Menu

Νέα

Νέα

21 Σεπτεμβρίου 2020

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ -

 "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ"

Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 24, Αθήνα

Αθήνα, 21/09/2020

Ταχ. Κώδικας : 11527

Αρ. Πρωτ. 836

Τηλέφωνο : 210 7726814

 

Fax : 210 7799646

 

E-mail : fkp@otenet.gr, kimeras@otenet.gr

 

Ιστοσελίδα: http://www.anoixtiagalia.gr/

 

 

4η Τροποποίηση

Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ"», λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε παιδιά με νοητική υστέρηση από το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά”» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002543), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

τους γονείς και κηδεμόνες παιδιών με χαμηλή νοημοσύνη που μπορεί παράλληλα να εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού ή/και να παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές αλλά δεν εμφανίζουν παράλληλα και άλλες μορφές αναπηρίας (π.χ. κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία), οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν τα τέκνα τους στο ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας – Κ.Δ.Η.Φ. “Ανοιχτή Αγκαλιά”, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα αφορά στη δωρεάν παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε 22 ωφελούμενους (παιδιά ηλικίας 2,5-12 ετών τη στιγμή της υποβολής της αίτησης) με χαμηλή νοημοσύνη, που μπορεί παράλληλα να εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού ή/και να παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές, για συνολική χρονική περίοδο (από την έναρξη του προγράμματος) 69 μηνών. Επισημαίνεται πως λόγω έλλειψης κατάλληλων υποδομών και εξειδικευμένου εξοπλισμού, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και δεν θα γίνονται δεκτοί δυνητικοί ωφελούμενοι με οποιασδήποτε μορφής κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία.

Η Δομή έχει επιλέξει το σύνολο των ωφελούμενων και έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της από τον Οκτώβριο του 2017 και η παρούσα, ανοικτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων με περιοδικούς κύκλους αξιολόγησης που καθορίζονται με απόφαση Προέδρου Δ.Σ., αφορά την υποδοχή πρόσθετων αιτήσεων, με σκοπό την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε κενής θέσης προκύπτει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, λόγω αποχώρησης ενός ή περισσότερων εκ των 22 συνολικά υφιστάμενων ωφελούμενων της Δομής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών, τέταρτος περιοδικός κύκλος αξιολόγησης, που θα ολοκληρωθεί στις 09/10/2020, αφορά στην παραλαβή και αξιολόγηση πρόσθετων αιτήσεων, με σκοπό την κατάρτιση λίστας επιλαχόντων υποψήφιων που θα κληθούν, σε περίπτωση αποχώρησης ενός ή περισσότερων εκ των 22 συνολικά υφιστάμενων ωφελούμενων της Δομής, να καλύψουν την κενή θέση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων παρέχονται στην ενότητα Ε’ της παρούσας.

Α. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής τους ένταξης.

Η Δομή λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) και παρέχει υπηρεσίες προς τον ωφελούμενο πληθυσμό κατά το χρονικό διάστημα 09:00 – 17:00 (στο εν λόγω διάστημα συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις της Δομής).

Ειδικότερα, το ΚΔΗΦ παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στους ωφελούμενους:

·         Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου

·         Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης (μουσικοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, πρόγραμμα εικαστικών κ.λπ.)

·         Την εκπαίδευσή τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.

·         Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους

·         Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

·         Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον των ωφελούμενων

·         Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου

·         Τη διαμονή (όχι διανυκτέρευση) και τη διατροφή των ωφελούμενων σε καθημερινή βάση (πρόχειρο γεύμα).

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.   Αίτηση ωφελούμενου ή Γονέα – Κηδεμόνα ή Δικαστικού Συμπαραστάτη του ωφελούμενου, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://www.anoixtiagalia.gr.

2.   Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερομένων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

3.   Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2019, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

4.   Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ.

5.   Αντίγραφο Πρόσφατου Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, που θα έχει εκδοθεί εντός το πολύ έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

6.   Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης  ανεργίας εν ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

7.   Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι εργαζόμενος/η απαιτείται: α) βεβαίωση εργοδότη αν είναι μισθωτός/η ή β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αν είναι αυτοαπασχολούμενος/η ή ελεύθερος/η επαγγελματίας.

8.   Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.

9.   Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας του ωφελούμενου, όπως εκδίδεται από το ΚΕΠ, ή από τη σχετική εφαρμογή του ΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://apps.ika.gr/eInsEligibility/» και επιλέγοντας «έμμεσα μέλη» μετά τη σύνδεση στην εφαρμογή.

10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:

α) δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και

β) δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.

11. Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα/θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ, κ.ά.:

·       Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου / νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος/θεραπευτηρίου/ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.

·       Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης / θεραπευτήρια / ΚΚΠΠ, κ.α. η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σημείων 2, 3, 5 και 9, δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα/στάδια:

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα γίνει η επιλογή των ωφελούμενων με τη διαδικασία μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

1.     Τύπος πλαισίου διαμονής (ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο).

2.     Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.

3.     Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα).

4.     Οικογενειακή κατάσταση.

5.     Εργασιακή κατάσταση του γονέα / νόμιμου κηδεμόνα.

Ειδικότερα, η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

1. Τύπος πλαισίου διαμονής

Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, θεραπευτήρια / ΚΚΠΠ, κ.α.

40

Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική/ οικογενειακή κατοικία, ΣΥΔ).

10

2. Ασφαλιστική ικανότητα

Ανασφάλιστος/η

30

Ασφαλισμένος/η

10

3. Ύψος ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος

Εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας *

20

Εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας

10

4. Οικογενειακή κατάσταση

Ύπαρξη άλλου ΑμεΑ στην οικογένεια (δεν υπολογίζεται ο αιτούμενος)

12

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

12

Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι (άνω των δύο εξαρτώμενων μελών εκτός του ωφελούμενου).

8

5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα /νόμιμου κηδεμόνα

Άνεργος/η

10

Εργαζόμενος/η

5

(*) Προσδιορίζεται με γνώμονα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σε περιοδικούς κύκλους, κατόπιν σχετικής απόφασης Προέδρου Δ.Σ. του Φορέα, στην οποία θα ανακοινώνεται μεταξύ άλλων η καταληκτική ημερομηνία έκαστου κύκλου και το πλήθος των ωφελούμενων που θα επιλεγούν κάθε φορά, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις ανάγκες της Δομής (ανάλογα δηλαδή πόσοι ωφελούμενοι θα έχουν αποχωρήσει και θα χρειάζεται η αναπλήρωσή τους).

Η διαδικασία επιλογής θα υλοποιηθεί από σχετική Επιτροπή εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής των συμμετεχόντων στην Πράξη, στην οποία συμμετέχει και ο Υπεύθυνος της Πράξης.

Ειδικότερα, σε κάθε κύκλο αξιολόγησης θα εφαρμόζεται η κάτωθι διαδικασία επιλογής:

1) Εξέταση / έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Στο στάδιο αυτό, εκπονείται σχετικός πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων με τον αριθμό των ατόμων που οι αιτήσεις τους κρίνονται από την Επιτροπή ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

2) Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη.

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό πίνακας κατάταξης και επιλογής των ωφελουμένων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων, οι οποίοι θα καταταγούν/επιλεγούν βάσει των πέντε (5) προαναφερομένων κριτηρίων επιλογής.

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο, πως σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων, μοναδικό κριτήριο επιλογής θα είναι η τήρηση σειράς προτεραιότητας ως προς το χρόνο κατάθεσης της αίτησης.

3) Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, περιγράφοντας επίσης τις επιμέρους εργασίες/στάδια που πραγματοποιήθηκαν. Κατόπιν ο δικαιούχος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των ωφελουμένων.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελουμένων και σε κάθε περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητας του δικαιούχου, η Επιτροπή δύναται να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές χρησιμοποιώντας τους επιλαχόντες με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης.

Η ανάρτηση των πινάκων θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.anoixtiagalia.gr.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης, ιδιοχείρως.

Μετά την διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελούμενων και επιλαχόντων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.anoixtiagalia.gr.

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο, πως κάθε αίτηση θα λάβει έναν μοναδιαίο κωδικό αναγνώρισης που θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες.

Η παράθεση των πινάκων (και του προσωρινού και του οριστικού μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων) θα γίνει με γνώμονα τους εν λόγω κωδικούς και όχι τα ονοματεπώνυμα των ωφελούμενων, προκειμένου να μη δημοσιοποιηθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και προς αποφυγή οποιασδήποτε περίπτωσης πιθανού στιγματισμού.

Σημειώνεται σε αυτό το σημείο, πως οι επιλαχόντες κάθε περιοδικού κύκλου θα έχουν προτεραιότητα για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων αναγκών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση εκάστου περιοδικού κύκλου υποβολής αιτήσεων.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από τους ωφελούμενους για τον τέταρτο περιοδικό κύκλο αξιολόγησης είναι εφικτή:

α) έως και την Παρασκευή 09/10/2020 και ώρα 15:00, για την κατάρτιση λίστας επιλαχόντων υποψήφιων που θα κληθούν, σε περίπτωση αποχώρησης ενός ή περισσότερων εκ των 22 συνολικά υφιστάμενων ωφελούμενων της Δομής, να καλύψουν την κενή θέση.

Ο πέμπτος περιοδικός κύκλος αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί σε χρόνο που θα καθορισθεί με απόφαση Προέδρου Δ.Σ.

Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί σε φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

1. Τα στοιχεία του ωφελούμενου

2. Η ένδειξη «Για την 4η Τροποποίηση της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ενταγμένης Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5002543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»».

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στο Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά»,  Κολοκοτρώνη 181, 194 00 Κορωπί, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις 09:00 έως τις 15:00, έως και την Παρασκευή 09/10/2020.


ΣΤ. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η παρούσα Πρόσκληση, με την αίτηση και τα δικαιολογητικά, διατίθεται από το Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά» (Κολοκοτρώνη 181, 194 00 Κορωπί) και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σωματείου (http://www.anoixtiagalia.gr) για όλο το διάστημα υποβολής αιτήσεων.

Επίσης η Πρόσκληση:

·Θα αναρτηθεί στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού (Δήμους, Περιφέρεια) και, ειδικότερα, στις κοινωνικές υπηρεσίες αυτών, εντός της γεωγραφικής περιοχής κάλυψης της πράξης.

·Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

·Θα αποσταλεί και θα αναρτηθεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.) και των παραρτημάτων τους.

·Θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Προστασίας ΑΜΕΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ανοιχτή Αγκαλιά στο email kimeras@otenet.gr.

 

 

Για το σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ"»

 

Γιολάντα Βλάχου
Πρόεδρος Δ.Σ.

   

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Documents to download

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset