Ανακοινώσεις

ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ.Α. Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

2/6/2017


ΠΡΟΣ: -Υπουργό Εσωτερικών
                 κ. Π. Σκουρλέτη
             -Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
                κα Θεανώ Φωτίου

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: «Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020»


Κύριε/Κυρία  Υπουργέ,

Οι φορείς-μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, οι οποίοι είναι ειδικά πιστοποιημένοι ως μη κερδοσκοπικοί φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, εκ των πραγμάτων υποχρεώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της διαχρονικής ανεπάρκειας της Ελληνικής Πολιτείας, να σηκώσουν το φορτίο της διημέρευσης, της φροντίδας, της δημιουργικής απασχόλησης και της διαβίωσης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο DOWN, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές – Πολλαπλές Αναπηρίες. Τα μέλη των διοικήσεων τους -γονείς ατόμων με αναπηρία στο σύνολο τους- αφιέρωσαν τη ζωή τους στο σκοπό αυτό με ένα και μοναδικό στόχο, την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των παιδιών μας, υιοθετώντας το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία και την αρχή της συμπερίληψης, όπως αυτά ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των ΑμεΑ.

Καταβάλλοντας τεράστια προσπάθεια και αποκτώντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία, κατόρθωσαν να ιδρύσουν δομές, εντός της κοινότητας, που λειτούργησαν και εξακολουθούν να λειτουργούν, παρά την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, με υποδειγματικό τρόπο και σχετικά χαμηλό κόστος για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, να αποτρέψουν την ιδρυματοποίηση και να ανακουφίσουν δεκάδες οικογένειες ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υψηλού τύπου υποστήριξης, αξιοποιώντας ταυτόχρονα πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, που για να γίνει αυτό, οι φορείς αυτοί αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν ικανοί και επαρκείς να ενταχθούν σε όλα τα προηγούμενα κοινοτικά πλαίσια στήριξης.

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της πρόσκλησης 050.9a, Α/Α ΟΠΣ: 2074 με αριθμό πρωτ. 2087/05.04.2017, που αφορά στην ανάπτυξη ή επέκταση ή αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών, τα σωματεία των γονέων των ΑμεΑ που είναι πιστοποιημένα ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ενιαίου συστήματος κοινωνικής φροντίδας, ως δυνητικοί δικαιούχοι, ενδιαφέρονται,  για μια ακόμη φορά,  να υποβάλλουν πρόταση. Επειδή όμως  στο σύνολό τους στερούνται της διαχειριστικής ικανότητας για τεχνικά έργα, θα πρέπει για την εξασφάλιση αυτής να συνάψουν προγραμματικές συμβάσεις με δημόσιο φορέα και συγκεκριμένα με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 που αφορά στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων. Στο συγκεκριμένο όμως άρθρο αναφέρονται μόνο τα κοινωφελή ιδρύματα και προφανώς από παράλειψη δεν συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά πιστοποιημένα Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία γονέων και κηδεμόνων. Οι φορείς – μέλη μας οι οποίοι υπήρξαν πρωτοπόροι στις ανωτέρω υπηρεσίες, υλοποιώντας σχετικά προγράμματα με τον καλύτερο τρόπο, είναι ανεπίτρεπτο να μην έχουν τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 επειδή το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 παρέλειψε τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων για τα τεχνικά έργα μεταξύ των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των γονεϊκών φορέων, πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση, και μέχρι αυτή να υπάρξει, αλλά και δεδομένης της πίεσης του χρόνου, προτείνουμε το εξής: στην πρόσκληση 050.9a, Α/Α ΟΠΣ: 2074 με αριθμό πρωτ. 2087/05.04.2017 και συγκεκριμένα στο παράρτημα Ι: Υποδείγματα προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων διαδημοτικής/διαβαθμιδικής συνεργασίας, να γίνει ορθή επανάληψη και να ενσωματωθεί και το είδος της σύμβασης όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 3106/2003 με θέμα «Αναδιοργάνωση του εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις» που δίνει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει ειδικώς πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998 να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Προς τούτο έχει εκδοθεί η υπ’αρ. Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ 1652/2016 τ. Β’) απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, αντικείμενο των σχετικών συμβάσεων είναι ο συντονισμός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε κοινούς τομείς αρμοδιοτήτων, η μελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων εθελοντισμού σε άτομα με αναπηρία κ.λπ., αλλά και κάθε θέμα που αφορά γενικότερα στην κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη.


Κύριε και Κυρία Υπουργοί,

Γίνεται αντιληπτή προκύπτει από τα παραπάνω η σοβαρότητα του θέματος και η ανάγκη της άμεσης επίλυσής του.

Σας ζητούμε, λοιπόν, να προβείτε το ταχύτερο δυνατόν, στις απαραίτητες ενέργειες  προκειμένου να ενσωματωθεί ΑΜΕΣΑ στην πρόσκληση η σύμβαση του Ν.3106/2003 και επιπρόσθετα να δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, καταληκτική ημερομηνία της οποίας είναι η 12/6/2017, διότι εξ’αιτίας του συγκεκριμένου προβλήματος χάθηκε πολύτιμος χρόνος .

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                   
                                   
                                      ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

- Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναρδάκη
- Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  κ. Ε. Αχτσιόγλου
- κ. Κ. Πουλάκη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
- κ. κ. Αγοραστό, Πρόεδρο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
- κ. Γ. Πατούλη, Πρόεδρο ΚΕΔΕ
-ΕΣΑμεΑ
- Φορείς – Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ