Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2010

15/6/2010

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010
  • Το Δελτίο του Κατασκηνωτή, στο οποίο θα επισυνάπτεται και  απλή φωτογραφία του, θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, διότι διαφορετικά δεν θα γίνεται αποδεκτό (απαραίτητες οι υπογραφές του Γονέα και του Ιατρού). Σας γνωρίζουμε ότι οι ηλικίες των υποψηφίων κατασκηνωτών πρέπει να είναι από 10 έως 50 έτη. Η Αίτηση Συνοδού, πρέπει να συμπληρωθεί από τους Συνοδούς του φορέα σας, οι οποίοι πρέπει να είναι από 18 ετών και άνω. Τα κριτήρια επιλογής συμπληρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον υπεύθυνο κάθε φορέα.
  • Παρακαλούμε μαζί με τα  Δελτία Κατασκηνωτών και τη φωτογραφία να μας αποστείλετε διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα δηλώνετε συνολικό αριθμό παιδιών και συνοδών, καθώς και κατασκηνωτικό χώρο και περίοδο που  επιθυμείτε να συμμετάσχετε, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για την Επιτροπή Κατασκηνώσεων της Ομοσπονδίας, η οποία θα κάνει την τελική κατανομή, βάσει των αναγκών και της δυνατότητας εξυπηρέτησης κατά περίπτωση. Σας υπενθυμίζουμε ότι η αναλογία αριθμού παιδιών-συνοδών του φορέα σας πρέπει να γίνει βάσει του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο σας επισυνάπτουμε. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κατασκηνώσεων της Ομοσπονδίας διαπιστώσει ότι, δεν τηρείται αυτή η αναλογία, θα προβεί σε περικοπή των επιπλέον συνοδών και τη διάθεση αυτών σε φορείς που δεν δύνανται να καλύψουν την αναφερθείσα αναλογία στο σχετικό Π.Δ.
  • Επίσης, στο διαβιβαστικό έγγραφο να υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. του φορέα σας για τη συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2010 (και όχι μόνο υπογραφή Προέδρου), καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη ευθύνης για τη μεταφορά των παιδιών από και προς την κατασκήνωση.
  • Τα Δελτία των κατασκηνωτών, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, οι Aιτήσεις των συνοδών και το διαβιβαστικό έγγραφο, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να επιστραφούν στην Ομοσπονδία, έως τις 26 Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα. Αιτήσεις συμμετοχής πέραν αυτής της ημερομηνίας, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι περιπτώσεις των παιδιών σε αναπηρικά αμαξίδια, να επισημαίνονται ιδιαίτερα.
  • Ο κάθε φορέας υποχρεούται να βρει το συνολικό αριθμό των συνοδών που θα χρειασθεί, διότι –όπως γίνεται αντιληπτό- στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ απευθύνεται ελάχιστος αριθμός συνοδών προς κάλυψη αναγκών των κατασκηνώσεων. Επίσης, συνοδοί που κάνουν αίτηση στο Σύλλογό σας, δεν θα κάνουν και στην Ομοσπονδία για την περίοδο που θα φιλοξενηθεί ο φορέας σας, διότι δημιουργείται σύγχυση ως προς τον αριθμό των συνοδών που έχει στη διάθεσή της η ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Μπορούν βέβαια να κάνουν αίτηση για τις άλλες περιόδους, εφόσον ενδιαφέρονται.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φορείς πρέπει απαραιτήτως να κρατούν φωτοαντίγραφα των Δελτίων των παιδιών (μαζί με τη φωτογραφία τους) που εκπροσωπούν, τα οποία πρέπει να παραδίδουν στο Συντονιστή, την ημέρα έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου, στην κατασκήνωση στην οποία μετέχουν.. Το πρωτότυπο Δελτίο θα προσκομίζεται στην Ομοσπονδία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (και τις τρεις σελίδες της Αίτησης Συνοδού, Ιδιωτικό Συμφωνητικό, Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Εμβολίων, Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την Αναπηρία).
  • Στις περιπτώσεις των Ιδρυμάτων το Ιδιωτικό Συμφωνητικό πρέπει να υπογράφεται τόσο από το Διοικητή/Διευθυντή του Ιδρύματος, όσο και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων.
  • Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ δεν αναλαμβάνει την κάλυψη τροφείων ή τη φιλοξενία φορέων σε ξενοδοχεία ή μέσα στα ίδια τα Κέντρα κλειστής περίθαλψης ή την κάλυψη συνοδών για φορείς που φιλοξενούνται σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, παρά μόνο την πληρωμή συνοδών, συντονιστών, γιατρών, νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΟΤΑ, Ιερών Μητροπόλεων, άλλων Υπουργείων, Ναυταθλητικού Κέντρου Μεσολογγίου και Νεφροπαθών Παιδιών, καθώς και την ασφάλιση κατασκηνωτών και εργαζομένων. Επίσης θα καλυφθεί το κόστος  μόνο των υποχρεωτικών μετακινήσεων λόγω κατανομής σε φορείς της περιφέρειας και μόνο για μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα τιμολόγια μετακινήσεων των κατά τόπους ΚΤΕΛ ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα καλυφθούν έξοδα μετακίνησης φορέων που με αίτημά τους έχουν ζητήσει τη φιλοξενία τους σε κατασκηνωτικό χώρο εκτός της Περιφέρειας έδρας του φορέα.

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ