Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΣΩΝ

12/10/2012


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ μετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πρόσβασις», η οποία υλοποιεί το έργο «Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής», στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΤοπΕΚΟ».

Στα πλαίσια δημοσιότητας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και των δυνητικά ωφελουμένων του Προγράμματος, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ θα προβεί –σε πρώτη φάση- άμεσα στην έκδοση 1.000 Ενημερωτικών Φυλλαδίων, 50 Διαφημιστικών Αφισών και σε δεύτερη φάση, μέχρι τέλος του έτους 2012, στην έκδοση 1.000 επιπλέον ενημερωτικών φυλλαδίων.

Συνολικός προϋπολογισμός του ως άνω έργου, που θα πραγματοποιηθεί με υπεργολαβίες από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ είναι 2.500 €, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (οι υπεργολαβίες περιλαμβάνουν κειμενογράφηση των 2 εντύπων, γραφιστικό σχεδιασμό των 2 εντύπων και της αφίσας και εκτύπωση συνολικά 2.000 εντύπων και 50 αφισών).

Παρακαλούνται πολύ οι ενδιαφερόμενοι για συνεργασία με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 210-5236501 με την κα Μαρία Ιωακειμίδου και να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις οικονομικές τους προσφορές στα γραφεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16341), μέχρι τις 17/10/2012, ώρα 15.30.

Η Ομοσπονδία, μεταξύ των προσφορών, θα επιλέξει την οικονομικά συμφερότερη και σε περίπτωση ισόποσων προσφορών, θα προτιμηθεί η προσφορά, της οποίας ο χρόνος παράδοσης του φυσικού αντικειμένου θα είναι ο μικρότερος, βάσει του χρονοδιαγράμματος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Η αποπληρωμή και εξόφληση του παραπάνω έργου, θα πραγματοποιηθεί από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ μέχρι τέλος του έτους 2012.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ