Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

27/5/2011


ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ»

Το ζήτημα της Διαχειριστικής Επάρκειας για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς είναι «κλειδί» για να μπουν στα επιδοτούμενα προγράμματα συνεργασίας με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονομίας.

Η διαχειριστική επάρκεια και η πιστοποίηση είναι επίσης απαραίτητες προϋποθέσεις  για τα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας για την δια βίου μάθηση.

Οι ίδιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητες και για τις αναμενόμενες προκηρύξεις από τις περιφέρειες.

Σας ενημερώνουμε ότι, αυτή τη στιγμή και για ένα μήνα μόνον είναι ανοιχτή η πρόσκληση στο Υπουργείο Υγείας για όσες οργανώσεις έχουν ανάλογο αντικείμενο σε υπηρεσίες υγείας και ανθρωπιστική δραστηριότητα. Παρακάτω παρατίθενται τα ελάχιστα έγγραφα που απαιτούνται για την απόκτηση της διαχειριστικής επάρκειας.

Τα ελάχιστα έγγραφα/ δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση- φάκελο του δικαιούχου είναι:

  • ΦΕΚ ίδρυσης/σύστασης ή/και καταστατικό (η άλλο ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων). Κατάσταση Προσωπικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες.
  • Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας, αναθέσεων, κλπ (για παράδειγμα κανονισμός προμηθειών ή άλλο συναφές έγγραφο).
  • Οργανόγραμμα φορέα/Επιχειρησιακή δομή (με την εμπλοκή των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων κατ’ ελάχιστο για τις λειτουργίες υλοποίησης έργων).
  • Απόσπασμα εγκεκριμένου εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών ή άλλου σχετικού εγγράφου στο οποίο θα προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων μονάδων και οργάνων στις λειτουργίες υλοποίησης έργων καθώς και η περιγραφή θέσεων των υπευθύνων τους (περιγραφή ρόλων).
  • Εγχειρίδιο/α διαδικασιών ή διαγράμματα ροής διαδικασιών (σε ηλεκτρονική μορφή- π.χ. CD).
  • Αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του φορέα για την εφαρμογή των διαδικασιών και την ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες ή όργανα.

Το ΙΝΜΕΚΟ σε συνεργασία με το Δίκτυο Σύμπραξη οκπ είναι στη διάθεση κάθε μη κερδοσκοπικού φορέα για ενημέρωση και συμβουλευτική στην αντιμετώπιση των απαραίτητων προϋποθέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΙΝΜΕΚΟ στο τηλέφωνο 210-8226562, κινητό 6989-865476 και e-mail: anadrash@otenet.gr Web site: www.oikosocial.gr
 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ