Ανακοινώσεις

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

12/6/2015ΠΡΟΣ: -Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Π. Καμμένο
            -Αν.Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Κων/νο – Ηρακλή Ήσυχο

ΚΟΙΝ.:-ΕΣΑμεΑ
            -Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Θεσμοθέτηση μέτρων για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν στην οικογενειακή τους μέριμνα και φροντίδα άτομα με αναπηρία»


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με το άρθρο 39 του νόμου 4278/2014 θεσμοθετήθηκε η επέκταση του μειωμένου ωραρίου εργασίας στο στρατιωτικό προσωπικό και στους στρατιωτικούς δικαστές των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόμων με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολούμενων προσώπων κατά μονάδα, υπηρεσία, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας(ΥΠΕΘΑ), στο οποίο εργάζεται το στρατιωτικό αυτό προσωπικό.

Δεδομένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας σας που είναι στη δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητη η τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν.3883/2010, αλλά και των άρθρων 2,5 και 6 της Υπουργικής Απόφασης του Υπ.ΕΘΑ με αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343(ΦΕΚ Β΄1139) ως εξής:
  • Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167) να τροποποιηθεί ως εξής: «Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά στελέχη με σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία, καθώς και αυτά που με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, ως και οι ανάδοχοι γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή».
  • Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (Β΄ 1139) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να τροποποιηθεί ως εξής: «3. Για όσους στρατιωτικούς προστατεύουν ΑμεΑ ισχύουν τα παρακάτω: α) Εφόσον έχουν σύζυγο ΑμεΑ καθώς και αυτοί που δεν είναι συζευγμένοι αλλά με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία ή είναι ανάδοχοι γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας. β) Εφόσον έχουν τέκνο ΑμεΑ ή με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και εάν είναι ανάδοχοι γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Στην περίπτωση των συζευγμένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης».
  • Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (Β΄ 1139) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να τροποποιηθεί ως εξής: «β. Όσοι δικαιούχοι έχουν σύζυγο ή παιδί ΑμεΑ ή με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και εάν είναι ανάδοχοι γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή ή ανήκουν οι ίδιοι στην κατηγορία των ΑμεΑ».
  • Το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (Β΄ 1139) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να τροποποιηθεί ως εξής: «α. Όσων έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑμεΑ ή με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και εάν είναι ανάδοχοι γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή».
Κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε τη θετική ανταπόκρισή σας στο ανωτέρω δίκαιο αίτημα, που είναι αίτημα πολλών οικογενειών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, η ικανοποίηση του οποίου, εκτός  από ανάσες ζωής και ανακούφιση που θα προσφέρει στις οικογένειες αυτές, χωρίς να έχει καμία οικονομική επιβάρυνση, συμβάλει τα μέγιστα τόσο στη καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των Ατόμων με Αναπηρίες που έχουν στην φροντίδα τους οικογένειες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στην ηθική στήριξη των οικογενειών αυτών και κυρίως, στην ουσιαστική υποστήριξη της Πολιτείας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτός από το καθήκον τους για τη φύλαξη της Πατρίδας μας, εκτελούν και το υπέρτατο καθήκον της φροντίδας ατόμων με αναπηρία.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,    
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ