Menu

Νέα

Νέα

19 Φεβρουαρίου 2020

ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ


Ανακοίνωση

Στήριξη Διεκδικήσεων του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π.  
για τα Δημοτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

«Ουσιώδες ένα  βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας των δημοτικών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ για την αποτροπή αποκλεισμών των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες από το δικαίωμα συμμετοχής τους στο κοινωνικό και διανθρώπινο γίγνεσθαι»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)[1], καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης της και με τον αναγνωρισμένο θεσμικό της ρόλο, έδωσε και δίνει καθημερινές μάχες, σε κάθε αρμόδιο όργανο της Πολιτείας, για τη διαμόρφωση πολιτικών που άπτονται της λειτουργίας και χρηματοδότησης δομών υποστήριξης των παιδιών / ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στο πλαίσιο της συνεπούς στήριξης των δικαιωμάτων τους, όπως απορρέουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν.4074/2012).

Με την παρούσα ανακοίνωση, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ τάσσεται υπέρ της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών / Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και των προγραμμάτων τους, που συνιστούν στο παρόν ένα από τα, έστω περιορισμένα, δείγματα πρόνοιας της ελληνικής πολιτείας για τη στήριξη της αναπηρικής οικογένειας. Πρόκειται για δομές όχι απλώς επιθυμητές, αλλά απολύτως αναγκαίες, καθώς καθημερινά υποδέχονται και υποστηρίζουν σημαντικό αριθμό ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, συνεισφέροντας στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, παρέχοντας τη δυνατότητα δημιουργικής δραστηριότητας και έκφρασης και διευκολύνοντας ταυτόχρονα τους γονείς και κηδεμόνες τους να εξισορροπήσουν τις αυτονόητα αυξημένες υποχρεώσεις τους.

Πάγια θέση της Ομοσπονδίας είναι πως η οικοδόμηση ενός πλαισίου σταθερότητας και ασφάλειας στη λειτουργία των δημοτικών ΚΔΑΠ και ακόμη περισσότερο των ΚΔΑΠμεΑ καθίσταται απαραίτητη για τη διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες στην ποιοτική διαβίωση στην κοινότητα, με αξιοπρέπεια και δυνατότητα να συμμετέχουν, χωρίς φραγμούς, σε εκφάνσεις της κοινωνικής τους ζωής. Η δυσάρεστη διαπίστωση της απουσίας, στην πλειονότητα των Δήμων, δομών και υπηρεσιών υποστήριξης για τα παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, ικανών να αντισταθμίσουν, τουλάχιστον όχι αζημίως, την ανάγκη προσφυγής στις υπηρεσίες των ΚΔΑΠμεΑ, καθιστά τη θέση αυτή σταθερά ισχυρή.  

Εξυπακούεται ότι η συνήθης πρακτική της χρηματοδότησης της λειτουργίας των δομών αυτών από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - αν και επιλογή ελάφρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού, απολύτως κατανοητή από την πλευρά μας - δεν είναι αποδεκτό να προκαλεί ανασφάλειες αναφορικά με το μέλλον του θεσμού των ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠμεΑ ενόψει της επικείμενης ολοκλήρωσης της χρηματοδότησης των δομών από το τρέχον ΕΣΠΑ.

Τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ είναι απαραίτητοι κοινωνικοί θεσμοί, οι οποίοι δεν είναι θεμιτό να παραπέμπουν, έστω έμμεσα, σε παρεμβάσεις ‘έκτακτου’ και ‘προσωρινού’ χαρακτήρα, βυθίζοντας τους σκοπούς της θεσμοθέτησής τους σε λογικές αντιφάσεις και υπονομεύοντας κάθε πρόοδο που έχει μέχρι σήμερα σημειωθεί. Τέτοιες ενδείξεις έρχονται αναπόφευκτα σε αντιδιαστολή με την αναγνώριση της υποχρέωσης της ελληνικής πολιτείας για τη λήψη μέτρων και τη διάθεση επαρκών πόρων που θα στοχεύουν προοδευτικά στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, όπως επιτάσσεται από τις διεθνείς συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία.

Σε μια συνεχιζόμενα κρίσιμη περίοδο για την ελληνική κοινωνία, της οποίας πρώτα θύματα αποτελούν οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες με βασικό πυρήνα τους τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, η έγκαιρη πρόβλεψη και ανάληψη κατάλληλων ενεργειών για την αποσόβηση συνθηκών που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου εμφάνισης αποκλεισμών των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες από το κοινωνικό και διανθρώπινο γίγνεσθαι, καθίσταται επιβεβλημένη.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, συμμεριζόμενη απολύτως την ανασφάλεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι/ες στα δημοτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ, εκφράζει τη στήριξή της στις δίκαιες διεκδικήσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π.) για μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ στους Δήμους, με σταθερή και μόνιμη χρηματοδότηση για την κάλυψη του λειτουργικού τους κόστους και μόνιμες θέσεις εργασίας για τους έμψυχους συντελεστές τους, στο πρόσωπο των οποίων έχει μέχρι σήμερα βασιστεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τις πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται, συμπεριλαμβανομένης εκείνης με τη μεγαλύτερη ίσως ευαλωτότητα, των παιδιών και ενηλίκων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Καλούμε  την κυβέρνηση, ως ένδειξη έμπρακτης στήριξης των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, να προβεί σε έγκαιρες, επαρκείς και κατάλληλες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη του θεσμού των δημοτικών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ, ενεργοποιώντας, μεταξύ άλλων, άμεσους μηχανισμούς μεταβατικών διαδικασιών για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών τους μετά το πέρας της χρηματοδότησής τους από τους πόρους του ΕΣΠΑ.

Περαιτέρω διεκδικούμε:

§  τη διεύρυνση των ΚΔΑΠμεΑ που παρέχουν ανεκτίμητο έργο στις οικογένειες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, σε κάθε Δήμο της χώρας και την επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προοπτικής, με επαρκείς πιστώσεις προϋπολογισμού και με την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων,

§  την καταγραφή του συνόλου των οικογενειών που έχουν στους κόλπους τους ένα τουλάχιστον άτομο με αναπηρία σε όλους τους Δήμους, ούτως ώστε στοχευμένα η κυβέρνηση σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ενεργούς φορείς του οργανωμένου εθνικού αναπηρικού κινήματος να σχεδιάσουν από κοινού και να προωθήσουν αντίστοιχα μέτρα, δομές και προγράμματα υποστήριξης των παιδιών, των γονέων και κηδεμόνων και των μελών των οικογενειών αυτών.    

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ μετέχει και στηρίζει συλλογικά τον καθημερινό αγώνα, τις προσπάθειες και τις παρεμβάσεις του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος αλλά και κάθε φορέα, η δράση του οποίου συμβάλλει στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών που αναλαμβάνουν το υπεύθυνο και απαιτητικό έργο της φροντίδας τους.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 [1] Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος εκπροσώπησης, διεκδίκησης και προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων που αναπτύσσουν τη δράση τους στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Αύγουστος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
2728

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑμεΑ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση...

Read more
29303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset