Ανακοινώσεις

"2015-2019 : ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ"

25/5/2015
Π. Ο. Σ. Γ. Κ. Α. με Α.

«2015-2019: ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ»


Η Διεθνής Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΑμεΑ διαμορφώνει κοινούς άξονες δράσης για όλους τους πολίτες με αναπηρία και κατευθύνει τα κράτη για τη διαχείριση των ζητημάτων της αναπηρίας, καθορίζοντας τις υποχρεώσεις τους, υποδεικνύοντας τους μέτρα και διευκρινίζοντας την εφαρμογή τους και με βάση την οποία, σηματοδοτείται η μετάβαση από την παρωχημένη ιατρική αντίληψη για την αναπηρία στη δικαιωματική προσέγγιση της.  Το 2009 ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΑμεΑ και τον Απρίλιο του 2012 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων (ν.4074/2012), γεγονός που πλέον κάνει υποχρεωτική την εφαρμογή των όσων προβλέπει η Σύμβαση σε κάθε νομοθέτημα, σε κάθε κυβερνητική –και όχι μόνο- νομοθετική πράξη που αφορά κάθε πτυχή της ζωής των ατόμων με αναπηρίες στη χώρα μας. 

Τα άρθρα της Σύμβασης κατοχυρώνουν θεσμικά το σύνολο των ζητημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας, όπως λ.χ. το άρθρο 9 για την Προσβασιμότητα, το άρθρο 24 για την εκπαίδευση κ.ο.κ., ωστόσο υπάρχουν κάποια άρθρα που θέτουν υπό αμφισβήτηση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε ζητήματα αναγνώρισης του ατόμου με αναπηρία ως υποκείμενο δικαιωμάτων και καθιστούν επιτακτική την υποχρέωση της Πολιτείας για την οριστική κατάργηση των δομών ιδρυματικού τύπου.  Συγκεκριμένα το άρθρο 12: «Ίση Αναγνώριση απέναντι στο Νόμο», σύμφωνα με το οποίο ο θεσμός της Δικαστικής Συμπαράστασης έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τις επιταγές της Σύμβασης, αφού θέτοντας υπό πλήρη κηδεμονία ένα ενήλικο άτομο και ταυτίζοντας την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων του με την πνευματική του ικανότητα, αμφισβητούνται οι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας και έκφρασης του ατόμου, οι επιθυμίες και οι προτιμήσεις του άρα και οι επιλογές του και η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων.  Επιπλέον, με την εμπλοκή των νομικών και των δικαστικών αρχών προκύπτει ένα σημαντικό κόστος για τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία .

Στον πυρήνα της Σύμβασης, και σε άμεση συνάρτηση με το άρθρο 12, βρίσκεται και το άρθρο 19 για την Ανεξάρτητη Διαβίωση και την Ένταξη στην Κοινότητα.  Βασικές αρχές του άρθρου αυτού είναι η ανεξαρτησία, η οποία δεν ταυτίζεται με την αυτάρκεια ή την αυτονομία του ατόμου άρα δεν εμποδίζεται και από τους περιορισμούς που ενδεχομένως υπάρχουν λόγω της φύσης ή της βαρύτητας της αναπηρίας, η ελευθερία της επιλογής για τον τόπο κατοικίας καθώς και η ένταξη στην καθημερινή ζωή, με προσβάσιμες εξατομικευμένες υπηρεσίες εντός των δομών που εξυπηρετούν το γενικό πληθυσμό με τις απαραίτητες εύλογες προσαρμογές.

Η συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας με το σύνολο των άρθρων της Σύμβασης και η παρακολούθηση της εφαρμογής της αποτελούν το σημαντικότερο στόχο όχι μόνο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, αλλά ολόκληρου του εθνικού αναπηρικού κινήματος. Θεωρείται δε εξαιρετικά θετικό ότι το κανονιστικό πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου διέπεται από τις αρχές και τη φιλοσοφία της και βέβαια ο Προγραμματισμός δράσης της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την περίοδο 2015-2019 στηρίζεται κατά κανόνα στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και τα όσα ορίζει η Σύμβαση, ο ν.4074/2012 και το Σύνταγμα της χώρας για τους πολίτες με αναπηρία.

Ανά τομέα, ο προτεινόμενος προγραμματισμός δράσης της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, σύμφωνα με τον απολογισμό της περιόδου 2011-2015 και όσα αναφέρονται ανωτέρω, έχει ως εξής:

ΕΟΠΥΥ

·Να σταματήσουν οι τεράστιες καθυστερήσεις στην αποζημίωση γονεϊκών φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης σε ΑμεΑ (ΚΔΗΦ, Ειδικά Εκπαιδευτήρια, Οικοτροφεία κλπ) από τον ΕΟΠΥΥ και φυσικά πρόσωπα-άμεσα ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ για τις πράξεις και συνεδρίες Ειδικής Αγωγής από τον Οργανισμό.

·Να γίνει άμεση υπογραφή συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με γονεϊκούς φορείς ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΚΔΗΦ, ΚΔΑΠ, Οικοτροφεία, Ειδικά Εκπαιδευτήρια), με αναφορά στη σύμβαση ότι εντός του ωραρίου απασχόλησης των οκτώ ωρών, συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος για τη μεταφορά των ΑμεΑ από και προς το Κέντρο.

·Να εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος 4316/14, άρθρο 48 ΦΕΚ 270/24-12-2014 για την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΣΥΔ, ΣΑΔ και καταβολή του νοσηλίου σε ΣΥΔ, διότι διαφορετικά κινδυνεύουν με λουκέτο.

·Κατάργηση της ειδικής συμβατικής ρήτρας των clawback και rebate από τον ΕΟΠΥΥ για τις αποζημιώσεις σε φορείς ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις υπηρεσίες που παρέχουν στα έμμεσα ασφαλισμένα ΑμεΑ του Οργανισμού.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

·Να καθιερωθούν αντικειμενικά κριτήρια κατανομής των επιχορηγήσεων των πιστοποιημένων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη πχ τον αριθμό περιθαλπομένων ΑμεΑ, την καταβολή ενοικίων, τον αριθμό των εργαζομένων εκπαιδευτών-θεραπευτών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαπιστωμένων από θεσμοθετημένα ελεγκτικά όργανα (πχ ΕΚΚΑ) και να επανέλθει η τακτική χρηματοδότηση των γονεϊκών δομών (ΚΔΗΦ, ΚΔΑΠ, Οικοτροφεία, Ειδικά Εκπαιδευτήρια κ.ο.κ.) στα επίπεδα προ του 2012.

·Επαναπροσδιορισμός λειτουργίας και αδειοδότησης Δομών Παροχής Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία.

·Απαλλαγή από τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων των ως άνω παρόχων (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), καθόσον δεν πρόκειται για επιχειρήσεις αλλά κοινωνικούς φορείς που καλύπτουν τα κενά του κράτους, υπό την προϋπόθεση φυσικά, ότι πρόκειται για πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους φορείς, με ανάλογο αριθμό εργαζομένων και αντίστοιχο πλήθος περιθαλπομένων ΑμεΑ.

·Επέκταση του νόμιμου και απαραίτητου ελέγχου από θεσμοθετημένα όργανα, όχι μόνο για τους φορείς που είναι ΝΠΙΔ, αλλά και για τους φορείς που είναι ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που λειτουργούν ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, για να μπορεί έτσι να ελέγχεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η παραγωγική αξιοποίηση των κονδυλίων που διαθέτει η Πολιτεία.

·Επαρκής χρηματοδότηση της λειτουργίας των δημόσιων φορέων προνοιακού χαρακτήρα και ενίσχυση με προσωπικό των φορέων αυτών.

·Επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στην Πρόνοια του Υπουργείου Εργασίας

·Δικτύωση λειτουργίας Δομών γονεϊκών Συλλόγων-ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

·Μη διακοπή του επιδόματος των ΑμεΑ με Νοητική Αναπηρία σε περίπτωση που κληρονομήσουν τη σύνταξη του γονέα τους. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η επαναφορά της διάταξης του άρθρου 18, παρ. 3, του Ν. 2072/92 με την προσθήκη της φράσης «ή όταν συνταξιοδοτούνται», διάταξη η οποία καταργήθηκε με το Ν. 2716/99 (άρθρο 22).

·Να μπορούν οι γονείς αναπήρων τέκνων, να συνταξιοδοτούνται πρόωρα με πλήρη σύνταξη, ανεξάρτητα από το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του/της συζύγου.

·Ως προς την εξαγορά πλασματικού χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύνταξη, να αναγνωρίζονται και για τους γονείς ατόμων με αναπηρία ως πλασματικά εξαγοράσιμα συντάξιμα έτη το πτυχίο, η στρατιωτική θητεία, η μητρότητα για τις μητέρες ΑμεΑ.

 

ΝΕΟ ΕΣΠΑ

·Επαναπροκήρυξη προγράμματος ΕΕΤΑΑ για τη συνέχισή του και μετά την 30/9/2015 που λήγει η τελευταία παράταση.

·Δημιουργία και λειτουργία υπηρεσίας «one stop shop» στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή στην έδρα κάθε Περιφέρειας της χώρας, η οποία θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και την υποβοήθηση ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του τομέα της Πρόνοιας, για την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα βελτίωσης υφισταμένων ή λειτουργίας νέων προγραμμάτων για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

·Επαναπροσδιορισμός (μετά από την τετραετή εμπειρία λειτουργίας του θεσμού και μετά από ουσιαστικό διάλογο μεταξύ φορέων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΟΤΑ και συναρμόδιων Υπουργείων) του θεσμού των ΣΥΔ-ΣΑΔ, ενίσχυση της λειτουργίας του θεσμού και δημιουργία νέων Στεγών σε κάθε Περιφέρεια (με τη συγχρηματοδότηση του νέου ΕΣΠΑ και με την ενεργό συμμετοχή-σύμπραξη των ΟΤΑ).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑμεΑ

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών, σημαίνει τη λήψη στοχευμένων μέτρων που θα περιλαμβάνουν απαραίτητα τα εξής 12 σημεία:

·την οργάνωση ενός αξιόπιστου και ασφαλούς συστήματος μετακινήσεων των μαθητών με αναπηρία προς και από τα σχολεία τους, προκειμένου να βρίσκονται από την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους στις τάξεις τους (η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η ΕΣΑμεΑ έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα αυτό, προτάσεις για ένα σύστημα μεταφοράς μαθητών με αναπηρίες που δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τους γονείς και τις οικογένειες των μαθητών, αλλά τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας) και τη βελτίωση της κτιριακής υποδομής, αλλά και τη βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας των υποδομών των σχολικών μονάδων,

·την κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, που στην Ειδική Εκπαίδευση η εφαρμογή τους πρέπει να είναι υποχρεωτική,

·την επαρκή παροχή Προγραμμάτων Παράλληλης Στήριξης,

·την παροχή τεχνολογικών βοηθημάτων και τη χρήση νέων τεχνολογιών με βάση την αρχή της καθολικής πρόσβασης,

·την έγκαιρη έναρξη της σχολικής χρονιάς (με επαρκές προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή) και την έγκαιρη παράδοση των σχολικών βιβλίων με τις κατάλληλες προδιαγραφές για τα άτομα με αναπηρία - όπως βιβλία σε γραφή Braille, βιβλία προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των κωφών μαθητών, βιβλία προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών με νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες κ.λπ.,

·τη στελέχωση με μόνιμο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι ωρομίσθιο ή αναπληρωτές όπως ισχύει σήμερα (Το ισχύον σύστημα στελέχωσης με μετάθεση, απόσπαση ή αναπλήρωση αφενός απαξιώνει τον εκπαιδευτικό και το έργο του, αφετέρου οδηγεί στην υποβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία, ενώ, οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης του έργου των Εκπαιδευτικών θα πέσει στο κενό, δεδομένου ότι σε περιπτώσεις απόσπασης ή αναπλήρωσης το εκπαιδευτικό έργο δεν έχει καμία συνέχεια.),

·τη στελέχωση με ειδικό βοηθητικό προσωπικό και σχολικούς νοσηλευτές σε κάθε ΣΜΕΑΕ,

·την εκπόνηση, άμεσα, προγράμματος δράσης για την ενίσχυση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., τη στελέχωσή τους με εξειδικευμένους εκπαιδευτές, ειδικούς επιστήμονες κ.λπ. και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Δια Βίου Μάθηση¨ για την αναβάθμιση και τη βελτίωση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.,

·ειδικά, για την εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία, με αυτισμό, με σύνδρομο Down και πολλαπλές αισθητηριακές, σωματικές και νευροψυχιατρικές αναπηρίες, πρέπει να εξεταστεί η αναγκαιότητα ίδρυσης νέων Σχολικών Μονάδων, προκειμένου να ενταχθούν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ είναι απαραίτητη η λειτουργία όλων των ΣΜΕΑΕ στα πλαίσια του «ολοήμερου σχολείου»,

·την ιδιαίτερη έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στη στελέχωση των σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν Τ.Ε. και Π.Σ., με εκπαιδευτικούς που θα παρέχουν την κατάλληλη παράλληλη στήριξη και συνεκπαίδευση στους μαθητές με αναπηρία (σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/08),

·την απόσυρση της διάταξη του Ν.3699/2008 όπου οι διδακτορικοί/μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών προηγούνται του βασικού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγής και της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία,

·τέλος, το μείζον θέμα της κάλυψης των αναγκών μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται και φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ ή Τ.Ε. ή σχολεία γενικής εκπαίδευσης με την ανάλογη στήριξη και παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή (σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3699/08).


ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

·Επαναλειτουργία Ν.2643/98 για το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.

·Δυνατότητα για απασχόληση σε γονεϊκές δομές και φορείς εργαζομένων ατόμων μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας 5μηνης διάρκειας του ΟΑΕΔ.

·Δημιουργία Προγράμματος στα πλαίσια του ΕΤΕΑΝ για την πλήρη επιδότηση επιτοκίου σε τραπεζικά δάνεια έως 20.000 € για την ίδρυση και λειτουργία ΜμΕ από άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες ή και από γονείς των ατόμων αυτών και ο δανεισμός αυτός να εξαιρείται της υποχρέωσης εμπράγματων εξασφαλίσεων.

·Συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ και το Υπουργείο Εργασίας για την ενημέρωση και την παρακολούθηση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στη δημιουργία κι εφαρμογή εύλογων προσαρμογών στους εργασιακούς χώρους (υποδομές, χωροταξικό, ωράριο, εξοπλισμός κλπ) που εργάζονται ΑμεΑ, αλλά και γονείς Ατόμων με βαριές Αναπηρίες.


ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ

Με βάση τη μέχρι τούδε εμπειρία από την πολυετή υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ (Κ.Π. ΑμεΑ), η ΠΟΣΓΚΑμεΑ προτείνει το παρακάτω πλαίσιο προτάσεων, που ως σκοπό έχουν την αναβάθμιση τόσο του ίδιου του Κ.Π. ΑμεΑ, όσο και των παρεχομένων προς τα παιδιά μας υπηρεσιών κατά τα διάρκεια υλοποίησής του. Το πλαίσιο των προτάσεων έχει ως εξής:

·Σταθερή χρηματοδότηση του Κ.Π. ΑμεΑ και κατοχύρωση της έγκαιρης έκδοσης των κατ΄ έτος απαιτούμενων διοικητικών πράξεων και διαδικασιών

·Συνεργασία με τους φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και τους Δήμους Πολυγύρου Χαλκιδικής και Μαραθώνα Αττικής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για δημιουργία σχολών-στελεχών κατασκηνώσεων, αλλά και προγραμμάτων εκπαίδευσης στην ανεξάρτητη διαβίωση ΑμεΑ, διακοπών Σαββατοκύριακου και προγράμματα ανταλλαγής κατασκηνωτών ΑμεΑ από χώρες της Ε.Ε. και της Ν.Α. Ευρώπης

·Να παραχωρηθούν στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ τουλάχιστον δύο χώροι (από ένας, τουλάχιστον, σε Β. Ελλάδα και Αττική), ίσως από χώρους του ΥΕΘΑ που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για στρατιωτικούς σκοπούς και να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας και για την απασχόληση στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ατόμων που υπηρετούν εναλλακτική θητεία στράτευσης, ή εναλλακτικά, να παραχωρηθούν κατασκηνωτικοί χώροι της Τ.Α. ή του Υπουργείου Παιδείας ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που δεν λειτουργούν τα τελευταία χρόνια και να χρηματοδοτηθεί αυτοτελώς η ΠΟΣΓΚΑμεΑ για τη λειτουργία των χώρων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους που θα υλοποιεί Προγράμματα για ΑμεΑ σε συνεργασία με τους φορείς – μέλη της και την Τ.Α.

·Να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει το Κ.Π. ΑμεΑ ως Πρόγραμμα θερινών διακοπών και αναψυχής ΑμεΑ για δύο ηλικιακές κατηγορίες (η ανάγκη διακοπών, αναψυχής και κοινωνικοποίησης διαπερνά κάθε ηλικιακή ομάδα ΑμεΑ και είναι διαχρονική και διαρκής):       α) 10-40 ετών   και   β) 41-60 ετών,

·όπου κάθε μία από τις δύο κατηγορίες θα μετέχει σε διαφορετική περίοδο και χώρο και με διαφορετικό περιεχόμενο-πρόγραμμα, προσαρμοσμένο και στις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις κάθε ηλικιακής ομάδας από τις δύο αυτές, ενώ θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο η δεύτερη κατηγορία (ηλικίες 41-60 ετών), να φιλοξενείται σε μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως δηλαδή γινόταν με το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΑμεΑ, που υλοποιούσε ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας το οποίο και καταργήθηκε.

·Να επανενταχθεί στο Κ.Π. ΑμεΑ η κατασκήνωση της Λεπτοκαρυάς Πιερίας, η λειτουργία της οποίας θα αυξήσει τη δυναμικότητα εξυπηρέτησης ΑμεΑ του Προγράμματος και θα αποσυμφορήσει τη λειτουργία όλων των κατασκηνώσεων σε Βόρεια Ελλάδα και Αττική.

·Να δημιουργηθεί μητρώο στελεχών Κ.Π. ΑμεΑ όλων των ειδικοτήτων (όχι μόνο συνοδών), προκειμένου να υπάρχει άμεση αξιολόγηση και καλύτερος έλεγχος της ποιότητας του έργου που προσφέρεται στους κατασκηνωτές ΑμεΑ. 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ