Menu

Νέα

Νέα

16 Δεκεμβρίου 2021

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜO


ΠΡΟΣ:    Διοικήτρια και Πρόεδρο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Καρποδίνη

Κοιν.:       (σχ.πίνακας αποδεκτών)

Θέμα: «Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά την απόλυτη ευθυγράμμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπογραφή των νέων συμβάσεων, με τις διατυπώσεις της εγκεκριμένης σύμβασης  μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων Σ.Υ.Δ., καθώς και την αμελλητί ανάρτηση του συμβατικού κειμένου στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, για την ενάσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στη σχετική πληροφόρηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς»

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια και Πρόεδρε του Δ.Σ.,

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ.πρωτ.: ΔΑ2/ΜΚΦ34/οικ.32890/15.12.2021 εγγράφου, που αναρτήθηκε χθες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με θέμα: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες – Νέο Συμβατικό Πλαίσιο», και σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους φορείς λειτουργίας Σ.Υ.Δ. για τη σύναψη των νέων συμβάσεων με τον Οργανισμό, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, διακρίνοντας σημεία παρεκκλίσεων από τα συμφωνηθέντα στο προσυμβατικό στάδιο για τις Σ.Υ.Δ., απευθύνεται για μια ακόμη φορά σε εσάς, ζητώντας την εκ μέρους σας άμεση παρέμβαση για την επίλυσή τους.

Ειδικότερα, από την επισκόπηση της σχετικής πρόσκλησης του Οργανισμού, διαπιστώνεται πως το υπ’ αριθμ. 4. αναφερόμενο δικαιολογητικό: «Βεβαίωση καλής λειτουργίας ή έκθεση αξιολόγησης της οικείας Περιφέρειας», που απαιτείται να προσκομιστεί από τους φορείς Σ.Υ.Δ., ουδόλως είναι σύστοιχο με τις διατυπώσεις της νέας σύμβασης, για το περιεχόμενο της οποίας, όπως γνωρίζετε, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ είναι ενήμερη, δεδομένης της συμμετοχής της στον διαπραγματευτικό διάλογο που προηγήθηκε.

Εκπεφρασμένη άποψη της Ομοσπονδίας και των φορέων που εκπροσώπησε στον προσυμβατικό διάλογο, όπως έγινε αποδεκτή, αποτελεί πως η εν θέματι βεβαίωση υπεισέρχεται περισσότερο ως πρόσκομμα στη διαδικασία της νέας συμβασιοποίησης, πρωτίστως για τους φορείς Σ.Υ.Δ. που θα συμβληθούν για πρώτη φορά με τον Οργανισμό[1], παρά ως τεκμήριο ουσίας, από τη στιγμή που η λειτουργία τους τεκμαίρεται από τα λοιπά δικαιολογητικά που συμφωνήθηκε να υποβάλλονται με τις αιτήσεις των φορέων.

Ως εκ τούτου, η μονομερής και άνευ ερείσματος εισαγωγή του πρόσθετου αυτού τεκμηρίου στο στάδιο κατάθεσης των δικαιολογητικών από τους φορείς Σ.Υ.Δ. δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπτή, αφού επί της ουσίας παραλλάσσει αδόκιμα το προσχέδιο της συμφωνίας διαπραγμάτευσης, που προσυπέγραψαν τα μέλη της Υποεπιτροπής και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Εργασίας, αφού κατέληξαν σε κοινή συμφωνία, σε όλους τους όρους της σύμβασης, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται (Κεφάλαια: Α. Γενικοί Όροι, Β. Υποχρεώσεις).

Προσέτι, διατηρούμε επιφυλάξεις για το κατά πόσο στη συγκεκριμένη επιλογή τηρήθηκε η δέσμευση του Οργανισμού, όπως εκφράστηκε στο προσυμβατικό στάδιο, να λαμβάνει για τα θέματα των Σ.Υ.Δ. που υπάγονται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, τη σύμφωνη γνώμη του δεύτερου, προ της έκδοσης εγκυκλίων και εγγράφων οδηγιών που αφορούν τις δομές αυτές.

Τούτων δοθέντων, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ζητά την άμεση απαλοιφή του υπ’ αριθμ. 4 δικαιολογητικού: «Βεβαίωση καλής λειτουργίας ή έκθεση αξιολόγησης της οικείας Περιφέρειας», από τα τεκμήρια που οφείλουν να προσκομίσουν οι φορείς Σ.Υ.Δ. για την υπογραφή των νέων συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την απόλυτη ευθυγράμμιση των δικαιολογητικών αυτών με τις προβλέψεις και διατυπώσεις της εφεξής ισχύουσας σύμβασης, το περιεχόμενο της οποίας έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Οργανισμού.

Περαιτέρω, κατά την εκτίμηση της Ομοσπονδίας, η ευχερής πρόσκτηση γνώσης για το πλήρες περιεχόμενο των συμβατικών δεσμεύσεων, όρων και εκατέρωθεν υποχρεώσεων που προσδιορίζονται στη νέα σύμβαση με τον Οργανισμό διατηρεί, αναμφίβολα, θεμελιώδη σημασία για τους ενδιαφερόμενους φορείς Σ.Υ.Δ. στο στάδιο που διανύουμε. Συνεπώς, η άμεση δημοσιοποίηση της σύμβασης, με ευθύνη του Οργανισμού[2], είναι αναγκαία για την ενάσκηση του δικαιώματος των φορέων που έχουν εύλογο και έννομο ενδιαφέρον να λαμβάνουν τη σχετική πληροφόρηση.

Ως εκ τούτου, ζητάμε, επιπρόσθετα, την αμελλητί ανάρτηση του σώματος της νέας σύμβασης για τις Σ.Υ.Δ. (στη σχετική ενότητα ‘Συμβάσεις με προμηθευτές υγείας’ ® ‘ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΦΥ’ ® ‘ΣΥΔ’ ή σε άλλο σημείο) στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως έχει λάβει χώρα και για την προηγούμενη σύμβαση για τις Στέγες, καθώς και για την πλειοψηφία των συμβάσεων για τους παρόχους υπηρεσιών που συμβάλλονται με τον Οργανισμό.  

Φρονούμε πως η εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. άμεση εκπλήρωση της ενέργειας αυτής, αφενός βρίσκεται σε συμφωνία με τη συνταγματική και νομοθετική θεμελίωση του δικαιώματος πρόσβασης των φυσικών και νομικών προσώπων στην πληροφόρηση και στα διοικητικά έγγραφα ενδιαφέροντός τους (άρθρα 5Α & 10 Συντάγματος, άρθρο 5, παράγραφος 1 Ν.2690/1999, Φ.Ε.Κ. 45 Α’), αφετέρου διευκολύνει την πραγμάτωση της νέας συμβασιοποίησης, χωρίς τη μεσολάβηση περαιτέρω καθυστερήσεων, αιτημάτων και ερωτημάτων προς την κατεύθυνση αυτή, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη για τη διαφάνεια δράσης της δημόσιας διοίκησης.

Κυρία Διοικήτρια και Πρόεδρε του Δ.Σ.,

Η υποδειγματική διαδικασία που έλαβε χώρα μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τις Σ.Υ.Δ. του Οργανισμού, της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, που εκπροσώπησε στη διαπραγμάτευση περίπου 30 Σωματεία – μέλη της που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν είναι θεμιτό, στο επίπεδο της εφαρμογής, να αποδυναμωθεί από αναιτιολόγητες επιλογές και αποφάσεις, στις οποίες πρυτανεύει η μονομέρεια αντί της προαίρεσης για συνεργασία που διακρίναμε, και οι οποίες, εφόσον επιμείνουν, θα έλθουν με τη σειρά τους να ακυρώσουν την εμπιστοσύνη με την οποία συμμετείχαμε στην όλη διαδικασία.    

Αναμένοντας την άμεση και θετική ανταπόκριση στα ζητήματα που σας θέσαμε, διαβεβαιώνουμε πως, με αποκλειστικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με την αμέριστη και έμπρακτη συμπαράσταση της ΕΣΑμεΑ, δεσμεύεται να συμβάλλει σε κάθε μελλοντική συζήτηση και πρωτοβουλία για τη θωράκιση του θεσμού των Σ.Υ.Δ., των μοναδικών δομών που εναρμονίζονται πλήρως με το πνεύμα και το γράμμα της Διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν.4074/2012), αναφορικά με τη διαβίωσή τους στην κοινότητα.  

Με εκτίμηση,

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου[1] Σημειώνεται ότι η βεβαίωση καλής λειτουργίας δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Το 2016 (περίοδος υπογραφής αρχικών συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΣΥΔ), αρκετές Περιφέρειες χορήγησαν το αναφερόμενο δικαιολογητικό, αλλά ουδέποτε το ανανέωσαν, απουσία σχετικής διάταξης.

[2] Αντιληπτό είναι πως η πιθανή γνωστοποίηση του περιεχομένου της νέας σύμβασης, παρότι εφικτή από την πλευρά της Ομοσπονδίας, δεδομένης της συμμετοχής της στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, εκφεύγει τόσο της αρμοδιότητας και του ρόλου της, όσο ενδεχομένως και των ορίων του επιτρεπτού.  


Πίνακας αποδεκτών:

- Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

- Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι.Κωτσιόπουλος

- Γεν. Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ. Σταμάτης

- Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Ρηγάτος

- Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Κ. Μπαρούς

- Προϊστάμενος Τμήματος Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Υποεπιτροπής Λοιπών Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατρ/κών Προϊόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ.Ν.Κικίλιας

- Εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Ι. Λυμβαίος  

- ΕΣΑμεΑ

- Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


 

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset