Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

28/9/2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

 
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ», στην οποία η ΠΟΣΓΚΑμεΑ συμμετέχει ως Εταίρος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής», της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού ¶ξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.


Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις :


(α) είναι άτομα με αναπηρία άνω του 50% και των οποίων η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ (εφόσον είναι σε ισχύ) είτε του ΚΕΠΑ, με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, δεν αναφέρει «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία»,

 
(β) είναι άνεργοι/ες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανέργων (Ε.Κ.Ο.) του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Σημειώνεται οι υποψήφιοι/ες, θα πρέπει επιπρόσθετα να διαθέτουν «ειδικό παραπεμπτικό» έγγραφο που εκδίδεται από τα Γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ της περιοχής όπου είναι εγγεγραμμένοι/ες και το οποίο συνυποβάλλεται με την αίτηση συμμετοχής και


(γ)είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της Περιφέρειας Αττικής.


Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής των συγκεκριμένων αιτήσεων παρακαλούμε όπως μελετήσετε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ακολουθεί παρακάτω.


Επιπρόσθετα μπορείτε να βρείτε και την αίτηση συμμετοχής υποψήφιου/ας ωφελούμενου/ης της σχετικής Πράξης.  

Προσοχή
: Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 02/10/2012 έως 15/10/2012, ώρες: 10:00-15:00.


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 


Αίτηση Συμμετοχής

Με εκτίμηση,
 Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ