Δελτία Τύπου

ΟΧΙ αποκλεισμό παιδιών από τα Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. της χώρας

2/9/2008

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) επιθυμεί με το δελτίο αυτό να καταγγείλει τον τρόπο υλοποίησης της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της.Οι προϋποθέσεις επιλογής των ωφελουμένων μητέρων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 55021/3-7-2008 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, ήταν εξαιρετικά περιοριστικές αγνοώντας την ιδιαιτερότητα της κατάστασης των οικογενειών παιδιών με αναπηρία και οδηγώντας αναπόφευκτα στη σημαντική μείωση του αριθμού των συμμετεχουσών και συνακόλουθα της αποτελεσματικότητας της δράσης.

Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. επεσήμανε από την αρχή τις αδυναμίες της προαναφερθείσης πρόσκλησης. Ως εκ τούτου, παράλληλα με τα διαβήματα που γίνονταν από το αναπηρικό κίνημα στην Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, παρότρυνε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1339/22-7-2008 έγγραφό της, τις μητέρες παιδιών με αναπηρία να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση ανεξαρτήτως της επαγγελματικής τους κατάστασης και της ηλικίας των παιδιών τους· ενέργεια σύμφωνη με την προφορική δέσμευση της κας Φ. Πάλλη-Πετραλιά ότι οι μητέρες που ανήκαν στις ανωτέρω κατηγορίες θα συμπεριληφθούν τελικά στις επωφελούμενες της δράσης. Παρά τη δέσμευση αυτή της Υπουργού και την έγκαιρη καταβολή των αιτήσεων, οι παραληφθείσες αιτήσεις δεν καταχωρήθηκαν στο μηχανογραφικό σύστημα του Ο.Ε.Ε. και απορρίφθησαν χωρίς να εξεταστούν.

Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Υπουργών, προκειμένου να αρθούν οι προαναφερθέντες περιορισμοί, οι οποίοι αντίκεινται στη φιλοσοφία της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αποκλείοντας ουσιαστικά από την αγορά εργασίας τις μητέρες ατόμων με αναπηρία -μιας κοινωνικής ομάδας που αντιμετωπίζει αυξημένες απαιτήσεις και χρήζει αντιμετώπισης που θα αντισταθμίζει τη δυσκολία της κατάστασής τους-, καθιστώντας ανενεργό τη Δράση για ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποδυνάμωση της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.μεΑ., ενός θεσμού που δημιουργήθηκε και με την εργώδη προσπάθεια του αναπηρικού κινήματος και η αναβάθμιση του οποίου συνιστά από τους κεντρικούς του στόχους. Αιτείται, συγκεκριμένα, τη διασφάλιση της καθολικής συμμετοχής παιδιών με αναπηρία στα Κ.Δ.Α.Π.μεΑ. με κάλυψη της δαπάνης από εθνικούς πόρους, την αποσαφήνιση του ζητήματος με την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης και την έγκριση όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί.

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ