Menu

Νέα

Νέα

23 Ιανουαρίου 2020

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑμεΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ & ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΠΡΟΣ:    Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Ν.Κεραμέως  

               

ΚΟΙΝ.:  - Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Σ. Ζαχαράκη

             -  Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

          -   ΕΣΑμεΑ

          -   Φορείς – Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

                                

ΘΕΜΑ: «Να δοθεί τέλος στη σισύφειο πορεία των αδιόριστων εκπαιδευτικών που είναι γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες – Άμεση επαναφορά και συμπερίληψή τους σε ειδικές κατηγορίες στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών/τριών και μόνιμων εκπαιδευτικών»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος που εκπροσωπεί τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Με το παρόν έγγραφο και με αφορμή τη δημοσίευση της Προκήρυξης υπ’ αριθμ. 1ΓΕ/2019 (Φ.Ε.Κ. 45/Α.Σ.Ε.Π./2019), η ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκφράζει, όπως και στο παρελθόν έχει πράξει, την απόλυτη αντίθεσή της στις προβλέψεις που αφορούν τα κριτήρια κατάταξης για τους/τις εκπαιδευτικούς γονείς και κηδεμόνες ΑμεΑ, όπως αυτά απορρέουν από τον Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13/Α/2019) και εύλογα έρχονται να προσθέσουν νέες, στις ήδη υφιστάμενες ανασφάλειες των αδιόριστων εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων που αναλαμβάνουν το απαιτητικό έργο της φροντίδας των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Σε πρώτο στάδιο επισημαίνουμε πως η συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών, πληρώντας τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, αξιοποιούσε τα προηγούμενα έτη τη δυνατότητα ένταξης στις «ειδικές κατηγορίες» αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, με αντίστοιχη προτεραιοποίηση για την τοποθέτησή τους στα δημόσια σχολεία γενικής εκπαίδευσης.  

Η κατάργηση του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (εξομοίωση μοριοδότησης γονέων με τουλάχιστον ένα τέκνο ΑμεΑ με τους πολύτεκνους) συνιστούσε ουσιαστικά το μοναδικό δείγμα πρόνοιας του αρμόδιου Υπουργείου για τους/τις εκπαιδευτικούς γονείς και κηδεμόνες ΑμεΑ. Οι 247 εκ των 335 προσλήφθηκαν το σχολικό έτος 2017-2018 ως αναπληρωτές/τριες και τώρα τίθενται για άλλη μια φορά αντιμέτωποι/ες με άδικες ανατροπές και εμπόδια ως προς τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγελματικού τους ρόλου, χωρίς εντούτοις να ληφθούν για αυτό ικανές αντισταθμιστικές μέριμνες από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας και παραβλέποντας περαιτέρω την συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Εκτιμώντας ότι το ισχύον σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διέπει και την προκήρυξη ΓΕ1/2019:

(α) παραγνωρίζει παραμέτρους που σταθμίζονταν, και επιβάλλεται να σταθμίζονται, σταθερά από την πολιτεία για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες αλλά και την υπηρεσιακή τους εξέλιξη και ενίσχυση του επαγγελματικού τους ρόλου.

Το υφιστάμενο σύστημα αξιώνει την, κατά το μέτρο του δυνατού, διαμόρφωση ‘αντικειμενικών’ και ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης για τους διορισμούς μόνιμων και τις προσλήψεις αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, παρορώντας υπαρκτές καταστάσεις, όπως οι διαφορετικές απαιτήσεις, ανάγκες και η επιβαρυμένη βιοποριστική ικανότητα που επιφέρει η ύπαρξη της αναπηρίας στους κόλπους των οικογενειών των ατόμων με βαριές αναπηρίες. Στη βάση αυτής της συλλογιστικής, εξελίξεις επί τα χείρω ως προς τις δυνατότητες ένταξης στη σφαίρα της εργασίας των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες, πρωτίστως εκείνων που στερούνται του – μη προσβάσιμου πλέον σε όλους/ες – κριτηρίου της προϋπηρεσίας, αποτελεί για εκείνους/ες τη χαριστική βολή, απομακρύνοντας ασφαλώς και το κοινωνικό κράτος από την εκπλήρωση της αποστολής του.  

Επιπρόσθετα, φαίνεται να ματαιώνει τις επιλογές των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες που έχουν ήδη υπηρετήσει στις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προβαίνοντας σε επένδυση δυνάμεων και απομακρυνόμενοι/ες συχνά από τον τόπο κατοικίας τους, με ό,τι επιπτώσεις αυτό συνεπαγόταν για τις αυξημένες ανάγκες υποστήριξης των ανάπηρων παιδιών τους, αλλά και της οικογενειακής συνοχής που είναι τόσο πολύ απαραίτητη στις οικογένειες αυτές και στα ανάπηρα άτομα που έχουν στη φροντίδα τους.

(β) αντιφάσκει στον δικαιωματικό χάρτη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, όπως προσδιορίζεται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012) και ειδικότερα στις προβλέψεις:

- της παραγράφου (ψ) του προοιμίου της Σύμβασης που καθιστά σαφές ότι ‘η οικογένεια συνιστά φυσικό και θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνίας και δικαιούται προστασίας από την κοινωνία και το κράτος, καθώς και ότι τα ΑμεΑ και τα μέλη των οικογενειών τους θα πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη προστασία και βοήθεια, προκειμένου να καταστεί δυνατό στις οικογένειες να συμβάλουν στην πλήρη και ίση απόλαυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ’,

- του άρθρου 28 της Σύμβασης σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, επιτάσσεται η λήψη κατάλληλων μέτρων για την προαγωγή και διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους για ένα ανεκτό βιοτικό επίπεδο και για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους,

- των πρόσφατων συστάσεων της Επιτροπής των ΗΕ[1] προς τη χώρα, ως προς το παραπάνω άρθρο, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου κοινωνικής προστασίας και για την προοδευτική ανάπτυξη περαιτέρω μέτρων για τη θωράκιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους,

(γ) απομακρύνεται από το πνεύμα νομοθετικών προβλέψεων που εισάγουν κοινωνικά αποδεκτές λύσεις, όπως η θεσμοθετημένη ποσόστωση στους διορισμούς μελών οικογενειών ΑμεΑ βάσει του Ν.4440/2016, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/2016),

(δ) εναποθέτει την ευθύνη στα πρόσωπα των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ, εγείροντας έμμεσες απαιτήσεις για την ενίσχυση του ακαδημαϊκού τους υποβάθρου, αντί να αναγνωρίζει πως αντιπαλεύουν καθημερινά με καταστάσεις  και μέριμνες απότοκες της αναπηρίας των προστατευόμενων τέκνων τους, επερχόμενες παρά τη βούλησή τους, των οποίων οι πηγές και τα αποτελέσματα δεν μπορούσαν να αποφευχθούν από την πλευρά τους.

Με βάση όλα όσα ανωτέρω παραθέσαμε, ζητάμε:

τη διατήρηση της ειδικής κατηγορίας στις προσλήψεις αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ, την πρόβλεψη ένταξης αντίστοιχων ειδικών καταστάσεων στις μόνιμες προσλήψεις, καθώς και τη συμπερίληψη σε όλες τις σχετικές προβλέψεις που τους/τις αφορούν των συζύγων, αδελφών και δικαστικών συμπαραστατών των ΑμεΑ,  

-  τον συνυπολογισμό του τόπου κατοικίας των προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ κατά τον διορισμό ή την πρόσληψη των εκπαιδευτικών γονέων και κηδεμόνων τους,

την εφαρμογή στις προκηρύξεις θέσεων μόνιμων ή αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης του άρθρου 25 παρ.1(δ) του Ν.4440/2016 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/2016) και συγκεκριμένα την ενσωμάτωση της προβλεπόμενης ποσόστωσης 5% στις προσλήψεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. από όσους/ες έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, όπως διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα έχουν νοητική αναπηρία ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται τουλάχιστον 50% ποσοστό αναπηρίας.  

 

Κυρία Υπουργέ,

Βρισκόμαστε στη χρονική στιγμή που η ελληνική πολιτεία επεξεργάζεται τον βέλτιστο τρόπο ευθυγράμμισης των πολιτικών της με τις συστάσεις της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. προς τη χώρα αναφορικά με την εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012), συστάσεις που αφορούν σημαντικά και τα μέτρα στήριξης των οικογενειών τους.

Ως γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, δεν διαθέτουμε πλέον την υπομονή και τις αντοχές να βρισκόμαστε αντιμέτωποι/ες με ένα διαρκές κυνήγι αντικρουόμενων ρυθμίσεων στο πλαίσιο του επαγγελματικού μας στίβου, το οποίο σαφώς σεβόμαστε, υπό την προϋπόθεση να μην εντείνει τις υφιστάμενες αστάθειες και ανασφάλειες που καθημερινά αντιμετωπίζουμε, το μέγεθος των οποίων δεν φαίνεται να έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στο επίκεντρο του ειλικρινούς ενδιαφέροντος καμίας πολιτικής ηγεσίας.

Ευελπιστώντας για τη θετική σας ανταπόκριση, αναμένουμε την άμεση προσωπική σας παρέμβαση για το ζήτημα που σας παραθέσαμε και παρακαλούμε για την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επί των ενεργειών σας.

 

                                                                             Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

      ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Μάιος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
27282930

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας “Αγία Θεοδώρα” στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο....

Read more
123
4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)

Η Περιφέρεια Αττικής, στις 30 Απριλίου 2020, δημοσίευσε Πρόσκληση που αφορά στην υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), με προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ, ο οποίος αποτελεί συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας: 09)...   

Read more
56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ "ΑΓΚΑΛΙΑ" ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Άρτας “αγκαλιά” στο πλαίσιο ένταξης` στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014 - 2020» Άξονας  Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»...

Read more
7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το αρ. 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 2160/18.07.12- απ.563.1.)  και λειτουργεί στα  Τρίκαλα, το  Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»...

Read more
8910
1112131415

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2020 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 18 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ 9 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Read more
1617
18192021222324
252627

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ- ΜΠΑΛΕΙΟΥ-ΤΡΙΓΚΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ

Το ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΜΠΑΛΕΙΟ-ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης « ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΤΕΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ 5044917 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020...

Read more
28293031
1234567


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset