Διεθνής

3η Δεκέμβρη ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

3/12/2009

Τα δικαιώματά μας
 

1.     Οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα
με όλους τους πολίτες.
Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί από κάθε χώρα και να διασφαλιστεί από την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους.

2.     Οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων με σοβαρές  και πολλαπλές αναπηρίες, πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,.
Αυτό περιλαμβάνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες. Ζητούμε την άμεση και πλήρη εφαρμογή της παρούσας σύμβασης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
 
Οι ικανότητές μας
 

3.     Οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία θέλουν να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις για τη ζωή τους. Ο καθένας από εμάς έχει τη δική του άποψη. Όλοι μπορούμε να επικοινωνούμε, με κάποιον  τρόπο. Οι απόψεις και οι επιθυμίες μας πρέπει να γίνονται σεβαστές και να παίρνονται  υπόψη ειδικά σε ζητήματα που αφορούν τη ζωή μας.
Είμαστε οι μόνοι «ειδικοί» που γνωρίζουμε και μπορούμε να εκφράσουμε καλύτερα απ` οποιονδήποτε άλλον τις ανάγκες μας!
Κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα τις μάθετε! 

 

Το σύστημα που προτιμούμε 
                      

4.     Σαν  πρώτο βήμα, ζητούμε την κατάργηση όλων των μοντέλων κηδεμονίας. Αυτό αναφέρετε και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Ο όρος «κηδεμονία» θα πρέπει να καταργηθεί.

5.     Πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις, όπως η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων, που πρέπει να είναι διαθέσιμες και να έχουν πρόσβαση σ` αυτές όλοι οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων με σοβαρές και πολλαπλές αναπηρίες, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, Η προσβασιμότητα σε εναλλακτικά συστήματα υποστήριξης και επικοινωνίας πρέπει να αναπτυχθεί ΚΑΙ για ΕΜΑΣ.

6.     Ο σεβασμός των επιλογών μας πρέπει να διασφαλίζεται  με ποιοτική υποστήριξη.
Θέλουμε ένα άνθρωπο ή μια ομάδα ανθρώπων που θα μας υποστηρίζει.
Πιστεύουμε ότι μία ομάδα/δίκτυο υποστήριξης είναι ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για να μπορούμε να κάνουμε τις επιλογές μας και να παίρνουμε αποφάσεις.                                                                                                              
Θέλουμε οι άνθρωποι που αποτελούν  αυτήν την ομάδα να σέβονται τις απόψεις και τις επιθυμίες μας και να ενεργούν για το συμφέρον μας. Θέλουμε να επιλέγουμε εμείς τους ανθρώπους που θα μας υποστηρίζουν. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση στην παροχή υποστήριξης που αφορά τη λήψη αποφάσεων. Είναι επιβεβλημένο να συμμετέχουμε στην εκπαίδευση/ κατάρτισή τους, γιατί  είμαστε οι μοναδικοί,  αυθεντικοί εκφραστές των δικών μας αναγκών.

Χρειαζόμαστε μια ανεξάρτητη αρχή, προσαρμοσμένες και προσβάσιμες στις δικές μας ανάγκες,  υπηρεσίες που θα μας υποστηρίζουν στην λήψη ιδιαίτερα σοβαρών αποφάσεων που αφορούν τη ζωή μας. Θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να προσβάλουμε αποφάσεις που λαμβάνονται από υποστηρικτές μας χωρίς την συγκατάθεσή μας. Ο συνήγορος αυτής της ανεξάρτητης αρχής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη εμάς, να συνομιλεί μαζί μας και να μας διευκολύνει να καθορίζουμε εμείς τον  τρόπο υποστήριξής μας και τους ανθρώπους που θα μας την παρέχουν. Ζητούμε οι επιθυμίες μας να γίνονται σεβαστές από τους άλλους και να δοθεί  ιδιαίτερη έμφαση στην ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων από τρίτους για ζητήματα που αφορούν τη ζωή μας.  

 

Διασφάλιση της Προστασίας μας
 
7. Θέλουμε υποστηρικτές που θα μας βοηθούν να κατανοήσουμε τα αρνητικά και τα θετικά των αποφάσεών μας και να μας εξασκούν να διαχειριζόμαστε και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.  Θέλουμε να ενεργούν για το συμφέρον του προσώπου που υποστηρίζουν. Δεν πρέπει να ενεργούν χωρίς την συγκατάθεσή μας  και θα πρέπει να μας ενημερώνουν για τις ενέργειές τους που έχουν σχέση με μας. Ακόμα και στην περίπτωση που ζούμε κάτω από συνθήκες βαριάς αναπηρίας, οι υποστηρικτές μας θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να κατανοήσουν και να πραγματώσουν αυτό που επιθυμούμε.

Είναι σημαντικό  να υπάρχουν σαφέστατες κατευθυντήριες γραμμές σε ότι αφορά τις  συναλλαγές μας με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συχνά δεν συμβαδίζουν με τη νομοθεσία.

 

 Οι ανάγκες μας  
 
8. Οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία πρέπει να ενημερώνονται και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Είναι σημαντικό να εκπαιδεύονται και να υποστηρίζονται κατάλληλα για να τα εξασκούν. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να μας παρέχεται υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων και αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσα από μια διαδικασία και διεξοδικές συζητήσεις με το άτομο που μας υποστηρίζει. Είναι σημαντικό για τους νέους με νοητική αναπηρία να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους γιατί μετά την ενηλικίωσή τους θεωρούνται οι γονείς τους υπεύθυνοι γι` αυτούς, ένα καθεστώς που δεν θέλουμε να συνεχιστεί.
 
9.     Προσβασιμότητα στην ενημέρωση και πληροφόρηση σε ζητήματα που μας απασχολούν και επηρεάζουν  τη ζωή μας
Θέλουμε να γνωρίζουμε τι περιλαμβάνουν οι νόμοι που αναφέρονται σε μας.
Θέλουμε ευκολοανάγνωστα (easy-to-read),  κείμενα και εναλλακτικούς τρόπους πληροφόρησης, προσαρμοσμένους στις δικές μας ανάγκες, για να κατανοήσουμε καλύτερα τη νομοθεσία που αφορά την δικαιοπρακτική μας ικανότητα, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματά μας, καθώς επίσης και ότι περιλαμβάνει η διεθνής νομοθεσία που μας αφορά.
 

10.  Μεγαλύτερη υποστήριξη στην αυτό-εκφραση και τον αυτό-προσδιορισμό
Η αυτό-έκφραση και αυτοπροσδιορισμός αποτελεί για μας ένα σημαντικό εργαλείο που επιβεβαιώνει ότι, οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία μπορούν  να αυτο-προσδιορίζονται και αποφασίσουν μόνοι τους.
Είναι το μέσο που θα αναπτύξει και θα προωθήσει εναλλακτικούς τρόπους στην λήψη αποφάσεων και στην εξάσκηση της δικαιοπρακτικής μας ικανότητας. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να μας παρέχεται η υποστήριξη που πραγματικά έχουμε ανάγκη και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ανθρώπους με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Η υποστήριξη Ομοτίμων έχει αποδειχτεί ότι είναι το αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο εργαλείο της αυτό-έκφρασης και του αυτοπροσδιορισμού.
    

    

Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται  να ενισχύσουν  και να προωθήσουν  την ανάπτυξη και την υποστήριξη της αυτό-έκφρασης και του αυτό-προσδιορισμού των ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία.

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ