Menu

Νέα

Νέα

19 Μαΐου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α. ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 30 ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑμεΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 Δ.ΥΠ.Α.  Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - 3)

Πληροφορίες: Βασίλης Γρηγορίου

Τηλέφωνο: 23960-23201, 23960-22720

Emailpvmlakkia@oaed.gr


ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ

Χρόνος διατήρησης:                                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.

Βαθμός προτεραιότητας:

Αρ. Πρωτ.: 346754

Ημερομηνία:17/05/2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την εισαγωγή τριάντα (30) σπουδαστών το σχολικό έτος 2022-2023 

στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑμεΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης)

 

Εχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 2 “Προϋποθέσεις εγγραφής σπουδαστών και τοποθέτησης τους σε ειδικότητες της  υπ΄  αριθμ.  92100/12-12-2018  Απόφασης  για  την  Ιδρυση  του Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 6107/Β/31-12-2018).

2. Το   υπ’   αριθμ.   287799/04-05-2022   έγγραφο   –   αίτημα   του   Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης για την εισαγωγή σπουδαστών για το σχολικό έτος 2022-2023.

Καλούνται

οι  ενδιαφερόμενοι, που  πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή τους στα κάτωθι τμήματα κατάρτισης του Ε.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τα ακόλουθα:


Τμήματα  κατάρτισης  που                 λειτουργούν         στο  ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης:         

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ με ειδικότητες: Γεωτεχνικού, Κοπτικής Ραπτικής, Ξυλουργικού, Πληροφορικής, για συνολικά έως είκοσι τέσσερις (24) σπουδαστές. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) έτη.

2.ΑΣΚΗΣΙΜΩΝ όπου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινωνικών δεξιοτήτων και εργαστήρια  Ταπητουργίας-Υφαντικής,  Ξυλοτεχνίας,  Εργοτεχνίας,  Κοπτικής-Ραπτικής και Γεωτεχνικού, για συνολικά έως έξι (6) σπουδαστές. Η φοίτηση διαρκεί πέντε (5) έτη.

Μετά την αποφοίτηση τους, οι σπουδαστές δύναται να εγγραφούν σε Κέντρα Προστατευόμενης Εργασίας (ΚΕΠΕ). Η παραμονή τους στα ΚΕΠΕ είναι για τους μεν εκπαιδεύσιμους τρία (3) έτη, για τους δε ασκήσιμους τέσσερα (4) έτη.

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ


1.   Ηλικία 15 έως 26 ετών.

2.   Διαγνωσμένη αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με γνωματεύσεις- αξιολογήσεις από δημόσιους φορείς.

3.   Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 Ειδικότερα,  δικαίωμα  φοίτησης  στα  προγράμματα  του  ΕΚΕΚ  ΑμεΑ  Θεσσαλονίκης,  έχουν σπουδαστές με:

-Ελαφρά Νοητική Υστέρηση.

-Σύνδρομο Down και συναφή σύνδρομα.

-Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, μέτριας και υψηλής λειτουργικότητας.

-Σύνθετες  γνωστικές,  συναισθηματικές  και  κοινωνικές  δυσκολίες  λόγω  κακοποίησης,  ή ιδιάζοντος οικογενειακού περιβάλλοντος, ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας που επιφέρουν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες.

-Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως συνδυαστικές διαταραχές ομιλίας και λόγου (δυσλεξία,ΔΕΠΥ, κ.α) που απαιτούν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων από τις προβλεπόμενες θέσεις θα πραγματοποιηθεί κατάταξη των υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Η διακρίβωση για τη δυνατότητα ένταξης στην επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αγωγή και την κατάταξη στα αντίστοιχα τμήματα γίνεται από τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Κέντρου στο πλαίσιο Δοκιμαστικού Προγράμματος δύο (2) - τριών (3) μηνών, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του υποψήφιου μαθητή και της οικογένειάς του.

Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού και περιλαμβάνει συνέντευξη του υποψηφίου και της οικογένειάς του.


             ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

1.    Αίτηση (θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ. μαζί με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).

2.    Αστυνομική ταυτότητα του υποψήφιου σπουδαστή.

3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4.    Τίτλος σπουδών, αποδεικτικό εκπαίδευσης.

5.    Διαγνωστικές  γνωματεύσεις  -  αξιολογήσεις  από  ΚΕΔΔΥ,  Δημόσια  Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ΚΕΠΑ.

6.    Ιατρικές  γνωματεύσεις  εφ’  όσον  παρακολουθείται  σταθερά  από  γιατρό  για  θέματα υγείας και φαρμακευτικής αγωγής.

7.    Βιβλιάριο εμβολίων.

8.    Αντίγραφο Δικαστικής Συμπαράστασης ή Επιμέλειας φ’ όσον υπάρχει).

9.    Εγχρωμη φωτογραφία.

10.  Εκκαθαριστικό εφορίας για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020.

11.  ΑΜΚΑ και ΑΜΑ ριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου).

12.  Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού με ΙΒΑΝ (κατά προτίμηση ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ).

13.  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 

Στους σπουδαστές όλων των κατηγοριών, καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα πέντε (5) , για κάθε ημέρα κατάρτισης. Οι σπουδαστές που συμμετέχουν στα Κέντρα Προστατευμένης Εργασίας  (ΚΕΠΕ)  αμείβονται  με  επίδομα  το  οποίο  ισούται  με  το  40%  του  μισθού  του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά (265 μηνιαίως, σύμφωνα με τον ισχύοντα βασικό μισθό ανειδίκευτου εργάτη). Επίσης, οι μαθητές μεταφέρονται από και προς το σχολείο δωρεάν, με μισθωμένα λεωφορεία της Δ.ΥΠ. τα οποία διέρχονται από προκαθορισμένη διαδρομή και τους προσφέρεται ελαφρύ γεύμα.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην γραμματεία του Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης από την Δευτέρα 23/05/2022 έως και Παρασκευή 10/06/2022.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην γραμματεία της σχολής (κατόπιν ραντεβού), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, υπόψιν κου Γρηγορίου Βασίλειου ή κου Γωνίδα Σταύρου ή κας Μαρκάτη Μαρίας στη διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ, 570 06, Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 23960-23201, 23960-22720, στο Φαξ: 23960-23201, 23960-22771 ή μέσω του email: pvmlakkia@oaed.gr

Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν το αργότερο έως τις 01/07/2022.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων δεν συμπληρωθεί, θα επαναληφθεί η διαδικασία για τις κενές θέσεις από πέντε (5) έως δεκαέξι (16) Σεπτεμβρίου 2022.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο  ΟΑΕΔ  όσον  αφορά  τα  προσωπικά  δεδομένα  των  σπουδαστών  του,  εφαρμόζει  την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία τους (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και Νόμος 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων).

https://www.oaed.gr/prosopika-dedomena

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

ΣΠ.  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Documents to download

Print

Για παλαιότερες αναρτήσεις, επιλέξτε...ΕΔΩ

 

Archive


Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης το μέγεθος των πόλεων ή αφθονία των προϊόντων, αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον


Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset