Ανακοινώσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4024/2011

10/11/2011

                                                                                                 Προς: Φορείς-Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

                                                                                                  Κοιν: ΕΣΑμεΑ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από πιέσεις και παρεμβάσεις της ΕΣΑμεΑ με την ενεργό συμμετοχή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ο Υπουργός Εργασίας, κ. Κουτρουμάνης, την 1η Νοεμβρίου 2011 εξέδωσε την  Α.Π. Φ. 80000/οικ.26177/1732/1-11-2011 εγκύκλιο, με την οποία διευκρινίζονται οι κατηγορίες που εξαιρούνται από τις περικοπές στις συντάξεις που επιβλήθηκαν από 1/11/2011, με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4024/2011.

Η εγκύκλιος αφορά στο Ν. 4024, ΦΕΚ 226 Α 27/10/2011 με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, όπου στο άρθρο 2 του ανωτέρω Νόμου θεσπίζονται περικοπές επί του ποσού των κύριων συντάξεων που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το ΝΑΤ.

Το πλήρες κείμενο της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης είναι αναρτημένο στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/45%CE%92%CE%94%CE%9B-3%CE%A5%CE%A1.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στον ίδιο νόμο (Ν.4024/2011) περιλαμβάνεται διάταξη, από το Υπουργείο Οικονομικών, με την οποία αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3896/2011 που αφορούν στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και οι διατάξεις που αφορούν στο ειδικό τέλος ακινήτων.

Συγκεκριμένα η παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4024/2011 ορίζει τα εξής:
5. α. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«β. σε πρόσωπο που είναι το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., ολικώς τυφλό ή παρουσιάζει βαριά κινητική αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω»
β. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, τα εισοδήματα της παρ. 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.»

Συνεπώς, σε περίπτωση που οι κατά τόπους ΔΟΥ δημιουργούν προβλήματα για τις γνωματεύσεις αναπηρίας που αναφέρουν ποσοστό 80% και άνω, θα πρέπει να τους παραπέμπετε στην παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4024/2011.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη των φορέων σας.

 

Με εκτίμηση
  Για την Εκτελεστική Επιτροπή
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                   ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ