Menu

Νέα

Νέα

5 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Α.ΜΕ.Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                Κέρκυρα,   1/11/2019

Διεύθυνση: 2η  ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5                                                         Αριθμ.Πρωτ.:

Ταχυδρομικός Κώδικας. : 49100

Πληροφορίες: Ροδάνθη Ζαχαροπούλου

Τηλ: 2661047565 Φαξ: 2661024265

Email: ameaker@otenet.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δύο (2) θέσεων ωφελουμένων στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «ΜΕΛΙΣΣΑ», του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Α.με.Α Κέρκυρας.

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ Κέρκυρας στο πλαίσιο

 Του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  ΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Μέλισσα» του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας» με Κωδικό Πράξης/ MIS (ΟΠΣ) 5002292 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Άτομα με κινητικές αναπηρίες ή αισθητηριακές αναπηρίες ή με νοητική υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία  και σύμφωνα με το Π. Δ. 395/1993 και με Υ.Α. 4633/1993 (στο εξής καλούμενοι ωφελούμενοι), να υποβάλουν αίτηση πλήρωσης θέσης ωφελούμενου, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Μέλισσα» του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ Κέρκυρας, με Έδρα: 2η Πάροδος Ελευθερίου Βενιζέλου 5, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα.

 

Α. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή υπηρεσιών Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας σε 24 ωφελούμενους, (μεταξύ αυτών και οι 2 θέσεις που προκηρύσσονται) η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

·         Τη μεταφορά τους από και προς το κέντρο

·         Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα)

·         Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.

·         Την παροχή ατομικής/και ομαδικής άσκησης.

·         Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.

·         Τη δημιουργική απασχόληση τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης τους.

·         Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

  

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) για 8 ώρες ημερησίως (ωράριο λειτουργίας Κέντρου 07:30-15:30) για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένου του χρόνου της μεταφοράς από και προς το Κέντρο. Η διάρκεια της Πράξης ορίζεται ως τις 29/02/2019 με ενδεχόμενη παράταση κατά τη λήξη της χρηματοδότησης για 3 έτη. Η  παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους θα συνεχιστεί και μετά το πέρας της Πράξης.

Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (επισυνάπτεται). Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο, ή ασκούντα την επιμέλεια του). Ειδικότερα. Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος τους, την αίτηση δύναται να υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρμόδιου φορέα, συνοδευόμενη από τη σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερόμενων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

3. Αντίγραφο ή εκτύπωση ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος, εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2018, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

4. Αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ.

5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

6. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ εφόσον το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η.

7. Αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ εφόσον το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ.

8. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας. (Βεβαίωση ΑΜΚΑ)

9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου (επισυνάπτεται), που αναφέρει ότι:

· Δε θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και

·  Δε θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.

10.   Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα /θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ, κ.α.:

· Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου/ νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος/ θεραπευτηρίου/ ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιστοποιεί τη διαβίωση σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή στην πράξη, θα προσκομίσει για τον δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση / αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.

·  Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης/ θεραπευτήρια/ ΚΚΠΠ, κ.α. η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών/ εγγράφων των ανωτέρω σημείων 2,3,5 και 8, δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμοδίου οργάνου του ιδρύματος.


Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

·   Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)

·   Ασφαλιστική ικανότητα ωφελουμένου

·   Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα)

·  Οικογενειακή κατάσταση

·   Εργασιακή κατάσταση γονέα / κηδεμόνα

 

Ι. Αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων ατόμων και η μοριοδότηση τους είναι η παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

1. Τύπος πλαισίου διαμονής

Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, Θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ κ.α.

40

Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική οικογενειακή κατοικία, ΣΥΔ)

10

2. Ασφαλιστική ικανότητα

Ανασφάλιστος/η

30

Ασφαλισμένος/η

10

3. Ύψος ατομικού οικογενειακού εισοδήματος

Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας*

20

Εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας

10

4. Οικογενειακή κατάσταση

Ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος)

12

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

12

Τρίτεκνοι/ πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός ωφελούμενου)

8

5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα/ νόμιμου κηδεμόνα

Άνεργος/η

10

Εργαζόμενος/η

5

 

*Προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2018 ορίζεται σε 4.560 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14  έως 24 ετών  και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Για τον απολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα  μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

 

ΙΙ. Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα/ στάδια:

1.  Εξέταση – έλεγχος των αιτήσεων του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων – θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την επιτροπή.

2.  Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακα κατάταξης  και επιλογής των ωφελούμενων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα επιλέγουν βάση των κριτηρίων επιλογής.

3.  Έκδοση ανακοίνωσης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με ανάρτηση του σχετικού προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων στον ως Πίνακα Αποδεκτών, που επισυνάπτεται στην τελευταία σελίδα της πρόσκλησης στις  25/11/2019.

Δ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΗ ΤΟΥΣ

Οι αιτήσεις μαζί με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν σύμφωνα με το ως άνω Β1, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στα γραφεία της γραμματεία του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ Κέρκυρας για 10 εργάσιμες ημέρες από 4/11/2019 μέχρι τις  15/11/2019 Ημέρα και ώρα 14.00, στα γραφεία του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας , στην 2η Πάροδο Ελευθερίου Βενιζέλου 5.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

Προσοχή η έγκαιρη υποβολή θα υποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου  λαμβάνεται υπόψη, εάν κατατεθεί έως την τελευταία μέρα της προθεσμίας.

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η παρούσα διατίθεται από το γραφείο του Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων κα Φίλων ΑμεΑ Κέρκυρας στην έδρα του, επί της οδού 2η πάροδος Ελευθερίου Βενιζέλου 5 , Τ.Κ. 49100, όπως και στους φορείς που αναφέρονται στον Πίνακα Αποδεκτών.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ζαχαροπούλου Ροδάνθη στα τηλέφωνα 2661047565, 2661024128, email:ameaker@otenet.gr από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9.00 ως τις 14.00.

 

  

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

 

Ζουμπουλίδης Σπυρίδων

Συνημμένα Πρόσκλησης:

1.       Αίτηση συμμετοχής

2.       Υπ. Δηλώσεις (3) του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.       Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Α) Περιφερειάρχης κα Κράτσα- Τσαγκαροπούλου Ρόδη.

Β) Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κέρκυρας κα Ανδριώτη Μελίτα

Γ) Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Ζορμπάς Κων/νος

Δ) Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ.  Μουζακίτης Νικόλαος

Ε)) Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

Ζ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (κκ. Ασπιώτης Κων/νος , Παναγιωτίδης Ευριπίδης)


2.       Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Α) Δήμαρχος κα Υδραίου Μερόπη

Β) Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Σκούπουρας Ανδρέας.

Γ) Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα Τζάννε Παναγιώτα

Γ) Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μεταλληνός Δημήτρης

Δ) Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας

Ε) Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας

Ζ)  Κέντρο Κοινότητας.

Η) Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

3.  Δήμος Νοτίου Κέρκυρας

Δήμαρχος κ Λέσσης Κων/νος

4.  Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Δήμαρχος κ. Μαχειμάρης Γιώργος

5.  Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ΕΣΑμεΑ)

Πρόεδρος κ. Βαρδακαστάνης Ιωάννης

6.  Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία. (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)

Πρόεδρος κ. Μοσχολιός Ιωάννης

7.  Περιφερειακή Ομοσπονδία Συλλόγων Ατόμων με Αναπηρία Ηπείρου Βορείου Ιονίου (ΠΟΜΑμεΑ)

Πρόεδρος κα Σκανδάλη Μαρία

8.  Κέντρο Πληροφόρησης Ατόμων με Αναπηρία Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία.

9.  Εκπαίδευση

α) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

β) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

γ) Κέντρο Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)

γ)Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

δ) Ειδικό Νηπιαγωγείο

ε) Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Κορακιάνας

ζ) ΕΕΕΕΚ Κέρκυρας

 

10.   Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Κέρκυρας

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Μάιος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
27282930

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο....

Read more
123
4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)

Η Περιφέρεια Αττικής, στις 30 Απριλίου 2020, δημοσίευσε Πρόσκληση που αφορά στην υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), με προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ, ο οποίος αποτελεί συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας: 09)...   

Read more
56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΚΑΛΙΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Άρτας “αγκαλιά” στο πλαίσιο ένταξης` στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»...

Read more
7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το αρ. 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 2160/18.07.12- απ.563.1.)  και λειτουργεί στα  Τρίκαλα, το  Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»...

Read more
8910
1112131415

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2020 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 18 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ 9 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Read more
1617
18192021222324
252627

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ- ΜΠΑΛΕΙΟΥ-ΤΡΙΓΚΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ

Το ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΜΠΑΛΕΙΟ-ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης « ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ 5044917 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020...

Read more
28293031
1234567


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset