Menu

Νέα

Νέα

7 Μαΐου 2020

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»

ΤΙΤΛΟΣ:  «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5001442 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, από τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους, και την δημιουργία λίστας επιλαχόντων

στο πλαίσιο  υλοποίησης του  Έργου: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

με κωδικό ΟΠΣ 5001442

 

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το αρ. 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 2160/18.07.12- απ.563.1.)  και λειτουργεί στα  Τρίκαλα, το  Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική υστέρηση «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

 

Το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα  με νοητική υστέρηση παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, σε 20 άτομα με νοητική υστέρηση, που  αφορούν:

• Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από  το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου.

• Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).

• Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που  έχει ανάγκη ανάλογα με  τις  ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, φυσικοθεραπείες, σε ατομική ή/και ομαδική άσκηση και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.

• Την παροχή ατομικής ή/ και ομαδικής άσκησης.

• Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.

• Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.

• Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες, παρέχονται από την  ένταξή τους την 01/11/2016 έως 31/10/2022, χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Θεσσαλίας 2014  – 2020 και  παρέχονται τις  εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 17:00μ.μ. και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο.

Επίσης, το Κέντρο αναλαμβάνει δράσεις για τη Δικτύωση και τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την  τοπική κοινότητα γενικότερα με στόχο την  καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων κατά των ατόμων με Νοητική Υστέρηση.

 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. προκηρύσσει 2η συμπληρωματική πρόσκληση για την επιλογή ωφελούμενων. Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στη λίστα επιλογής ωφελούμενων του προγράμματος θα πρέπει, από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την 1η Ιουνίου 2020 (01/06/2020), να προσέλθουν στην έδρα του Κέντρου στα Τρίκαλα, στην οδό Αγίας Μαρίνης 3,  κατά τις  εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββάτου – Κυριακής), και τις ώρες 09.30  έως 14.00,   προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2410-555453 ή στο e-mail: pofeko@otenet.gr κατά τις  εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββάτου – Κυριακής), από  τις  09.30  έως τις 14.00.

 

Δικαιούχοι: 20 άτομα με νοητική υστέρηση

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής που  θα  πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερόμενων (π.χ.  περιπτώσεις ατόμων που  διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

Εάν  ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από  τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν  είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

2. Αντίγραφο ή εκτύπωση πρόσφατου Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση,  ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που  δεν υποχρεούται.

3. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ.

4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

5. Εάν  το άτομο που  είναι επιφορτισμένο με  τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.

6. Εάν  το  άτομο που  είναι επιφορτισμένο με  τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.

7. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).

 

Σημειώνεται ότι, οι ωφελούμενοι, δεν θα πρέπει:

α) να  αποζημιώνονται για  τις  συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που τους παρέχονται από  το  ΚΔΗΦ, από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την  περίοδο συμμετοχής τους στην πράξη, και

β) να λαμβάνουν υπηρεσίες από  άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από  εθνικούς ή/και  κοινοτικούς πόρους, κατά την  περίοδο συμμετοχής τους στην πράξη.

 

Η διαδικασία  επιλογής και μοριοδότησης των ωφελουμένων και της δημιουργίας της λίστα επιλαχόντων

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η επιτροπή δημιουργίας της λίστας επιλαχόντων  ωφελουμένων που  έχει συσταθεί από την  ΠΟΦΕΚΟ, θα προβεί στην επιλογή των επιλαχόντων ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

1. Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).

2. Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.

3. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο  εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα).

4. Οικογενειακή κατάσταση.

5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα

 

 

Πληροφορίες και Αιτήσεις Συμμετοχής:

Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.

ΚΔΗΦ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Αγίας Μαρίνης 3, ΤΡΙΚΑΛΑ, Τ.Κ. 42100

Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-555453, 24310-77282

E-mail: pofeko@otenet.gr  

Ώρες λειτουργίας help-desk : Δευτέρα – Παρασκευή (09.30 π.μ. – 14.30 μ.μ.)Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Οκτώβριος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
282930

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2020 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑμεΑ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η 7Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο...

Read more
1234
5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ,ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ “S.O.S” ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ,ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ “S.O.S”, ΝΠΙΔ(ΦΕΚ 1078/Β/96), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»... 

Read more
6789

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική αναπηρία, υλοποιεί πρόγραμμα στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιχορήγηση του ΝΠ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΚΔΗΦ¨-Κέντρο Ειδικής Αγωγής» του Υποέργου «Υποστήριξη ΑμΕΑ με Νοητική Υστέρηση-Κέντρο Ειδικής Αγωγής»...

Read more
1011
12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΔΗΦ ΑμεΑ «ΕΜΠΝΕΥΣΗ»

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α. «ΕΜΠΝΕΥΣΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»...

Read more
131415161718
19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΔΗΦ ΑμεΑ « ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Το Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», υλοποιεί πρόγραμμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» και Τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία ΚΔΗΦ»...

Read more
2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» ΑΤΤΙΚΗΣ

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»... 

Read more
22232425
2627282930311
2345678


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset