Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ Σ/Ν ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ "

17/12/2014ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ: ΕΣΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Παράταση Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ μέχρι 30/9/2015 με την ψήφιση Σ/Ν με τίτλο «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2014, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής (και έχει δρομολογηθεί ήδη η διαδικασία δημοσίευσης σε ΦΕΚ), το σχέδιο νόμου που αφορά ένα πάγιο αίτημά μας, ήτοι την παράταση του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ μέχρι τις 30/9/2015.

Συγκεκριμένα, στην παρ. 3 του άρθρου 14 αναφέρονται τα εξής:

«Η ισχύς των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Θεματικός ¶ξονας 4, κατηγορία Παρεμβάσεων 3 «Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. ως δικαιούχου αυτής και των αναδόχων που αναδείχθηκαν από το σχετικό ανοικτό διαγωνισμό, παρατείνεται από τη λήξη τους μέχρις τις 30.9.2015. Η χρηματοδότηση για το παραπάνω χρονικό διάστημα προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2014 και εθνικούς πόρους και ιδιαίτερα για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και από πόρους του άρθρου 159 του ν. 3852/2010, οι οποίοι αποδίδονται στον δικαιούχο. Το ύψος της χρηματοδότησης, η διαδικασία απόδοσης στον δικαιούχο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών.

Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού στους αναδόχους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή της Πράξης της προηγούμενης παραγράφου παρατείνονται από τη λήξη τους ομοίως μέχρι τις 30.9.2015. Οι ανωτέρω συμβάσεις του προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φορείς μας (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν ενταχθεί και λειτουργούν στα πλαίσια του Προγράμματος που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ) θα επικοινωνούν απευθείας με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ