Ανακοινώσεις

1)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 18ου ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΤΙΣ 9 &10 ΜΑΙΟΥ 2015 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17/3/2015ΠΡΟΣ: Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΘΕΜΑ: 1) Διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του 18ου Εκλογο-απολογιστικού Συνεδρίου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, στις 9 και 10 Μαΐου 2015 στην Αθήνα.
2)Υποβολή υποψηφιοτήτων για Γενικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.  


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με προγενέστερες επιστολές μας, το 18ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου 2015 στην Αθήνα, στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου της ΕΣΑμεΑ (Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη).

Με την υπ΄αρ.886/7-11-2014 επιστολή μας με θέμα: «Προκήρυξη του 18ου Εκλογο-απολογιστικού Συνεδρίου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ στις 9 & 10 Μαΐου 2015 στην Αθήνα», σας δόθηκαν επαρκείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σας για το προσεχές Συνέδριο.

Όσοι φορείς έχουν διενεργήσει αρχαιρεσίες και δεν έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά τους, μπορούν να το πράξουν έως και τις 8 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη
.

Ως προς το θέμα των υποψηφιοτήτων για το 18ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, σας γνωρίζουμε ότι οι υποψηφιότητες των εκλεγμένων αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας για το Γενικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει:

Α) Να έχουν κατατεθεί συγχρόνως με τη δήλωση των αντιπροσώπων για το Συνέδριο (δηλαδή μέχρι τις 8 Απριλίου 2015) ή μπορούν να κατατεθούν (σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, άρθρο 19) μέχρι και είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου, ήτοι μέχρι και τις 19 Απριλίου 2015, ημέρα Κυριακή. Εφόσον οι υποψηφιότητες σταλούν στην Ομοσπονδία ταχυδρομικά, αυτές θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την 18η Απριλίου (Σάββατο), ενώ αν αποσταλούν ηλεκτρονικά ή με φαξ, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί μέχρι και την Κυριακή 19 Απριλίου και ώρα 24.00, ώστε να θεωρηθούν εμπρόθεσμες κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, που θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού. Οι υποψηφιότητες αποστέλλονται είτε ατομικά από εκλεγμένους αντιπροσώπους και μόνο, είτε από τα Σωματεία τους.

Β) Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του Γενικού Συμβουλίου μόνο σε μία από τις εξής κατηγορίες:
 
α) Νοητικής Αναπηρίας,

β) Αυτισμού,

γ) Συνδρόμου Down και Αισθητηριακών Αναπηριών Ανηλίκων Ατόμων,

δ) Εγκεφαλικής Παράλυσης,

ε) Πολλαπλών Αναπηριών,

στ)Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων-Εκπροσώπησης – Αυτοέκφρασης

Για την κατηγορία Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων-Εκπροσώπησης – Αυτοέκφρασης, υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνο άτομα με μία από τις αναπηρίες: Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Πολλαπλές Αναπηρίες τα οποία είναι και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων – Εκπροσώπησης - Αυτοέκφρασης στο 18ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Γ) Για τους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή ισχύουν οι ίδιες ημερομηνίες προθεσμιών και δεν χρειάζεται να δηλώσουν κατηγορία αναπηρίας.

Με μεταγενέστερο έγγραφο της Ομοσπονδίας, θα ενημερωθείτε για τον τρόπο μετακίνησης, τα ξενοδοχεία διαμονής και τον τρόπο σίτισης των Συνέδρων από όλη την επικράτεια
.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
:

1. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, μετά τη λήξη των ως άνω ημερομηνιών (τόσο για τους αντιπροσώπους, όσο και για τις υποψηφιότητες), καμία εκπρόθεσμη δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

2. Τα Σωματεία-μέλη πρέπει να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία, ώστε να έχουν τη δυνατότητα -βάσει Καταστατικού- να λάβουν μέρος στο Συνέδριο. Σε περίπτωση που Σωματείο-μέλος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ δεν έχει τακτοποιήσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις, μπορεί ο αντιπρόσωπος-Σύνεδρος του Σωματείου να το πράξει στο χώρο του Συνεδρίου και οπωσδήποτε πριν την ώρα έναρξής του. Για το θέμα αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Ιωακειμίδου στο 210-5236501,  προκειμένου να ενημερωθείτε για τις εκκρεμότητές σας.

3. Οι παραπάνω παρατηρήσεις, καθώς και το Καταστατικό θα τηρηθούν με μεγάλη αυστηρότητα και δε θα υπάρξει καμία παρέκκλιση.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ