Ανακοινώσεις

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 17ο ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 & 8 ΜΑΙΟΥ 2011

21/3/2011

 

                                                                                         ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑΘΕΜΑ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 17ο ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 & 8 ΜΑΙΟΥ 2011»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως έχετε ενημερωθεί με 3 προγενέστερες επιστολές μας, το 17ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαΐου 2011, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο «ΚΑΨΗΣ» (Μοναστηρίου 18).
Με την υπ΄αρ. 1094/16-12-2010 επιστολή μας, σας δόθηκαν δε επαρκείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σας, για το προσεχές Συνέδριο.
Σας παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου 19 του Καταστατικού της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με τίτλο «ΕΚΛΟΓΕΣ», σύμφωνα με το οποίο:
«Τα Σωματεία-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ οφείλουν μαζί με την υποβολή των δικαιολογητικών που θα αναφέρουν τους εκπροσώπους τους για το Συνέδριο, να υποβάλουν και τις δηλώσεις των εκπροσώπων που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα α) για το Γενικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή και β) για μέλη των Μόνιμων Επιτροπών:
α) Νοητικής Αναπηρίας,
β) Αυτισμού,
γ) Συνδρόμου Down και Αισθητηριακών Αναπηριών Ανηλίκων Ατόμων,
δ) Εγκεφαλικής Παράλυσης,
ε) Πολλαπλών Αναπηριών,
στ)Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων-Εκπροσώπησης – Αυτοέκφρασης»

Συνεπώς, για το 17ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ οι υποψηφιότητες των εκλεγμένων αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας για το Γενικό Συμβούλιο και τις Μόνιμες Επιτροπές θα πρέπει:

Α) Να έχουν κατατεθεί συγχρόνως με τη δήλωση των αντιπροσώπων για το Συνέδριο (δηλαδή μέχρι τις 7 Απριλίου 2011) ή μπορούν να κατατεθούν (σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, άρθρο 19) μέχρι και είκοσι ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου, ήτοι μέχρι τις 17 Απριλίου 2011, ημέρα Κυριακή. Εφόσον οι υποψηφιότητες σταλούν στην Ομοσπονδία ταχυδρομικά, αυτές θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την 16η Απριλίου ώστε να θεωρηθούν εμπρόθεσμες κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων που θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού.

Β) Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του Γενικού Συμβουλίου και των Μόνιμων Επιτροπών μόνο σε μία από τις εξής κατηγορίες:
Νοητικής Αναπηρίας, Αυτισμού, Συνδρόμου Down και Αισθητηριακών Αναπηριών Ανηλίκων Ατόμων, Εγκεφαλικής Παράλυσης, Πολλαπλών Αναπηριών. 
Για την κατηγορία Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων-Εκπροσώπησης – Αυτοέκφρασης, υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνο άτομα με μία από τις αναπηρίες: Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Πολλαπλές Αναπηρίες τα οποία είναι και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων – Εκπροσώπησης - Αυτοέκφρασης στο 17ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ»,

Γ) Για τους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή ισχύουν οι ίδιες ημερομηνίες προθεσμιών και δεν χρειάζεται να δηλώσουν κατηγορία αναπηρίας.

Με μεταγενέστερο έγγραφο της Ομοσπονδίας, θα ενημερωθείτε για τον τρόπο μετακίνησης, διαμονής και σίτισης των Συνέδρων από όλη την επικράτεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, μετά τη λήξη των ως άνω ημερομηνιών (τόσο για τους αντιπροσώπους, όσο και για τις υποψηφιότητες) καμία εκπρόθεσμη δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

2. Τα Σωματεία-μέλη πρέπει να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία, ώστε να έχουν τη δυνατότητα -βάσει Καταστατικού- να λάβουν μέρος στο Συνέδριο. Σε περίπτωση που Σωματείο-μέλος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ δεν έχει τακτοποιήσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις, μπορεί ο αντιπρόσωπος-Σύνεδρος του Σωματείου να το πράξει στο χώρο του Συνεδρίου και οπωσδήποτε πριν την ώρα έναρξής του. Για το θέμα αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Ιωακειμίδου στο 210-5236501 προκειμένου να ενημερωθείτε για τις εκκρεμότητές σας.

3.  Οι παραπάνω παρατηρήσεις, καθώς και το Καταστατικό θα τηρηθούν με μεγάλη αυστηρότητα και δε θα υπάρξει καμία παρέκκλιση.

  
Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  

                            ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                          ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ

 

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ