Ανακοινώσεις

ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 29/10/2015 ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

3/12/2015


 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας, κ. Κατρούγκαλο
ΚΟΙΝ: -Αναπλ. Υπουργό Εργασίας, κα Φωτίου
            -ΕΣΑμεΑ
            -Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
 

Επανερχόμενοι στα συνταξιοδοτικά και λοιπά θέματα που σας θέσαμε τόσο κατά την συνάντησή μας στις 29/10/2015, όσο και με την υπ΄αρ. 875/30/10/2015 επιστολή μας, σας ζητούμε εκ νέου να προβείτε –ως ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Υπουργός- σε όλες τις άμεσες και απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διευθετηθούν τα εξής θέματα:

·Συμπλήρωση της Υ.Α. αρ. Φ11321/οικ. 47523/1570, ΦΕΚΒ 2311, 26.10.2015: Προκειμένου να θεραπευτεί η αδικία που δημιουργείται με την παρ. Β΄και Γ΄ της εν λόγω Υ.Α., παρακαλούμε πολύ όπως συμπληρωθεί στην παρ. Β΄ της εν λόγω Υ.Α. εντός της παρενθέσεως της παραγράφου Β και  άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, ώστε να καλύπτει τους γονείς και των δύο φύλων αφενός και αφετέρου να μη δημιουργούνται δύο ταχύτητες στη συνταξιοδότηση εργαζομένων γονέων ΑμεΑ, ήτοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (διόρθωση της ΑΔΑ: Ψ6ΧΛ465Θ1Ω-ΠΧ8 του ΙΚΑ περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β’, ΑΔΑ: 7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

· Να εξαιρεθούν από τις μειώσεις συντάξεων του Γ΄ Μνημονίου οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ), που είναι γονείς ΑμεΑ, που το ποσοστό αναπηρίας των παιδιών τους είναι από 67% και άνω και οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις γενικές συνταξιοδοτικές διατάξεις χωρίς να έχουν κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων πρόωρης συνταξιοδότησης γονέων ΑμεΑ που προέβλεπε ο Ν. 3232/2004 και ο 3996/2011. Υπενθυμίζουμε ότι οι συντάξεις των γονέων αυτών έχουν ήδη μειωθεί 2 φορές με τα προηγούμενα μνημόνια, με αποτέλεσμα όχι μόνο την τραγική επιδείνωση του οικογενειακού προϋπολογισμού, αλλά και να καταλήγει η σύνταξη που θα κληρονομήσει το τέκνο ΑμεΑ από το γονιό του να μη μπορεί να καλύψει ακόμα και τις βασικές ανάγκες διαβίωσής του.

· Συνεργασία με την Αναπληρώτρια Υπουργό κα Φωτίου και το Διοικητή του ΙΚΑ, προκειμένου να μη διώκονται ποινικά διοικήσεις των Πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για την καθυστέρηση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών, η οποία προέρχεται από τη μη καταβολή ή μη έγκαιρη καταβολή της Κρατικής Επιχορήγησης, μέσω των Περιφερειών, αλλά και των νοσηλείων-τροφείων του ΕΟΠΥΥ γα όσους από τους φορείς αυτούς έχουν ενεργές συμβάσεις με τον Οργανισμό (υπενθυμίζουμε ότι για τους φορείς αυτούς που αφορά η προτεινόμενη ρύθμιση, η Κρατική Επιχορήγηση και τα νοσήλεια του ΕΟΠΥΥ είναι οι μόνες δυο πηγές χρηματοδότησης της λειτουργίας τους για την καλύτερη υποστήριξη των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες).

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας για τα ως άνω πολύ σοβαρά θέματα και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επ΄αυτών.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                              

                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ