Ανακοινώσεις

ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Π. ΠΟΛΑΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΥΔ

14/3/2017ΠΡΟΣ: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Π. Πολάκη

 

ΚΟΙΝ: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Σ. Μπερσίμη
           Μέλος Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ και Αντιπρόεδρο ΕΣΑμεΑ, κ. Γ. Λεοντόπουλο
           ΕΣΑμεΑ

 

ΘΕΜΑ: «Ύστατη έκκληση στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Π. Πολάκη, για διόρθωση κι έκδοση Εγκυκλίου από τον ΕΟΠΥΥ για πληρωμή του Ειδικού Νοσηλείου Τροφείου ΣΥΔ»

 

Κύριε Υπουργέ,

Παρόλο που από τον Απρίλιο του 2016 με δική σας παρέμβαση δρομολογήθηκε η οριστική διευθέτηση της συμβασιοποίησης και πληρωμής του Ειδικού Νοσηλείου Τροφείου για τις ΣΥΔ, εν τούτοις, μέχρι και σήμερα, οι ΣΥΔ συνεχίζουν να ψυχορραγούν δεδομένου ότι με προσωπική ευθύνη «ορισμένων» στον ΕΟΠΥΥ, με προσχήματα, τερτίπια, εμμονές και άλλα, η «περιβόητη» Εγκύκλιος που αφορά στον τρόπο και την διαδικασία πληρωμής των ΣΥΔ, ακόμα δεν έχει εκδοθεί.

Στην Εγκύκλιο για την πληρωμή του Ειδικού Νοσηλείου Τροφείου των ΣΥΔ, όπως αυτή προκύπτει και μετά την συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 344/08-02-2017, παρά τις συνεχείς παρατηρήσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και του εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του Οργανισμού, κ. Λεοντόπουλου, συνεχίζουν να υπάρχουν απαράδεκτες και παράνομες αναφορές που πρέπει να εξαλειφθούν/τροποποιηθούν/διορθωθούν στην εισήγηση κειμένου της σχετικής Εγκυκλίου.

Συγκεκριμένα:

1)ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (σελ. 1)

Το κείμενο……..

«Στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες εισάγονται

   α)Για τις ΣΥΔ- Διαμερίσματα,  Άτομα με Αναπηρία που έχουν ελαφριά…..

   β)Για τις ΣΥΔ- Οικοτροφεία,  Άτομα με Αναπηρία που έχουν βαριά ….»


πρέπει να αντικατασταθεί με το κείμενο που αναφέρεται στη ήδη υπογεγραμμένη Σύμβαση, που μετά από διαβούλευση έχει συμφωνηθεί και υπογραφεί από ΕΟΠΥΥ και ΣΥΔ (το κείμενο είναι στο Κεφάλαιο Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στην σελ. 7 της Σύμβασης) και αναφέρεται ότι:


Στις ΣΥΔ εισάγονται:
 

1)Άτομα με ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση, ή άλλη αναπηρία (με ανεπτυγμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία δεν απαιτείται υψηλού βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα.


2) Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες (με περιορισμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία απαιτείται υψηλού βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα.

 

Επίσης, βάσει:

Α. της ΚΥΑ υπ.αριθμ. Δ29αΦ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048 (ΦΕΚ Β 172/30-01-2014) κάνει αναφορά στην βαρύτητα της αναπηρίας κάθε φιλοξενούμενου σε ΣΥΔ, η οποία αποτελεί και προσδιοριστικό παράγοντα του ύψους του Ειδικού Νοσηλέιου Τροφείου και όχι ο τύπος της ΣΥΔ που φιλοξενεί το άτομο με αναπηρία και αυτό γιατί, σε πολλές περιπτώσεις, σε ΣΥΔ τύπου διαμέρισμα (έως 4 ΑμεΑ) μπορεί ένα άτομο με χαμηλό βαθμό λειτουργικότητας- βαριά αναπηρία, να έχει καλύτερη υποστήριξη.

Γ. των υπουργικών αποφάσεεων  υπ΄αριθ. ΦΕΚ 74/29-01-2007 και Υ.Α. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394 (ΦΕΚ 74Β/29-01-2007), καθώς και κάθε άλλη σχετική που έχει εκδοθεί μέχρι και το 2016, δεν απαγορεύουν ή περιορίζουν την επιλογή των ατόμων με αναπηρία να επιλέξουν (τα ίδια ή / και οι οικογένειές τους) τον τύπο ΣΥΔ που θα διαμείνουν, όπως και με ποιους θα συνοικίσουν (κάτι τέτοιο, άλλωστε, θα ήταν σε πλήρη αντίθεση με όσα προβλέπει και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και με τον Ν.4074/2012  «Κύρωση σύμβασης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» (ΦΕΚ 88,Τ.Α΄), Άρθρο 19 «Ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία», αναφέρεται ότι «Τα Συμβαλλόμενα κράτη στην παρούσα σύμβαση αναγνωρίζουν το ίσο δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινωνία με επιλογές ίσες με τους…. και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος….» και πιο κάτω στην παρ. α. του ιδίου άρθρου «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον τόπο διαμονής τους και το πού και με ποιόν ζουν,……»).

Δ. του ότι τα ποσά που χορηγούνται ως «Ειδικό Νοσήλειο Τροφείο» στις ΣΥΔ, όπως αναφέρεται ρητά στον Ν.4316/2014 (ΦΕΚ270/Α/24-12-2014) και είναι το αριθμ. 3. στα έχοντας υπ’ όψιν της εισήγησης εγκυκλίου,  χορηγούνται «…σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/2014 (Β΄ 172) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Ορισμός ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες.».

Ε. του στοιχείου που αποτέλεσε βάση του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης που έγινε μεταξύ υμών και ημών το καλοκαίρι και της μεταξύ ΕΟΠΥΥ και εκπροσώπων των ΣΥΔ συμφωνίας που υπεγράφη, αποτέλεσε η αδιαμφισβήτητη παραδοχή και τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία, μεταξύ άλλων και ιδιαίτερα ως προς το ύψος του Ειδικού Νοσηλείου Τροφείου για τις ΣΥΔ, ήταν ο Ν.4316/2014 και η ΚΥΑ  αριθμ. Δ29αΦ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048 (ΦΕΚ Β 172/30-01-2014), βάσει των οποίων, το ύψος του νοσηλείου που θα πρέπει να καταβληθεί από τον ΕΟΠΥΥ ή τα αφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτόν ή από την Πρόνοια για τους ανασφάλιστους συνδέεται αποκλειστικά με την βαρύτητα της αναπηρίας κάθε ατόμου, η οποία συνδέεται με την λειτουργικότητα αυτού.

ΣΤ. Το κείμενο της Σύμβαση που έχει υπογραφεί ήδη, μετά από διαβούλευση μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων ΣΥΔ, στο Κεφ. Κεφάλαιο Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, οποιοσδήποτε άλλος διαχωρισμός, ποια άτομα με αναπηρία και με τι βαθμό αναπηρίας, θα μένουν πού, αποτελεί διάκριση και είναι παράνομος.

Τέλος, αξίζει να σημειωθούν δύο επιπλέον στοιχεία:

  • αφενός, η χαμηλή λειτουργικότητα του ατόμου δεν συνδέεται απαραίτητα με το κινητικό πρόβλημα που μπορεί κάποιο άτομο να έχει (βλ. βαρύ αυτισμό, βαριά νοητική, τυφλοκώφωση κ.ο.κ.), αφετέρου, ένα άτομο με νοητική αναπηρία (ΠΝΟΥ, κατά την παρωχημένη ορολογία της αρχικής νομοθεσίας), που εντάχθηκε σε μία ΣΥΔ τύπου διαμέρισμα, είναι πάρα πολύ πιθανό, μεγαλώνοντας ή από ατύχημα ή από οποιαδήποτε αιτία, να καταστεί μη λειτουργικό και στην περίπτωση αυτή, η ΣΥΔ οφείλει να προσαρμόσει τις υπηρεσίες της για την υποστήριξη και αυτού του ατόμου.
  • πρακτικά, με τις προτεινόμενες απαραίτητες διορθώσεις επί του κειμένου της υπό έκδοση εγκυκλίου, προστατεύονται και τα άτομα με βαριές αναπηρίες που ζουν σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν και οι δύο τύποι ΣΥΔ αλλά μόνο ΣΥΔ-Διαμερίσματα.

 

 

2) Με βάση τα ανωτέρω επίσης,  η παρ. 2 του κεφαλαίου «ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ» της υπό έκδοση εγκυκλίου, θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

« ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

Α.  Ο ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνει την συμβαλλόμενη ΣΥΔ με το ειδικό νοσήλιο-τροφείο για τα Άτομα με Αναπηρίες τα οποία διαβιούν σε ΣΥΔ, ανά ημέρα, άτομο και είδος αναπηρίας όπως ορίζεται από την υπ΄αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048 (ΦΕΚ 172/Β/30-01-2014) κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:

1. Για τα Άτομα με ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση ή άλλη αναπηρία (με ανεπτυγμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία δεν απαιτείται υψηλού βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα, το ύψος του ημερήσιου νοσηλίου − τροφείου ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ το άτομο.

2. Για τα Άτομα με βαρεία νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες (με περιορισμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία απαιτείται υψηλού βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα, το ύψος του ημερήσιου νοσηλίου−τροφείου ορίζεται στο ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ το άτομο.

3. Ο αριθμός, το είδος της αναπηρίας, ο βαθμός αυτονομίας των κατοίκων των ΣΥΔ περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Στον Κανονισμό Λειτουργίας των ΣΥΔ περιλαμβάνονται επίσης και η φύση και συχνότητα των παρεχομένων Υπηρεσιών Υποστήριξης, καθώς και ο αριθμός των μελών της Ομάδας Υποστήριξης κάθε Σ.Υ.Δ.

4. Το ανωτέρω νοσήλιο−τροφείο χορηγείται και για τα Άτομα με Αναπηρίες τα οποία διαβιούν σε Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης οι οποίες λειτουργούσαν νομίμως πριν την έκδοση της αριθ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/ΓΠοικ.3394/10−1−2007 (ΦΕΚ 74/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης

Το ανωτέρω νοσήλιο-τροφείο χορηγείται αναδρομικά από 01-01-2016

 

3)Ως προς το κεφάλαιο με τίτλο «ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» της εισήγησης προς το Δ.Σ. του κειμένου της Εγκυκλίου και συγκεκριμένα η Παράγραφος 4 ι) αυτής, η αναφερόμενη "Βεβαίωση (Υ.Δ) του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν έχει λάβει από τον ΕΟΠΥΥ άλλο νοσήλιο ή πράξη θεραπείας σε άλλη Δομή (ΚΔΗΦ κλπ)", πρέπει να αντικατασταθεί με το εξής:

 "Βεβαίωση (Υ.Δ) του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου του ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν έχει αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ για τις ίδιες υπηρεσίες και για το ίδιο χρονικό διάστημα  σε άλλο Φορέα ΣΥΔ", όπως ακριβώς αναφέρεται και στη Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΣΥΔ (το κείμενο βρίσκεται στο Κεφάλαιο Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ παρ. 13 του κειμένου της Σύμβασης, στην σελ. 6)

 

Κύριε Υπουργέ,

Η σωστή έκδοση αυτής της συγκεκριμένης εγκυκλίου είναι πάρα πολύ σημαντική και χωρίς αυτή, όπως γνωρίζετε, δεν μπορεί να υλοποιηθεί η σύμβαση για τις ΣΥΔ και δεν μπορούν να αποζημιωθούν οι ΣΥΔ.

Επίσης, η αγωνία όλων των γονέων είναι πολύ μεγάλη για την έναρξη εφαρμογής του Ειδικού Νοσηλείου Τροφείου, το οποίο έπρεπε από ετών να έχει εφαρμοστεί και το οποίο θα διασφαλίσει την λειτουργία των υφιστάμενων δομών (οι οποίες «ψυχορραγούν») και θα δώσει ΤΗΝ ΛΥΣΗ στον αποϊδρυματισμό.

Τέλος, εκτός από βασανιστικό, σαδιστικό, παράλογο και παράνομο, είναι και ανεπίτρεπτο, διότι η λύση που με σθένος και παρρησία είχε δοθεί από εσάς προσωπικά, είχε συμφωνηθεί και δρομολογηθεί (και η οποία είναι και μονόδρομος), οι διαρκείς παρεμβάσεις «δακτύλων» στον ΕΟΠΥΥ (βλέπε Αντιπρόεδρος, κ. Γεωργακόπουλος και εμμονικός υπηρεσιακός παράγοντας του Οργανισμού)  αποτελούν τροχοπέδη στην εφαρμογή και λειτουργία του ειδικού νοσηλείου τροφείου των ΣΥΔ και σας εκθέτουν αδίκως κι επανειλημμένα προσωπικά.

 

Κύριε Υπουργέ,

Λυπούμαστε που για μία ακόμα φορά και για ένα θέμα που ήδη πολιτικά έχετε δώσει λύση, πρέπει, αναγνωρίζοντας την μέχρι τώρα στάση σας και ουσιαστική συνεισφορά σας στην επίλυση αυτού του ζωτικής σημασίας θέματος των ΣΥΔ, να σας ζητήσουμε την ΑΜΕΣΗ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ σας παρέμβαση για να λυθεί άπαξ και πρακτικά το θέμα.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και οι φορείς μέλη της που λειτουργούν ΣΥΔ, αποτελώντας την συντριπτική πλειοψηφία των δομών ΣΥΔ, σας δηλώνουμε ότι καμία άλλη λύση πλην της νόμιμης, συμφωνηθείσας και συμβατικής, δεν θα γίνει δεκτή.

Με την βεβαιότητα της άμεσης και προσωπική σας παρέμβασης, αναμένουμε τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες, την έκδοση της ορθής εγκυκλίου και την ενημέρωσή μας.

 

  Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                      

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ