Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ : "ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

18/4/2018


ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής ΚοινωνικώνΥποθέσεων Βουλής

ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών


ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις-προτάσεις ΠΟΣΓΚΑμεΑ επί του Σχεδίου Νόμου : Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας»


Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και των οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων-Κηδεμόνων των ατόμων με αναπηρία ανά την Ελλάδα και στοχεύει στη διεκδίκηση και προστασία των Δικαιωμάτων τους.

Με το παρόν έγγραφο, σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις-προτάσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ επί του σ/ν με τίτλο «Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας», που εν όψει ψήφισής του πρόκειται να συζητηθεί στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η ελληνική Πολιτεία μαζί με το πρωτόκολλο που τη συνοδεύει κύρωσε με τον Ν.4074/2012 και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, αναφέρονται τα εξής:

α) στο  άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις», παρ.3: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»,

β) στο άρθρο 7 «Παιδιά με αναπηρίες»: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη απόλαυση, από τα παιδιά με αναπηρίες, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά 2. Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες, το συμφέρον του παιδιού είναι πρωταρχικής σημασίας. 3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα, σχετικά με όλα τα θέματα που έχουν επιπτώσεις σε αυτά και ότι στις απόψεις τους δίδεται η οφειλόμενη βαρύτητα, σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά και ότι τους παρέχεται βοήθεια σε σχέση με την αναπηρία τους και κατάλληλη για την ηλικία τους, ώστε να υλοποιήσουν αυτό το δικαίωμα».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να επιτευχθεί ένα πραγματικά σύγχρονο και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο για την «Αναδοχή και την Υιοθεσία» στη χώρα μας, το οποίο θα σέβεται και θα εμπεριέχει διατάξεις συμβατές με το Εθνικό και Διεθνές Δίκαιο που αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ προτείνει κατ’άρθρο του κατατεθέντος προς ψήφιση σχεδίου νόμου τις ακόλουθες απαραίτητες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, προσθήκες και βελτιώσεις:

Άρθρο 02 «Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής-Υιοθεσίας»

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανήλικα άτομα με αναπηρία που ζουν σε μονάδες παιδικής φροντίδας είναι τα τελευταία που γίνονται δεκτά από οικογένειες για αναδοχή ή υιοθεσία, ζητάμε τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδία μας στο «Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής - Υιοθεσίας», προκειμένου να προωθήσει και να υποστηρίξει τα δικαιώματα των ανήλικων αυτών ατόμων πιο αποτελεσματικά, συνεπώς προτείνουμε το άρθρο 2 να συμπληρωθεί και διαμορφωθεί ως εξής:

«1. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους :

α. Το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο.
β. Έναν (1) Εισαγγελέα Ανηλίκων, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
γ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.
δ.Τρεις (3)ειδικούς εμπειρογνώμονες στο χώρο της παιδικής προστασίας, από τους οποίους ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα αναπηρίας υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ).
 
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα παιδικής προστασίας……………»


Άρθρο 8 «Ανάδοχοι γονείς – προϋποθέσεις»

Στο εδάφιο β της παραγράφου 2, αναφέρεται ότι: «οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς έχουν καλή ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία, ιδίως μάλιστα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα»

Κρίνουμε απόλυτα απαραίτητο να διευκρινιστούν οι προαναφερόμενοι όροι, ώστε να μην αποτελεί κώλυμα για την αναδοχή η ύπαρξη αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης του υποψήφιου προς αναδοχή γονέα.


Άρθρο 12 «Παροχές και διευκολύνσεις σε ανάδοχους γονείς»

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 ζητάμε να συμπληρωθεί το εξής:  

«Στους αναδόχους που έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11,……παρέχεται οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του ανηλίκου. ……..Επιπλέον, καλύπτονται τυχόν δαπάνες για επιπρόσθετες ανάγκες θεραπευτικής αποκατάστασης, ειδικής αγωγής και αναπηρικών προθεμάτων – συμπληρωμάτων. Οι εν λόγω ανάγκες αποδεικνύονται από σχετική γνωμάτευση Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής ή Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή από σχετική, με την πάθηση του ανήλικου, ειδικότητα ιατρού δημόσιου νοσοκομείου.»

Η παράγραφος 3 του προς ψήφιση σ/ν ζητάμε να συμπληρωθεί και να διαμορφωθεί ως εξής:

«3. Ο ανήλικος, που τοποθετείται σε ανάδοχο γονέα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά ή και για προγράμματα θεραπείας, αποκατάστασης, ειδικής αγωγής, καθώς και για αναπηρικά προθέματα - συμπληρώματα από τον ασφαλιστικό φορέα του ανάδοχου γονέα. Σε περίπτωση έλλειψης ασφάλισης αυτού, ο ανήλικος καλύπτεται με την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστου……..»


Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε πολύ όπως ληφθούν υπόψη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής οι παρατηρήσεις-προτάσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ κατά τη συζήτηση του προς ψήφιση σχεδίου νόμου « Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας» καθώς επίσης, ζητούμε την παρουσία της Ομοσπονδίας μας, δια εκπροσώπου της, στη σχετική συζήτηση του σ/ν στην Επιτροπή, προκειμένου να τοποθετηθούμε εκτενέστερα και να ενημερώσουμε για τις παρατηρήσεις μας τα μέλη του Κοινοβουλίου και της αρμόδιας Επιτροπής.

Αναμένουμε την θετική σας ανταπόκριση. 

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,    
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                              

  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 - Πρόεδρο Βουλής των Ελλήνων, κ. Ν. Βούτση
 - Υπουργό Επικρατείας κ. Χρ. Βερναρδάκη
 - Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Θ. Φωτίου
 - Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, κ. Δ. Καρέλλα
 - Ε.Σ.Α.μεΑ.
 -Φορείς- μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ