Menu

Νέα

Νέα

12 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου

Ταχ. Κώδικας : 551 10                                                                                                                                              Θεσσαλονίκη, 12/04/2019

Πληροφορίες: Κυϊμά Άννα                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ.:341

Τηλέφωνο : 2310 489247-9

Fax : 2310 489217

Email : esbe@otenet.gr

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΒΕ), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5010815, 

καλεί

άτομα άνω των 18 ετών που διαβιούν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ το οποίο θα υλοποιηθεί από το Κε.Δι.Βι.Μ. επιπέδου 2 της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης 400 ωρών, από τις οποίες οι 120 ώρες θα αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 280 ώρες πρακτική άσκηση σε 25 άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας, στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ. Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο με μεικτές αποδοχές 5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Το θεωρητικό μέρος, δηλαδή οι 120 ώρες και μέρος της πρακτικής άσκησης, δηλαδή οι 160 ώρες (συνολικά 52 ημέρες) θα πραγματοποιηθούν στο Κε.Δι.Βι.Μ. επιπέδου 2, στο Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας και στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) ΑμεΑ της ΕΣΒΕ, που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, ενώ οι 120 ώρες (15 ημέρες)  πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθούν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμεΑ της ΕΣΒΕ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται από 20/05/2019  έως 15/09/2019.

Εκτός από το εκπαιδευτικό επίδομα, καλύπτονται δαπάνες διατροφής και τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των καταρτιζομένων. Συγκεκριμένα, για τις 52 ημέρες κατάρτισης στους χώρους της ΕΣΒΕ θα παρέχονται από ένα σάντουιτς και ένας χυμός ανά ημέρα ενώ θα καλύπτονται δύο μετακινήσεις ανά ημέρα με την προσκόμιση εισιτηρίων του ΟΑΣΘ. Για τις 15 ημέρες της κατασκήνωσης, θα παρέχεται διατροφή εντός της κατασκήνωσης. Επίσης, η ΕΣΒΕ θα έχει την ευθύνη διαμονής εντός της κατασκήνωσης και μετακίνησης των καταρτιζομένων από και προς αυτήν.

Υποχρεώσεις καταρτιζομένων

Οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της κατάρτισης ενώ μπορούν να απουσιάσουν μέχρι το 10% επί της συνολικής διάρκειας της θεωρητικής κατάρτισης (12 ώρες) και μέχρι το 10% επί της συνολικής διάρκειας της πρακτικής άσκησης (28 ώρες).  Εάν ο καταρτιζόμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών τόσο κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης όσο και της πρακτικής άσκησης, χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης.

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1)       Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται).

2)       Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2018 (01/01/2018-31/12/2018).

3)       Βεβαίωση από την αρμόδια τράπεζα σε περίπτωση ύπαρξης στεγαστικού δανείου.

4)       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5)       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αντίστοιχα δικαιολογητικά με τα οποία τεκμηριώνονται τα όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λ.π.).

Γ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι να διαβιούν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας.

Για τον έλεγχο της παραπάνω προϋπόθεσης θα ληφθεί υπόψη η μελέτη του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης «Διανέοσις» σύμφωνα με την οποία το όριο της ακραίας φτώχειας (2016) σε ευρώ, για τις εκτός Αθηνών αστικές περιοχές, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Χωρίς ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο

Μηνιαίο

Ετήσιο

Μονομελές νοικοκυριό

209

2.508,00 €

Μονογονεϊκή οικογένεια (μητέρα+1παιδί 8 ετών)

337

4.044,00 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά

358

4.296,00 €

Ζευγάρι με 1 παιδί (8 ετών)

481

5.772,00 €

Ζευγάρι με 2 παιδιά (8 ετών και 14 ετών)

597

7.164,00 €

Κάθε επιπλέον ενήλικας

146

1.752,00 €

Κάθε επιπλέον παιδί (κάτω των 16 ετών)

122

1.464,00 €

Με ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο

Μηνιαίο

Ετήσιο

Μονομελές νοικοκυριό

369

4.428,00 €

Μονογονεϊκή οικογένεια (μητέρα+1παιδί 8 ετών)

554

6.648,00 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά

575

6.900,00 €

Ζευγάρι με 1 παιδί (8 ετών)

717

8.604,00 €

Ζευγάρι με 2 παιδιά (8 ετών και 14 ετών)

857

10.284,00 €

Κάθε επιπλέον ενήλικας

184

2.208,00 €

Κάθε επιπλέον παιδί (κάτω των 16 ετών)

156

1.872,00 €

*Πηγή: https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/04/poverty_final.2017.pdf

Εφόσον πληρείται η παραπάνω προϋπόθεση, η αίτηση θα αξιολογείται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 

μόρια

Κοινωνικά κριτήρια

Έγγαμος με προστατευόμενα μέλη

5

Άμεσα ή έμμεσα ΑμεΑ

5

Μέλος μονογονεικής, τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας

5

Εμπειρία

Προηγούμενη εμπειρία στη φροντίδα ατόμων με αναπηρία

5

Ειδικότητα

Ειδικότητα ανάλογη με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης

5

Συνέντευξη

Θετική αξιολόγηση του υποψηφίου ως προς του στόχους του προγράμματος και ιδιαίτερα στην ευαισθησία ως προς τα άτομα με αναπηρία

1 έως 5

Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα/στάδια:

1.        Εξέταση/έλεγχο από την Επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής των ωφελουμένων, τα μέλη της οποίας έχουν οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΒΕ, του συνόλου των παρεληφθέντων αιτήσεων ως προς το προαπαιτούμενο και την πληρότητα των δικαιολογητικών, βαθμολόγηση των αιτήσεων, σύνταξη πρακτικού και κατάρτιση σχετικού πίνακα κατάταξης και επιλογής των ωφελουμένων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων.

2.        Έκδοση απόφασης προσωρινού πίνακα κατάταξης ωφελουμένων και δημοσίευση αυτής με ανάρτηση του πίνακα στην έδρα και στην ιστοσελίδα του φορέα (www.esbe.gr) στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.με.Α και της Π.ΟΣ.Γ.Κ.Α.μεΑ στις 10/05/2019.

3.        Υποβολή έγγραφων ενστάσεων ιδιοχείρως στα γραφεία της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, Όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, από 13/05/2019 έως 15/05/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

4.        Εξέταση ενστάσεων από την Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων τα μέλη της οποίας έχουν οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΒΕ.

5.        Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 16/05/2019 η οποία θα αναρτηθεί στο χώρο της ΕΣΒΕ, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του φορέα και τις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.με.Α και της Π.ΟΣ.Γ.Κ.Α.μεΑ και θα κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Δ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ιδιοχείρως, ή με συστημένη επιστολή, ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στα γραφεία της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, Όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, Τ.Θ. 200 57, Τ.Κ. 551 10, Πυλαία Θεσσαλονίκης, μέχρι και τις 09/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Προσοχή: Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου της ΕΣΒΕ. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ε) ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η παρούσα διατίθεται από την Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα (www.esbe.gr). Δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την Ε.Σ.Α.με.Α και την Π.ΟΣ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Κυϊμά Άννα στα τηλ.: 2310 489247-9, fax 2310 489217, e-mail: esbe@otenet.gr, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00-16:00 και στην ιστοσελίδα της ΕΣΒΕ.

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΕΝΩΣΗ

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Ελένη Στυλιανού

Documents to download

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Μάιος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
27282930

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο....

Read more
123
4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)

Η Περιφέρεια Αττικής, στις 30 Απριλίου 2020, δημοσίευσε Πρόσκληση που αφορά στην υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), με προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ, ο οποίος αποτελεί συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας: 09)...   

Read more
56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΚΑΛΙΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Άρτας “αγκαλιά” στο πλαίσιο ένταξης` στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»...

Read more
7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το αρ. 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 2160/18.07.12- απ.563.1.)  και λειτουργεί στα  Τρίκαλα, το  Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»...

Read more
8910
1112131415

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2020 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 18 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ 9 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Read more
1617
18192021222324
252627

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ- ΜΠΑΛΕΙΟΥ-ΤΡΙΓΚΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ

Το ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΜΠΑΛΕΙΟ-ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης « ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ 5044917 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020...

Read more
28293031
1234567


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset