Ανακοινώσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 19ου ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΤΙΣ 16 & 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

11/10/2018ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ:  ΕΣΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Ορθή επανάληψη ημερομηνιών διεξαγωγής του 19ου Εκλογο-απολογιστικού Συνεδρίου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ στις 16 & 17 Μαρτίου 2019, στην Αθήνα»


Αγαπητoί Συvάδελφoι,

Σας ενημερώνουμε ότι, εκ παραδρομής στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 724/07-09-2018 έγγραφο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ ως ημερομηνίες διεξαγωγής του 19ου Εκλογο-απολογιστικού Συνεδρίου της αναφέρονται οι 9 και 10 Μαρτίου 2019.


Οι ορθές ημερομηνίες
κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθεί το 19ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, στην Αθήνα, σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 22/03/2018
είναι 16 και 17 Μαρτίου 2019.


Σας υπενθυμίζουμε ότι, άμεσα (και σε κάθε περίπτωση έως τον Ιανουάριο 2019) θα πρέπει να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες εvέργειες για τηv έγκαιρη εκλoγή τωv αvτιπρoσώπωv τoυ φoρέα σας και την αποστολή στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ όλων των δικαιολογητικών. Βάσει του Καταστατικού της Ομοσπονδίας είναι απαραίτητο τα Σωματεία-μέλη της, μετά τις αρχαιρεσίες ανάδειξης αντιπροσώπων τους στο 19ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο, να υποβάλλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ τα εξής δικαιολογητικά :    

1)Πρακτικό της Γενικής τους Συνέλευσης
, από το οποίο να προκύπτει η απαρτία και η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπή, για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ανάδειξης εκπροσώπων, υπογεγραμμένο από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον παριστάμενο δικηγόρο.

2)Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών τους, υπογεγραμμένο από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον παριστάμενο δικηγόρο.

3)Κατάσταση ψηφισάντων με τις υπογραφές των μελών που ψήφισαν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον παριστάμενο δικηγόρο.

4)Κατάσταση με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους στην οποία, ανά αντιπρόσωπο, να αναγράφεται: το όνομα και το επώνυμο του, η ιδιότητά του (γονέας ή κηδεμόνας), η ηλικία του τέκνου του ΑμεΑ ή του κηδεμονευομένου Ατόμου με Αναπηρία.

Τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας εκλογής αντιπροσώπων-Συνέδρων σε κάθε Σωματείο-μέλος παρακολουθεί και επικυρώνει Δικηγόρος.

Τέλος, παρακαλoύμε όλους τους φορείς, να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία, διότι βάσει του Καταστατικού μας, μόνο οι ταμειακά ενήμεροι φορείς μπορούν να λάβουν  μέρoς στo Συvέδριo.


Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ