Menu

Νέα

Νέα

1 Οκτωβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ


ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΕΓΝΥΑ)

Λαγονήσι, 01 Οκτωβρίου 2021

Αρ.Πρωτ.:210

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

Η Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.), λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΣΥΔ ΕΓΝΥΑ»            με Κωδικό ΟΠΣ 5067634, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων-Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κάνει γνωστό ότι για την κάλυψη  μίας (1) κενής θέσεως δυνητικά ωφελούμενου/ης,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα με νοητική υστέρηση ή/και αυτισμό άνω των 18 ετών, τα οποία διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, να υποβάλουν αίτηση για να συμμετέχουν ως ωφελούμενοι/ένοικοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης της Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων.

1.      ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης σε 18 άτομα (9 ανά ΣΥΔ) με αναπηρία στις Στέγες Υποστηριζόμενης της Ε.Γ.Ν.Υ.Α., όπως αυτές προσδιορίζονται στην υπ’αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1160/τ.β’/08-04-2019).  Η Στέγη της ΕΓΝΥΑ διαθέτει 2 ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης), δυναμικότητας 9 ατόμων η κάθε μία και θα τοποθετήσει τον/την υποψήφιο/α ωφελούμενο/η ανάλογα με τις συστάσεις και τις υποδείξεις της διεπιστημονικής ομάδας αξιολόγησης του φορέα.

Ο φορέας θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες υποστήριξης προς τους ενοίκους με στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση και με σεβασμό στα δικαιώματά τους.  Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν θα είναι τέτοιες ώστε τα άτομα που θα στεγάζονται να διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και ταυτόχρονα να τους παρέχονται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και την κοινωνική τους ένταξη.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στους ωφελούμενους/ενοίκους αφορούν σε:

· Υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση κλπ) και

· Υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες με έναρξη: 01/01/2021 και λήξη: 31/12/2023, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης διάρκειας έξι (6) μηνών.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3.1  Δικαιολογητικά εγγραφής ωφελουμένων

Η αίτηση  (συνημμένο υπόδειγμα)του ενδιαφερόμενου κατατίθεται από τον ίδιο, ή τους γονείς του ή τον δικαστικό του συμπαραστάτη προς την ΕΓΝΥΑ, η οποία συνοδεύεται από:

1)Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2)Ληξιαρχική πράξη γέννησης

3)Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος και του ωφελούμενου.

4)Πρόσφατη φωτογραφία

5)Γνωμάτευση Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α, ή απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.

6)Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

7)Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό Λειτουργό δημόσιου νοσοκομείου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέλους του ΣΚΛΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος

8)Πιστοποιητικό εμβολιασμού

3.2  Διαδικασία Επιλογής 

Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών και τυπικών κριτηρίων από την κοινωνική λειτουργό του φορέα, παραπέμπεται ο/η ενδιαφερόμενος/η για αξιολόγηση (ψυχιατρική εκτίμηση, ψυχολογική εκτίμηση, κοινωνικό ιστορικό) στη Διεπιστημονική Ομάδα του φορέα με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων (άμεση αξιολόγηση) και συντάσσεται έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ένταξη ή όχι του ατόμου στη ΣΥΔ.  Σε περίπτωση θετικής έκβασης της ως άνω αναφερόμενης διαδικασίας, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα για την ένταξη του ενοίκου στη ΣΥΔ και την έναρξη της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης, η οποία ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης ακολουθεί η επαναξιολόγηση του υποψηφίου και εφόσον η Διεπιστημονική Ομάδα αποφανθεί θετικώς, πραγματοποιείται και η τελική ένταξη του στη ΣΥΔ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν της υπογραφής του σχετικού Συμβολαίου Διαμονής και από τα δύο μέρη.  Σημειώνεται ότι η διαδικασία ένταξης και αποχώρησης ενοίκων από τις ΣΥΔ καθορίζονται από το άρθρο 4 της υπ’αριθμ. Δ12/ΓΠοικ. 13107/283 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1160/τ.β’)08.04.2019)

3.3  Κριτήρια αξιολόγησης-επιλογής ωφελουμένων

Ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης θεωρούνται τα εξής:

· η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου ατόμου

· οι δυνατότητες συμμετοχής του σε δραστηριότητες της κατοικίας και της Κοινότητας

· η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες διαβίωσης και συνύπαρξης με τους άλλους ενοίκους

· η κατ’ αρχήν αποδοχή του νέου περιβάλλοντος διαβίωσης από το ίδιο το άτομο ή/και την οικογένειά του

· Στη ΣΥΔ δεν γίνονται δεκτά τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά κινητικά ή αισθητηριακά καθώς και ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα, όπως επίσης και άτομα με επιληψία των οποίων οι κρίσεις δεν ελέγχονται με φαρμακευτική αγωγή.

· Επίσης, δεν γίνονται δεκτά άτομα με ιατρικά προβλήματα που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν σε ΣΥΔ.


4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί πρωτότυπη.  Έξω από τον φάκελο της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ωφελούμενου η ένδειξη: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων» Κωδικό ΟΠΣ 5067634.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων, στη διεύθυνση Θεμιστοκλή Σοφούλη, Λαγονήσι, 19010 από τη Παρασκευή 01/10/2021 μέχρι και την Παρασκευή 08/10/2021  και ώρα 13:00.  Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.  Όσοι των αιτούντων πληρούν τα ανωτέρω θα κληθούν για αξιολόγηση και ο προσωρινός πίνακας συμμετεχόντων θα εκδοθεί έως την Δευτέρα 11/10/2021 στο site του φορέα της ΕΓΝΥΑ www.egnya.gr

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν επί των προσωρινών πινάκων έως τη Πέμπτη 14/10/2021 στις 12:00.

Οι οριστικοί πίνακες επιλογής των ενοίκων θα αναρτηθούν στο site του φορέα της ΕΓΝΥΑ, την Παρασκευή 15/10/2021.

Οι αιτήσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν επιστολή έγκρισης της  στον υποψήφιο ένοικο τον γονέα ή δικαστικό συμπαραστάτη του, συνοδευόμενη με γραπτή ενημέρωση για τους όρους που διέπουν τη διαμονή του στη Σ.Υ.Δ., οι οποίοι δεσμεύουν αφενός τον ίδιο και αφετέρου τον φορέα ως προς την παροχήτων δέουσων υπηρεσιών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ενοίκου.

5)ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, στη διεύθυνση https://egnya.gr/, στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής και τα παραρτήματα του, καθώς επίσης και σε δημόσιους και ιδιωτικού φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

· Να στείλουν τα ερωτήματα τους στα emailτης Ένωσης (egnya@otenet.gr)

· Να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της Ένωσης (2291072160)


Η ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 

Λαγονήσι,

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

 

Πηνελόπη Αρτοπούλου

 

Documents to download

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset