Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

10/11/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με το παρόν ενημερώνει ότι το  Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» θα υλοποιήσει την πράξη «ΚΔΗΦ-Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» με Κωδικό πρόσκλησης 5001628   στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ¶ξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ»,

Αφορά ¶τομα με Αναπηρία (ωφελούμενους) με κινητική αναπηρία, νοητική υστέρηση, πολλαπλές αναπηρίες, που προσκαλούνται να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης –ημερήσιας φροντίδας στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α του Φορέα μας,

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε πενθήμερη λειτουργία, από Δευτέρα έως Παρασκευή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, για 8 ώρες ημερησίως και κατά τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου 07.00-15.00. Η υλοποίηση της πράξης έχει διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες από 01/01/2016-31/12/2019.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, μπορούν να καταθέτουν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς (η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομίου δεν λαμβάνεται υπόφη) ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην γραμματεία  του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης» που βρίσκεται στην οδό 19ης Μαϊου 3 Κατερίνη, Τ.Κ. 60134, Τ.Θ 94 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά του ανωτέρω πίνακα, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης έως τις 07/12/2016 και ώρα 12.00

Στην συνέχεια και μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 08/12/2016 στην ιστοσελίδα του Φορέα info@merimnakaterini.gr

Την πρόσκληση και τα δικαιολογητικά υποβολής μπορεί κανείς να την αναζητήσει

-Στις δομές του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης»,

-Στην ιστοσελίδα του φορέα (  www.merimnakaterini.gr)

για όλο το διάστημα που ο φορέας θα δέχεται αιτήσεις και στo μέσo κοινωνικής δικτύωσης του Φορέα στο Facebook (Μεριμνα Παιδιού Κατερίνης)

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ