Ανακοινώσεις

17ο ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ -ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

16/12/2010

  
 
ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

ΘΕΜΑ: «17ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ-Υπενθύμιση-Οδηγίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων των Σωματείων-Μελών μας στο Συνέδριο»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του υπ΄αρ 1004/1-11-2010 εγγράφου μας, που αφορούσε στην προκήρυξη του 17ου Τακτικού-Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, στις 7 και 8 Μαΐου 2010 στη Θεσσαλονίκη, σας επισημαίνουμε τα εξής:

 

           i.               Διαδικαστικά ανά Σωματείο-μέλος για το 17ο Εκογοαπολογιστικό Συνέδριο (άρθρο 20 νέου Καταστατικού ΠΟΣΓΚΑμεΑ):

Βάσει του νέου τροποποιημένου Καταστατικού της Ομοσπονδίας, τα Σωματεία-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ οφείλουν να διεξάγουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων τους στο 17ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Οι αρχαιρεσίες αυτές γίνονται ειδικά για την ανάδειξη των αντιπροσώπων κάθε Σωματείου–μέλους στο 17ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ,  μπορούν να γίνουν μαζί με αρχαιρεσίες ανάδειξης νέων διοικήσεων στα Σωματεία-μέλη και οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν παρουσία δικηγόρου, ο οποίος θα παρακολουθεί τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας, θα σφραγίζει και θα συνυπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και καταστάσεις για το σκοπό αυτό.

(Προσοχή: οι αρχαιρεσίες και η ανάδειξη αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών στο 17ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο θα πρέπει απαραίτητα να έχουν γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του νέου Καταστατικού της Ομοσπονδίας)
 

         ii.               Αριθμός αντιπροσώπων ανά Σωματείο-μέλος (άρθρο 20 νέου Καταστατικού ΠΟΣΓΚΑμεΑ):

·    Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Σωματείου-μέλους στο 17ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ εξαρτάται από τον αριθμό των ψηφισάντων στις αρχαιρεσίες τους, που γίνονται ειδικά για το σκοπό αυτό και όχι από το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών κάθε Σωματείου-μέλους.

Σε κάθε τριανταπέντε (35) ψηφίσαντα μέλη Σωματείου αντιστοιχεί και ένας (1) αντιπρόσωπος, δηλαδή, Σωματείο με είκοσι ένα (21) ή πάνω από είκοσι ένα (21) και λιγότερα από τριανταπέντε (35) ψηφίσαντα μέλη μετέχει με έναν (1) αντιπρόσωπο.

Σε κάθε δεκαοκτώ (18) επιπλέον ψηφίσαντα μέλη Σωματείου αντιστοιχεί και ένας (1) επιπλέον αντιπρόσωπος, δηλαδή, Σωματείο με έως και πενήντα τρία (53) ψηφίσαντα μέλη Σωματείου μετέχει με δύο (2) αντιπροσώπους.

Πιο αναλυτικά, ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα εκλέξει κάθε Σωματείο-μέλος για το 17ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, υπολογίζεται ως εξής:

 

Ø      Έως 52 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος,

Ø      Από 53 έως 87 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 2 αντιπρόσωποι,

Ø      Από 88 έως 122 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 3 αντιπρόσωποι,

Ø      Από 123 έως 157 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 4 αντιπρόσωποι,

Ø      Από 158 έως 192 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 5 αντιπρόσωποι,

Ø      Από 193 έως 227 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 6 αντιπρόσωποι,

Ø      Από 228 έως 262 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 7 αντιπρόσωποι,

Ø      Από 263 έως 297 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 8 αντιπρόσωποι,

Ø      Από 298 έως 332 ψηφίσαντα μέλη, εκλέγονται 9 αντιπρόσωποι  κ.ο.κ.

 

Επίσης, δύνανται να εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη - σύνεδροι, ισάριθμα των τακτικών.

 

·         Η ψήφος των μελών για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ ασκείται προσωπικά, μόνο από γονείς ή κηδεμόνες ή από ΑμεΑ υποστηριζόμενης εκπροσώπησης, και όχι σε περισσότερα του ενός Σωματείου-μέλους της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διπλοψηφία, λαμβάνεται υπ΄όψιν μόνο η προηγηθείσα χρονικά ψήφος σε Σωματείο-μέλος.

 

       iii.               Δικαιολογητικά αρχαιρεσιών εκλογής αντιπροσώπων ανά Σωματείο-μέλος (άρθρο 20 νέου Καταστατικού ΠΟΣΓΚΑμεΑ):
 
Τα Σωματεία-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μετά τις αρχαιρεσίες ανάδειξης αντιπροσώπων τους στο 17ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο, υποβάλλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη του Συνεδρίου (δηλαδή μέχρι την Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011), τα εξής δικαιολογητικά:
 

1)     Πρακτικό της Γενικής τους Συνέλευσης, από το οποίο να προκύπτει η απαρτία και η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπή, για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ανάδειξης εκπροσώπων, υπογεγραμμένο από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον παριστάμενο δικηγόρο.

2)    Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών τους, υπογεγραμμένο από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον παριστάμενο δικηγόρο.

3)    Κατάσταση ψηφισάντων με τις υπογραφές των μελών που ψήφισαν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον παριστάμενο δικηγόρο.

Κατάσταση με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους στην οποία, ανά αντιπρόσωπο, να αναγράφεται: το όνομα και το επώνυμο του, η ιδιότητά του (γονέας ή κηδεμόνας), η ηλικία του τέκνου του ΑμεΑ ή του κηδεμονευομένου Ατόμου με Αναπηρία.

 

 Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τη μετακίνηση και τη διαμονή των Συνέδρων από την Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα, θα σας αποσταλούν με μεταγενέστερο έγγραφό μας.

 

Εκ μέρους όλων των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και του προσωπικού της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, σας ευχόμαστε:

 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 2011

 

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                                                                          

 

                                 ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ