Menu

Νέα

Νέα

25 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ


ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο/η     

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Υποβολής Προσφορών
για την Προμήθεια Οχήματος Μεταφοράς Φυσικών Προσώπων

Αριθμός Πρόσκλησης: 1/2020

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  - εγγεγραμμένος φορέας στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, αποτελεί το δευτεροβάθμιο  όργανο του αναπηρικού κινήματος, που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων τους στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με το παρόν, λαμβάνοντας υπόψη:

(α) την υπ’ αριθμ.πρωτ.: Δ12α/ΓΠοικ.7432/146/10.02.2020 Απόφαση Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας με θέμα: «Έκτακτη επιχορήγηση Προνοιακών Φορέων Ν.Π.Ι.Δ.»,

(β) το περιεχόμενο της ειδικής έκθεσης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρ.3 του άρθρου 12 του Ν.2731/1999 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/1999), περί τεκμηρίωσης της ανάγκης προμήθειας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Ομοσπονδίας, όπως αναφέρονται, εμπίπτουν και συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 «Σκοποί και μέσα» της καταστατικής της πράξης,  

(γ) την υπ’ αριθμ.πρωτ.: Δ12α/Γ.Π.7953/172/25.02.2020 Απόφαση Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας με θέμα: «Έγκριση δαπάνης»,

(δ) την υπ’ αριθμ.πρωτ.: Δ12α/Γ.Π.8672/2018/27.02.2020 διαβίβαση δικαιολογητικών Δ/νσης Πολιτικών ΑμεΑ Υπ.Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για την επιχορήγηση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, 

(ε) την υπ’ αριθμ. 11/13.01.2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης – Εκτελεστική Επιτροπή – της Ομοσπονδίας,

προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όπως καταθέσουν τις προσφορές τους
αφού λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επωνυμία αγοραστή:

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (τίτλος: ΠΟΣΓΚΑμεΑ)

Α.Φ.Μ. αγοραστή:

090045456

Διαδικασία προμήθειας:

Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών

Τύπος προμήθειας:

Προμήθεια αγαθών / υλικών / εξοπλισμού

Τίτλος προμήθειας:

1 καινούριο όχημα μεταφοράς από επτά (7) έως εννέα (9) ατόμων με δυνατότητα μεταφοράς ενός (1) ατόμου με κινητική αναπηρία (χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου), για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€) χωρίς Φ.Π.Α.:

24.193,55

(πλέον) Αναλογούν Φ.Π.Α. σε ευρώ (€):

5.806,45

Τύπος δαπάνης στην οποία εντάσσεται η προμήθεια:

Λειτουργικές δαπάνες Ομοσπονδίας

Φορέας χρηματοδότησης:

ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, συνεταιρισμοί κ.α.) που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Κριτήριο αξιολόγησης προσφοράς και επιλογής προσφέροντος / προμηθευτή:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – κόστους / τιμής, η οποία θα εκτιμηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης / υποβολής προσφορών:

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, ώρα 16:00 μ.μ.

Τρόπος κατάθεσης προσφορών:

Σε έντυπη (κλειστός φάκελος) ή ηλεκτρονική μορφή (email) – με απόδειξη κατάθεσης / παραλαβής / αποστολής.

Επισήμανση: Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται / υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ., με οποιονδήποτε τρόπο (έγγραφες προσφορές ή σε ηλεκτρονική μορφή), αρκεί να περιέλθουν στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Χαρακτηριστικά προσφορών:

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα, στο δε περιεχόμενό τους θα αναγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά που ζητούνται στην τεχνική περιγραφή καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από την πλευρά του προσφέροντος για την αξιολόγηση των προσφορών.

Με την υποβολή της προσφοράς τους, οι προσφέροντες αποδέχονται και βεβαιώνουν ότι το προσφερόμενο είδος ανταποκρίνεται πλήρως στις ουσιώδεις απαιτήσεις της πρόσκλησης / τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος.

Τόπος / διεύθυνση κατάθεσης προσφορών:

Για τις έγγραφες προσφορές, τόπος κατάθεσης ορίζεται η έδρα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη Τ.Κ. 163 41 (1ος όροφος).

Για την κατάθεση προσφορών με ηλεκτρονικό τρόπο, χρησιμοποιείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ομοσπονδίας: posgamea@otenet.gr.

Ο/η προσφέρων/ουσα ενημερώνεται στην κάθε περίπτωση για την απόδειξη παραλαβής της προσφοράς και τον αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου κατάθεσης / αποδοχής της παραλαβής της από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Τόπος παράδοσης του προμηθευόμενου είδους:

Η τελική παράδοση του οχήματος θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη Τ.Κ. 163 41, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί κατά τον χρόνο της παράδοσης.

Επισήμανση: Ο προσφέρων / προμηθευτής αναλαμβάνει τη δαπάνη καθώς και όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας για τη μεταφορά του οχήματος με δικά του μέσα στον τόπο παράδοσης.

Χρόνος παράδοσης προμηθευόμενου είδους:

Έως 30 Νοεμβρίου 2020

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί θεμάτων σχετικών με την πρόσκληση:

Αρμόδια πρόσωπα για την επικοινωνία:

Ιωάννης Π.Μοσχολιός,

τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979 446 443

Ιωάννης Ε.Λυμβαίος,

τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936 577 899

Τηλέφωνα επικοινωνίας ΠΟΣΓΚΑμεΑ: 210 5236501, 210 5230423, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: posgamea@otenet.gr

Τρόπος πληρωμής:

Η παραλαβή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία που προβλέπεται από την πλευρά του προσφέροντος / προμηθευτή για την περαίωση της προμήθειας, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί.

Η οριστική παραλαβή του τιμήματος τελεί υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των προβλεπόμενων παραστατικών από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, περιλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών που μπορούν να ζητηθούν από τα αρμόδια πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο της παράδοσης / παραλαβής και την πληρωμή του προμηθευτή.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

 

Κατάσταση / χρονολογία κατασκευής:

ΝΑΙ

Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής (2019 και έπειτα) αναγνωρισμένου κατασκευαστή – κατασκευαστικού οίκου με αναγνωρισιμότητα και φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κινητήρας:

ΝΑΙ

Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο

Κυβισμός: τουλάχιστον 1499 και έως 2000cc

Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων:

ΝΑΙ

EURO 6

Σύστημα μετάδοσης:

ΝΑΙ

Κιβώτιο ταχυτήτων: Μηχανικό, τουλάχιστον πέντε (5) σχέσεων

Εξωτερικές διαστάσεις:

ΝΑΙ

Πλάτος (χωρίς καθρέπτες): 1900 mm και άνω

Ύψος: 1850 mm και άνω

Μήκος: 5300 mm και άνω

Εσωτερικές διαστάσεις:

ΝΑΙ

Μήκος χώρου φόρτωσης: 800 mm και άνω

Πλάτος / Πλάτος μεταξύ θόλων: 1500 mm / 1300 mm και άνω

Ύψος: 1200 mm και άνω

Θύρες:

ΝΑΙ

Τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες (οδηγού, συνοδηγού, δεξιά πλαϊνή συρόμενη, οπίσθια ανοιγόμενη 2 θυρών)

Ρεζερβουάρ:

ΝΑΙ

Χωρητικότητα: 50 lt και άνω

Σύστημα διεύθυνσης:

ΝΑΙ

Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό τμήμα του οχήματος και θα έχει υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση, εύρος ρυθμίσεων και την ελάχιστη δυνατή ακτίνα στροφής.

Δυναμικότητα / χώρος επιβατών:

ΝΑΙ

Το όχημα θα φέρει τη δυνατότητα μεταφοράς από επτά (7) έως εννέα (9) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του/της οδηγού με δυνατότητα μεταφοράς ενός (1) ατόμου με κινητική αναπηρία (χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου).

Μέση κατανάλωση καυσίμου:

ΝΑΙ

Λιγότερο από 7 lt / 100 km

Εκπομπές ρύπων:

ΝΑΙ

Λιγότερο από 180 CO2 (g/km)

Ψύξη / θέρμανση:

ΝΑΙ

Κλιματισμός ή air condition που θα καλύπτει όλη την καμπίνα.

Βασικός εξοπλισμός:

ΟΧΙ

Θα αξιολογηθεί περαιτέρω εφόσον το όχημα περιλαμβάνει πρόσθετο εξοπλισμό (ασφάλειας, άνεσης, αποθηκευτικών χώρων κ.λπ).

Για να αξιολογηθούν πληρέστερα οι προσφορές, οι προσφέροντες πρέπει να παράσχουν κάθε σχετική πληροφορία που, κατά την κρίση τους, είναι σημαντική για το συγκεκριμένο κριτήριο.

Γ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

 

Ποιότητα και καταλληλότητα κατασκευής:

ΟΧΙ

Θα αξιολογηθεί ο χρόνος εγγύησης του κατασκευαστή (διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας οχήματος, αντιδιαβρωτικής προστασίας, χρώματος).

Ποιότητα εξυπηρέτησης / ανταλλακτικά:

ΟΧΙ

Θα αξιολογηθούν πληροφορίες και εγγυήσεις για χρόνους παροχής υπηρεσιών και ανταλλακτικών.

Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

 

Περιεχόμενο προσφορών:

ΝΑΙ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν:

- θα περιέχουν πλήρη τεχνικά στοιχεία / περιγραφή, με κάθε πρόσφορο τρόπο (γραπτή, απεικονιστική κ.λπ) του προσφερόμενου οχήματος, τα οποία θα προκύπτουν από τα φυλλάδια των κατασκευαστών,

- θα συνοδεύονται:

Þ από τα υποδείγματα: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α: ΣΥΝΟΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του παραρτήματος της Πρόσκλησης, συμπληρωμένα από τους προσφέροντες είτε

Þ από οποιοδήποτε άλλο έντυπο / φόρμα / τύπο προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.

Ισχύς προσφορών:

ΝΑΙ

Τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής / κατάθεσής τους.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τρόπος / στάδια αξιολόγησης:

Το σύνολο των προσφορών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης διαβιβάζεται και αξιολογείται ως προς τα κριτήρια της πρόσκλησης, από τριμελή Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών.

Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.

Η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών εισηγείται την αποδοχή / απόρριψη / αξιολογική κατάταξη των προσφορών, συντάσσοντας πρακτικό στο οποίο αναφέρεται η σειρά κατάταξης όλων των υποψηφίων προσφερόντων/ουσών καθώς και όλοι/ες οι απορριπτόμενοι/ες προσφέροντες/ουσες, προς την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία επικυρώνει την απόφαση για την τελική αποδοχή της προμήθειας.

Η Επιτροπή προβαίνει επίσης στην ειδοποίηση του/της προσφέροντος/ουσας για την αποδοχή της προσφοράς του/της. Σε περίπτωση μη αποδοχής της διενέργειας της προμήθειας από τον/την 1ο/η σε σειρά κατάταξης, ο/η προσφέρων/ουσα ενημερώνει εγγράφως την Ομοσπονδία και ακολουθεί διαδικασία αναπλήρωσης από τον/την επόμενο/η σε σειρά κατάταξης κατόπιν σχετικής ειδοποίησης με τον ίδιο ως άνω τρόπο κ.ο.κ.

 

Λοιπές πληροφορίες πρόσκλησης:

1. Τα ανωτέρω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην πρόσκληση.

2. Όπου αναφέρονται οι λέξεις «τουλάχιστον», «και άνω», δεκτές θα γίνονται τιμές, οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τη ζητούμενη.

3. Όπου αναφέρονται οι λέξεις «λιγότερο από», δεκτές θα γίνονται τιμές, οι οποίες θα είναι μικρότερες από τη ζητούμενη. 

4. Στην περίπτωση επαναπροσανατολισμού των λειτουργικών της αναγκών, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ δύναται να ματαιώσει, ακυρώσει, αναβάλει ή αναμορφώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ή/και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Ο προσφέρων – οικονομικός φορέας σε αυτήν την περίπτωση παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Ομοσπονδίας για ματαίωση, ακύρωση, αναβολή της διαδικασίας ή αναμόρφωση των όρων της.   

5. Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αξιοποιούν τους τρόπους και απευθύνονται στα αρμόδια πρόσωπα που αναφέρονται στην ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,    


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

 

Συνημμένα:

Υπόδειγμα Α: Σύνοψη Τεχνικών Χαρακτηριστικών Οχήματος

Υπόδειγμα Β: Οικονομική Προσφορά

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Μοντέλο / Κατασκευαστής:

 

Έτος κατασκευής:

 

Κινητήρας:

Τύπος καυσίμου: ………………………………………………………..

Κυβισμός: …………………………………………………………………

Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων:

EURO 6

Σύστημα μετάδοσης:

Κιβώτιο ταχυτήτων: …………………………………………………..

Εξωτερικές διαστάσεις:

Πλάτος (χωρίς καθρέπτες): …………………………………………

Ύψος: ………………………………………………………………………

Μήκος: ……………………………………………………………………

Εσωτερικές διαστάσεις:

Μήκος χώρου φόρτωσης: …………………………………………….

Πλάτος / Πλάτος μεταξύ θόλων: ………………………………….

Ύψος: ………………………………………………………………………

Θύρες:

 

Ρεζερβουάρ:

Χωρητικότητα: …………………………………………………………

Σύστημα διεύθυνσης:

 

Δυναμικότητα / χώρος επιβατών:

 

Μέση κατανάλωση καυσίμου:

 

Εκπομπές ρύπων:

 

Ψύξη / θέρμανση:

 

Εγγυήσεις:

 

Εξυπηρέτηση / ανταλλακτικά:

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ασφάλειας, άνεσης, αποθηκευτικών χώρων κ.λπ) /
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(λοιπά στοιχεία που, κατά την κρίση των προσφερόντων, μπορούν να συνεισφέρουν
στην πληρέστερη αξιολόγηση των προσφορών):

 

 

 

 

 

Ο/η προσφέρων/ουσα

(σφραγίδα, υπογραφή)

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μοντέλο / Κατασκευαστής:

 

Προσφέρων/ουσα (επωνυμία):

 

Στοιχεία Επικοινωνίας (αρμόδιο πρόσωπο, τηλέφωνο/α):

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

ΜΟΝΑΔΑ/ΕΣ (ΕΙΔΟΣ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΣΕ €

1

λ.χ. καινούριο επιβατικό όχημα …..θέσεων, κυβισμού…..

Τεμάχια

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

Ισχύς προσφοράς:

Έως ……./……../……….. (ημερομηνία)

Δυνατότητα παράδοσης οχήματος:

Από ……./……../……….. (ημερομηνία)

 

Ο/η προσφέρων/ουσα

(σφραγίδα, υπογραφή)

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

«Σεπτέμβριος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
31123456
789

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ «Ο ΣΩΤΗΡ – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες  «Ο ΣΩΤΗΡ»,  λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Α.με.Α «Ο ΣΩΤΗΡ για τη λειτουργία ΣΥΔ δυναμικότητας 7 ενοίκων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»...

Read more
10111213
141516

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΑΣ

O Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδας, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Δράσεις και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041413», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»...

Read more
17181920
21

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ"», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» 

Read more
222324252627
2829301234
567891011


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset