Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ"

30/9/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ" 

 


Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με το παρόν ενημερώνει ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ¶ξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΚΔΗΦ – Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος»  με κωδικό ΟΠΣ 5001439,

προσκαλεί:

άτομα κυρίως με κινητικές αναπηρίες ή και νοητική υστέρηση να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «ΚΔΗΦ – Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» που θα υλοποιηθεί στο Κέντρο της, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα αφορά την εξυπηρέτηση πενήντα (50) ΑμεΑ.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου θα παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) για 8 ώρες ημερησίως (ωράριο λειτουργίας Κέντρου 07:00-16:00) για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένου του χρόνου της μεταφοράς από και προς το Κέντρο. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους ορίζεται σε 36 (τριάντα έξι) μήνες από 01/11/2016 έως 30/10/2019

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στα γραφεία της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, Όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, Τ.Θ. 200 57, Τ.Κ. 551 10, Πυλαία Θεσσαλονίκης, μέχρι τις 21/10/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

Προσοχή: Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Τσαλαμπούνη Αικατερίνη στα τηλ.:2310 489247-9, fax 2310 489217, e-mail:esbe@otenet.gr, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00-16:00.

 

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΗ  ΕΝΩΣΗ

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 

 

 

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ