Ανακοινώσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΑ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ- ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΔ ΑμεΑ

20/3/2013


ΠΡΟΣ:  Γεν. Γραμματεία Πρόνοιας, κα Ε. Μπέκου

 

ΚΟΙΝ: - ΕΣΑμεΑ

          - Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόταση ΠΟΣΓΚΑμεΑ επί Σχεδίου ΚΥΑ για καθορισμό του ύψους του νοσηλείου-τροφείου των ΣΥΔ ΑμεΑ»

 

Αξιότιμη Κυρία Γενική Γραμματέα,

 

Αναφορικά με το ζωτικής σημασίας θέμα του καθορισμού του ύψους του νοσηλείου-τροφείου των ΣΥΔ, που θα καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ και όσους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς δεν έχουν ενταχθεί σε αυτόν και σε συνέχεια Σχεδίου ΚΥΑ προς διαβούλευση που μας αποστείλατε, στα πλαίσια συνεργασίας μας για το εν λόγω θέμα, σας επισυνάπτουμε το προτεινόμενο από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ κείμενο Σχεδίου ΚΥΑ.

 

Επίσης, για τη σωστή λειτουργία του θεσμού των ΣΥΔ και την πληρέστερη εφαρμογή του νοσηλείου-τροφείου, θεωρούμε απαραίτητες τις εξής προϋποθέσεις:

 

1.     Καθορισμός ενιαίου νοσηλείου στο ποσό των 50€, με προϋπόθεση να προετοιμαστεί από τη Δ/νση Αναπηρίας της Γεν. Γραμματείας Πρόνοιας και να προωθηθεί άμεσα για θεσμοθέτηση Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΣΥΔ, με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

2.     Στην ίδια Υπουργική Απόφαση να  περιλαμβάνεται η διαδικασία αξιολόγησης εισαγωγής των ατόμων με αναπηρία στις ΣΥΔ με τη χρήση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, όπως π.χ.: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, αριθμός μελών οικογένειας, ύπαρξη άνεργου ή άνεργων μελών στην οικογένεια κ.ο.κ.

3.     Να θεσμοθετηθεί  διαδικασία πλήρους ελέγχου (οικονομικού, διοικητικού) των ΣΥΔ από τη Γεν. Γραμματεία Πρόνοιας.

4.     Παράταση της χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ των ΣΥΔ που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. ΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2007-2013 για ένα έτος, για την εύρυθμη λειτουργίας τους και μέχρι εφαρμογής νοσηλείου-τροφείου για τις ΣΥΔ από τον ΕΟΠΥΥ και τους λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

 

Επισημαίνουμε ότι, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ πραγματοποίησε ανοιχτό διάλογο με τους φορείς-μέλη της, που πανελλαδικά λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν στο μέλλον ΣΥΔ και τα συμπεράσματα, καθώς και οι απόψεις που κατατέθηκαν στο διάλογο αυτό, ελήφθησαν υπόψη τόσο στις θέσεις-προτάσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ που σας έχουμε διατυπώσει, όσο και στην παρούσα συνοπτική πρότασή μας, αλλά και στην επεξεργασία του Σχεδίου ΚΥΑ που σας επισυνάπτουμε.

 

Τόσο εσείς, όσο και η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Εργασίας, Υγείας και Οικονομικών, αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα, σπουδαιότητα και αναγκαιότητα χρηματοδότησης και λειτουργίας του θεσμού των ΣΥΔ και την αποτροπή επανασυλοποίησης ή επιστροφής στο σπίτι των εξυπηρετούμενων σε αυτές ΑμεΑ, καθώς και των σοβαρότατων οικονομικών, ηθικών και κοινωνικών επιπτώσεων στα άτομα αυτά και στις οικογένειές τους.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε πολύ όπως άμεσα προωθήσετε τη συνυπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ, καθώς και τις λοιπές ως άνω προϋποθέσεις που σας αναφέρουμε, παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και αναμένουμε να μας ενημερώσετε για την εξέλιξη των ενεργειών σας.

  

   Για την Εκτελεστική Επιτροπή,   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

 

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ
 
 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ

ΥΨΟΥΣ ΝΟΣΗΛΙΩΝ - ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΥΔ

(Ν. 3918/201, άρθρο 46)

 

Οι Υπουργοί

 

- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

- Οικονομικών

 

Έχοντας υπόψη:

 

Α. Τις διατάξεις του αρθρ. 30 του Ν. 2072/1992 όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 22 του Ν. 3329/2005 και συμπληρώθηκε με το αρθρ. 46 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 81/4-4-05 και 31/2-3-11).

 

Β. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394/29-1-07 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ τεύχος 74/2007).

 

Γ. Τις μελέτες βιωσιμότητας που έχουν υποβληθεί από τους φορείς υποστήριξης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)και οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Υγείας για την ίδρυση και λειτουργία ΣΥΔ στα πλαίσια του Ε.Π. ΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

…………………………………………..

 

αποφασίζουμε τα ακόλουθα:

 

1.     Το ύψος του νοσηλίου – τροφείου που θα καταβάλλεται στους προσδιοριζόμενους από την ΚΥΑ 3394/07 Φορείς υποστήριξης και λειτουργίας ΣΥΔ (εφεξής οι «Φορείς») από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και κάθε Ασφαλιστικό Οργανισμό που δεν έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΣΥΔ ΑμεΑ) καθορίζεται σε πεντήντα ευρώ (€ 50) ανά ημέρα για κάθε Άτομο με Αναπηρία που διαβιώνει σε αυτές. 

 

2.     Για την καταβολή του νοσηλίου – τροφείου θα πρέπει οι Φορείς να υπογράψουν με τον ΕΟΠΥΥ ή/και με τον εκάστοτε αρμόδιο Ασφαλιστικό Οργανισμό τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις συμβάσεις και να υποβάλουν εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του μήνα που αφορούν σε αυτόν τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Κατά μήνα: Αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα στην οποία θα πρέπει να ορίζονται ακριβώς τα στοιχεία της / των ΣΥΔ για τις οποίες ζητείται η καταβολή των νοσηλίων – τροφείων.

(β) Άπαξ κατ’ έτος: Αντίγραφο του κωδικοποιημένου ιδρυτικού – καταστατικού εγγράφου του Φορέα επικυρωμένο από το νόμιμο εκπρόσωπό του (εάν η νομιμοποίηση του εν λόγω εκπροσώπου δεν προκύπτει από το ιδρυτικό – καταστατικό έγγραφο, θα πρέπει να συνυποβάλλονται και τα έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει η εν λόγω νομιμοποίηση, όπως λ.χ. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα).

(γ) Άπαξ κατ’ έτος: Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της/των ΣΥΔ για τις οποίες ζητείται η καταβολή των άνω νοσηλίων – τροφείων.

(δ) Άπαξ κατ’ έτος: Αντίγραφο του εγκεκριμένου από τη διοίκηση κάθε φορέα, Κανονισμού Λειτουργίας της / των ΣΥΔ που λειτουργεί.

(ε) Κατά μήνα: Υπεύθυνη Δήλωση του Φορέα υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού για τον αριθμό των ΑμεΑ που διαβιώνουν στη ΣΥΔ για την οποία ζητείται η καταβολή των άνω νοσηλίων – τροφείων.

(στ) Άπαξ κατ’ έτος: Υπεύθυνες Δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των ΑμεΑ που διαβιούν σε κάθε ΣΥΔ και στις οποίες θα δηλώνεται το ακριβές χρονικό διάστημα και το συνολικό ποσό που για το διάστημα αυτό έχει καταβληθεί για την διαμονή κάθε ΑμεΑ στη ΣΥΔ.

(ζ) Άπαξ κατ’ έτος: Υπεύθυνη Δήλωση του Φορέα υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο τούτου με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα τον υπόψη Ασφαλιστικό Οργανισμό σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία.

 

3.     Τα ως άνω νοσήλια – τροφεία καταβάλλονται στους προσδιοριζόμενους από την ΚΥΑ 3394/07 Φορείς ανά ημερολογιακό μήνα και μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν.

 

 

 

 

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ