Menu

Νέα

Νέα

6 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑμεΑ " Η ΖΩΗ" ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ Η ΖΩΗ 2


Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου 2019 Απ. Πρωτ.: 177

 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ –

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑμεΑ Η ΖΩΗ

Ταχ. Δ/νση: Νυμφαίου 61Α, 55622, Εύοσμος Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 2311300000

 FAX: 2311245245

Ιστοσελίδα: www.kentroameazoi.gr

Email: kentro-amea-zoi@msn.com

Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β  «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», που υλοποιείται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Διημέρευσης – Εκπαίδευσης – Κατάρτισης – και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες «Η ΖΩΗ 2»

π ρ ο σ κ α  λ ε ί

Τους γονείς και κηδεμόνες παιδιών ΑμεΑ με Νοητική Υστέρηση που επιθυμούν να εντάξουν τα παιδιά τους στο ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Διημέρευσης – Εκπαίδευσης – Κατάρτισης – και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες «Η ΖΩΗ 2» μέσω του ανωτέρω προγράμματος, να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Φορέα μας, από τις 5 Αυγούστου 2019 έως τις 19 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) χρόνια (36 μήνες από 2/9/2019 έως και 1/9/2022) και οι ωφελούμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και είναι οι εξής:

·                     Μεταφορά των ωφελουμένων παιδιών προς και από το Κέντρο

·                     Ημερήσια διαμονή και σίτιση των ωφελουμένων

·                     Κατάρτισης (κεραμική – ξυλογλυπτική – χαλκογραφία – χειροτεχνία – υφαντική - ραπτική κλπ).

·                     Εκπαίδευσης (συντήρηση και ενίσχυση γνώσεων γενικής παιδείας – Ελλ. Γλώσσα – Αριθμητική – Πληροφορική – Ειδική Διαπαιδαγώγηση – Ειδική Συμπεριφορά κλπ).

·                     Θεραπειών (Λογοθεραπεία – Εργοθεραπεία – Φυσικοθεραπεία – Μουσικοθεραπεία – Εργασιοθεραπεία - Ψυχοθεραπεία).

·                     Βασικών Δεξιοτήτων (Αυτοεξυπηρέτηση – Εκπ/κή κουζίνα).

·                     Άθλησης (Προσαρμοσμένη – Αθλήματα στίβου - bowling)

·                     Κοινωνικοποίησης (Προγραμματισμένες εξόδους ατομικές ή μικροομαδικές σε χώρους κοινού ενδιαφέροντος – επισκέψεις – κυκλοφοριακή αγωγή – ψυχαγωγία κλπ).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

1.    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

2.    Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2015, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

3.    Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ.

4.    Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

5.    Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.

6.    Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.

7.    Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).

8.    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:

α)  δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/ λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και

β)  δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.

9.    Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα/θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ, κ.α.:

•      Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου / νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος / θεραπευτηρίου / ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.

•      Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης / θεραπευτήρια / ΚΚΠΠ, κ.α.  η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών / εγγράφων των ανωτέρω σημείων 1, 2, 4 και 7 , δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί επιλογή δέκα (10) ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

1.    Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).

2.    Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.

3.    Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα).

4.    Οικογενειακή κατάσταση.

5.    Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

1. Τύπος πλαισίου διαμονής

Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, θεραπευτήρια / ΚΚΠΠ, κ.α.

40

Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική/ οικογενειακή κατοικία, ΣΥΔ).

10

2. Ασφαλιστική ικανότητα

Ανασφάλιστος/η

30

Ασφαλισμένος/η

10

3. Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος

Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας *

20

Εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας

10

4. Οικογενειακή κατάσταση

Ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος)

12

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

12

Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός του ωφελούμενου).

8

5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα /νόμιμου κηδεμόνα

Άνεργος/η

10

Εργαζόμενος/η

5

 

* Προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι της φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Για το έτος 2017 (Δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ 22.06.2018 «Κίνδυνος Φτώχειας») ορίζεται σε 4.560 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά 0.5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0.3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

 

Το Κέντρο θα βαθμολογήσει και θα κατατάξει τους ωφελούμενους σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και θα τους επιλέξει με βάση τον αριθμό των 12 (δώδεκα) θέσεων που έχουν εγκριθεί.

 

Η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα/στάδια:

1.    Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

2.    Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη.

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή θα καταρτίσει σχετικό πίνακα κατάταξης και επιλογής των ωφελουμένων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα καταταγούν/επιλεγούν βάσει των 5 προαναφερομένων κριτηρίων επιλογής.

3.    Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, περιγράφοντας επίσης τις επιμέρους εργασίες/στάδια που πραγματοποιήθηκαν.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο παράρτημα του Φορέα μας, από τη Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019 έως τις 13:00΄ της 19ης Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα, μέσα σε φάκελο με την ένδειξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» και το ονοματεπώνυμο του άμεσα ωφελουμένου.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από το παράρτημα του φορέα μας Νυμφαίου 61α , Εύοσμος, Θεσσαλονίκη τκ 56226 τηλ 2311-300000 και ακόμα στην ιστοσελίδα του Κέντρου μας www.kentroameazoi.gr στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.μεΑ www.esaea.gr και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ www.posgamea.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον φορέα μας.

 

Θεσσαλονίκη 5/8/2019

Ο

Διαχειριστής & Νόμιμος Εκπρόσωπος

 

Ροδακόπουλος Δημήτριος

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Documents to download

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset