Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΚΔΗΦ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17/10/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με το παρόν ενημερώνει ότι το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική αναπηρία, προτίθεται να υλοποιήσει πρόγραμμα στο πλαίσιο της Πράξης: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», με ειδικό τίτλο: «Υποστήριξη ΑμΕΑ με Ν.Υ. – Κέντρο Ειδικής Αγωγής».

Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ” με θεματικό στόχο την Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχιας και κάθε διάκρισης, προτεραιότητα την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών και ειδικό στόχο τον περιορισμό των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 75 Άτομα Με Νοητική Υστέρηση. Θα διαρκέσει 36 μήνες (3 έτη), από 01/12/2016 έως 30/11/2019 με παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών φροντίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους από τις 14/10/2016 έως τις 04/11/2016 στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής, (Κολοτούρου 14 Καλαμαριά, τηλ. 2310453107, φαξ:2310481656, email:keathe@otenet.gr) καθημερινές από 09:00π.μ – 13:30μ.μ.

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην Προκήρυξη του έργου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν γνώση:

1. της Αναλυτικής Προκήρυξης της Πράξης,  η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, http://pepkm.gr και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ειδικής Αγωγής http://www.keathe.gr/.

2. της Αναλυτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δυνητικών Ωφελουμένων , όπου περιγράφονται αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής, τα κριτήρια και οι διαδικασίες με τις οποίες θα γίνει η επιλογή κ.α. Η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ειδικής Αγωγής http://www.keathe.gr/ και διατίθεται επίσης σε έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις του.

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ