Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10Β ΔΙΑΥΓΕΙΑ

21/2/2017ΠΡΟΣ: Φορείς - Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Θέμα: « Ενημέρωση για την καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης των απολογιστικών στοιχείων δαπανών έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια»   

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 16 του Νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρείται η περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Για το λόγο αυτό θεσπίστηκε η υποχρέωση δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που έχετε λάβει από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, είστε υποχρεωμένοι να αναρτήσετε στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014.

Σας επισημαίνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την καταχώρηση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών του έτους 2016 στην ειδική εφαρμογή -η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr - είναι στις 28/2/2017, ημέρα Τρίτη.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πλήρες κείμενο της σχετικής εγκυκλίου. 

https://diavgeia.gov.gr/blog/?p=199

  
Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

   ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ