:

144

144

Κατασκηνωτικός χώρος:

Μεταμόρφωση Χαλκιδικής

Κατασκηνωτικές περίοδοι:

Α

Β

Γ

ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενο πλήθος ελέγχων:

120

120

120

360

Κατασκηνωτικός χώρος:

Νέα Πέραμος Καβάλας

Κατασκηνωτικές περίοδοι:

Α

Β

Γ

Δ

ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενο πλήθος ελέγχων:

136

136

136

136

544

Κατασκηνωτικός χώρος:

Καλαθάς Χανιών

Κατασκηνωτικές περίοδοι:

Α

ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενο πλήθος ελέγχων:

96

96

Κατασκηνωτικός χώρος:

Γουβιά Κέρκυρας

Κατασκηνωτικές περίοδοι:

Α

ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενο πλήθος ελέγχων:

48

48

Κατασκηνωτικός χώρος:

Μάκρη Αλεξανδρούπολης

Κατασκηνωτικές περίοδοι:

Α

ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενο πλήθος ελέγχων:

156

156

Κατασκηνωτικός χώρος:

Ολυμπιάδα Χαλκιδικής

Κατασκηνωτικές περίοδοι:

Α

Β

Γ

Δ

ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενο πλήθος ελέγχων:

82

82

82

82

328

Περιοδικότητα ελέγχων:

Ανά 4-5 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου

(πρώτη δειγματοληψία κατά την ημέρα έναρξης και επανάληψη στο μέσο της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου)

Τύπος δαπάνης στην οποία εντάσσεται η προμήθεια:

Δαπάνες οργάνωσης και υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος για Άτομα με Αναπηρία, ως μέρος του ευρύτερου Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Όλοι οι φορείς, διαγνωστικά κέντρα - εργαστήρια που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας / υπηρεσίας.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής προσφορών:

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021

Τρόπος κατάθεσης προσφορών:

(α) οι προσφορές μπορούν να αφορούν στο σύνολο ή/και σε μέρος των κατασκηνωτικών χώρων που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, ανάλογα με τις δυνατότητες του προσφέροντος,

(β) οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται:

- σε έντυπη μορφή, μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, στη διεύθυνση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη είτε

- σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ομοσπονδίας, posgamea@otenet.gr

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων για την πρόσκληση:

Τηλέφωνα επικοινωνίας ΠΟΣΓΚΑμεΑ: 210 5236501, 210 5230423, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: posgamea@otenet.gr

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δυνατότητα παράδοσης / έναρξης προμήθειας / παροχής υπηρεσίας:

……… ημέρες (εργάσιμες ή ημερολογιακές) από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς (*αναγράφεται υποχρεωτικά στις προσφορές που θα υποβληθούν)

Τρόπος πληρωμής:

Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα πίστωσης από την πλευρά του προσφέροντος και το χρονικό διάστημα αυτής

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.


Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset