Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΔΒ3Γ/800/6-6-2017 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

6/7/2017


ΠΡΟΣ: Προϊστάμενο Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
                  κ.  Θ. Ρηγάτο

ΚΟΙΝ.:-Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Π. Πολάκη
            -Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Σ. Μπερσίμη
            -Αντιπρόεδρο ΕΣΑμεΑ και μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, κ. Γ. Λεοντόπουλο
            -Προϊστάμενη Δ/νσης Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ, κα Α. Γιαννακού
            -Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ  

Θέμα: «Προσαρμογή του υπ’αριθμ. ΔΒ3Γ/800/6-6-2017 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ στις διατάξεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας»


ΣΧΕΤ:1. το υπ’αριθμ. 16685/17/21-04-2017 έγγραφο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΠΥ
           2. το υπ’αριθμ. ΔΒ3Γ/800/6-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ


Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, στις 6/06/2017, προέβη στην έκδοση δύο εντύπων –γνωματεύσεων παραπομπής για την εισαγωγή ενοίκων σε ΣΥΔ, οι οποίες δεν εναρμονίζονται ούτε με το άρθρο 19 της Σύμβασης του ΟΗΕ, ούτε με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ 1506/4-5-2012 Τεύχος Β΄).


Πιο συγκεκριμένα παρακάτω σας παραθέτουμε πίνακα συγκριτικής απεικόνισης των κατηγοριών αναπηρίας:

 

 

Α/Α

 

ΦΕΚ 1506/4-5-2012 Τεύχος Β΄

 

Έντυπο – Γνωμάτευση ΕΟΠΥΥ

1

Οριακή Ν.Υ. Π.Α: 5-15% Δ.Ν <69

Οριακή Ν.Υ. ΔΝ (70-80)

2

Ήπια Ν.Υ. Π.Α: 20-35% Δ.Ν<55

 Ήπια ή ελαφρια Ν.Υ. με ΔΝ (50,55-70)

3

Μέτρια Ν.Υ. Π.Α.: 67% Δ.Ν<45

Μέτρια Ν.Υ. με ΔΝ (30,40-50,55)

4

Βαριά Ν.Υ. Π.Α.: 80% και άνω Δ.Ν<30

 

Σοβαρή Ν.Υ. με ΔΝ (20,25-35,40)

 

5

 

Βαριά Ν.Υ. με ΔΝ (<20 ή 25)Αναλυτικότερα στην κατηγορία «Εκτίμηση της Νοητικής Κατάστασης», που υπάρχει στο έντυπο –γνωμάτευση του ψυχολόγου, κατατάσσονται τα άτομα με νοητικές αναπηρίες σύμφωνα με το δείκτη νοημοσύνης τους σε κατηγορίες, οι οποίες όμως δεν ακολουθούν τα οριζόμενα στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΚΥΑ – ΦΕΚ 1506/4-5-2012, Τεύχος Β΄).

Είναι αντιληπτό όπως προκύπτει από την ως άνω συγκριτική απεικόνιση, δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα ένα άτομο με Δ.Ν. <30 να χαρακτηρίζεται με Βαριά Νοητική Υστέρηση και παράλληλα στο έντυπο του ΕΟΠΥΥ να χαρακτηρίζεται με Μέτρια ή Σοβαρή Νοητική Υστέρηση.

Επιπλέον στο έντυπο–γνωμάτευση του ιατρού επισυνάπτεται ιατρικός κατάλογος, που δεν είναι αποδεκτός για την καταγραφή της κατάστασης της υγείας των ενοίκων των ΣΥΔ, αφού τα άτομα με αναπηρία κατατάσσονται σε βαθμίδες και κατηγορίες οι οποίες στηρίζονται σε απαρχαιωμένα κριτήρια, μη αποδεκτά από τα ιατρικά και εκπαιδευτικά πρότυπα.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε πολύ για την άμεση τροποποίηση και την προσαρμογή των εγκυκλίων και εντύπων του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Αναμένοντας τις ενέργειες σας και την άμεση ενημέρωσή μας επ’αυτών.

 

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,    
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                            

  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ