Ανακοινώσεις

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2014

19/6/2014ΠΡΟΣ:
Υποψήφιους Συμμετέχοντες στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2014

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ στα πλαίσια υλοποίησης του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2014 πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου άτομα με συγκεκριμένες ειδικότητες που θα απασχοληθούν στις κατασκηνώσεις, όπου θα φιλοξενηθούν ΑμεΑ σε όλη την Ελλάδα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις ειδικότητες : Συντονιστής Κατασκήνωσης, Ιατρός, Νοσηλευτής, Ναυαγοσώστης και Βοηθητικό Προσωπικό Λοιπών Ειδικοτήτων παρακαλούνται να ανατρέξουν στις παρακάτω αντίστοιχες αιτήσεις και αφού τις συμπληρώσουν να τις καταθέσουν, αυτοπροσώπως, στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ μέχρι και την 27/6/2014 ή να τις αποστείλουν στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με συστημένη επιστολή ή courier, με σφραγίδα αποδεικτικού αποστολής μέχρι και την 27/6/2014, ημέρα Παρασκευή.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ως άνω ενδιαφερόμενοι σε έντυπη μορφή μαζί με τη σχετική αίτηση για τη θέση του Συντονιστή, Ιατρού, Νοσηλευτή και Βοηθητικού Προσωπικού Λοιπών Ειδικοτήτων, των οποίων η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου είναι τα παρακάτω:

 

-Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) (φωτοτυπία  από έγγραφο της Εφορίας)

-Φωτοτυπία Ταυτότητας

-Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.Ι.Κ.Α.) (φωτοτυπία από έγγραφο του ΙΚΑ)

-Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) (φωτοτυπία από έγγραφο του ΙΚΑ)

-Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας που να φαίνεται καθαρά ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού

-Πλήρη Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail

 

Οι δε συνοδοί που θα επιλεγούν και θα εργαστούν στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2014 (των οποίων η διαδικασία απασχόλησης δεν έχει διευθετηθεί ακόμη)  θα πρέπει κατά την είσοδό τους στην κατασκήνωση να έχουν απαραιτήτως σε έντυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά (διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους) :

  

-Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) (φωτοτυπία από έγγραφο της Εφορίας)

-Φωτοτυπία Ταυτότητας

-Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) (φωτοτυπία από έγγραφο του ΙΚΑ)

-Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας που να φαίνεται καθαρά ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού

-Πλήρη Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο επικοινωνίας

 


Οι αιτήσεις των συνοδών οι οποίοι θα συνεργαστούν με κάποιο Φορέα θα πρέπει να συγκεντρώνονται από τους Φορείς και να παραδίδονται από τον υπεύθυνο του Φορέα στον Συντονιστή κάθε Κατασκήνωσης την ημέρα προσέλευσής τους στην Κατασκήνωση.  

 

Για τους μεμονωμένους  κατασκηνωτές οι αιτήσεις των συνοδών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου που θα συμμετέχει ο Φορέας ή ο μεμονωμένος κατασκηνωτής που θα συνοδεύουν.


 

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι συνοδοί, που δεν έχουν κλείσει κάποια συνεργασία, μπορούν να ανατρέξουν στην παρακάτω αντίστοιχη αίτηση και να την αποστείλουν στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ μέχρι και τις 4/7/2014, ημέρα Παρασκευή.   

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 


 
 
 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:


Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσής σας για την πορεία του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2014, σας γνωστοποιούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπογραφεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η σχετική Προγραμματική Σύμβαση και δεν έχει διευθετηθεί η έγκαιρη χρηματοδότηση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, για την υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2014, καθώς και η διαδικασία απασχόλησης των συνοδών ΑμεΑ.

 

 

 

 

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ