Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 2 ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

29/1/2013ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ: ΕΣΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Νομοθετική Ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας για αυξημένη μοριοδότηση εκπαιδευτικών γονέων 2 αναπήρων τέκνων»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι στις 22/1/2013 ψηφίσθηκε από τη Βουλή το Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

Οι ενστάσεις, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις βελτίωσης του συγκεκριμένου Νόμου που διατυπώθηκαν από την ΕΣΑμεΑ εκ μέρους της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και συνολικά του Αναπηρικού Κινήματος ήταν πολλές, πλην όμως δεν έγιναν δεκτές από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο διά στόματος του Υπουργού Παιδείας (μετά από έντονες πιέσεις της ΕΣΑμεΑ) δεσμεύτηκε ότι θα καταθέσει Σχέδιο Νόμου, μέσα στην ¶νοιξη, ειδικά για την Ειδική Εκπαίδευση. Μοναδικό αίτημα που ικανοποιήθηκε με διάταξη του ψηφισθέντος Νόμου, ήταν αυτό για την αυξημένη μοριοδότηση εκπαιδευτικών γονέων δύο τουλάχιστον παιδιών με αναπηρία 67% και άνω.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 52 αναφέρεται ότι: «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν. 3848/2010 (Α΄71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους», δηλαδή, εκπαιδευτικοί που είναι γονείς δύο αναπήρων παιδιών και τα παιδιά τους έχουν αναπηρία από 67% και άνω, μοριοδοτούνται με το ανώτερο της κλίμακας μοριοδότησης που ισχύει με το ν. 3848/2010, δηλαδή με δέκα (10) μονάδες.

Μπορεί η συγκεκριμένη διάταξη να μη δίνει συνολικά λύση στο θέμα αυξημένης μοριοδότησης γονέων αναπήρων τέκνων για πρόσληψή τους στο Δημόσιο ή ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού των ΣΜΕΑ, αποτελεί όμως σίγουρα ένα θετικό βήμα που γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μαζί με την ΕΣΑμεΑ, συνεχίζουν να διεκδικούν την αυξημένη μοριοδότηση των γονέων παιδιών με αναπηρία που εργάζονται ή πρόκειται να εργασθούν στο χώρο της Εκπαίδευσης και γενικότερα στο Δημόσιο Τομέα ως την ελάχιστη ανταπόκριση της Πολιτείας προς τους γονείς αυτούς.

                      Για την Εκτελεστική Επιτροπή,   
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ