Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑμεΑ "ΥΠΕΡΙΩΝ" ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΝΕΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

20/2/2017

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Ταχ. Δ/νση: Λογγό Ληξουρίου
Ταχ. Κώδικας: 28200
Πληροφορίες: Σοφία Μαροπούλου Ζαφειράτου
Τηλέφωνα: 2671092492

Κινητά: 6937177207, 6936821614
Fax:
Email:enosiyperion@gmail.com

 

 

ΛΗΞΟΥΡΙ,  19 Φεβ 2017

Α.Π.:  6

 

 

 

 

 

                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

 

H Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020, εννέα (9)  άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες:

 

 

 

 

1.     (ΤΕ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·       Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

·       Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) (εφόσον διατίθεται) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας.

 

 

2.     (ΤΕ) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·       Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

·       Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (ΤΕ) (εφόσον διατίθεται) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή.

 

3.     (ΤΕ) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Αφορά σε μία (1) θέση μερικής απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·       Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

·       Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (ΤΕ) (εφόσον διατίθεται) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή.

 

4.     (ΠΕ) ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·        Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

·        Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου (εφόσον διατίθεται) ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

 

5.     (ΤΕ/ΔΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·       Γνώσεις Πληροφορικής- χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

·        ΚαλήΓνώση μιας Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·       Εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία ιστοσελίδων. Λόγω αυξημένων απαιτήσεων της Πράξης σε σχέση με τη διαχείριση του σχετικού δικτυακού τόπου, είναι επιθυμητή  η αντίστοιχη εμπειρία.

·       Καλή Γνώση 2ης Ξένης Γλώσσας

 

 

 

 

6.     (ΔΕ/ΤΕ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ

 

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·        Πτυχίο Νοσηλευτικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΚΑΤ.Ε.Ε.) ή Βοηθού Νοσηλευτή (ΤΕΛ, ΙΕΚ κ.α)

·        Άδεια άσκησης επαγγέλματος (εφόσον διατίθεται)

 

 

7.      (ΥΕ/ΔΕ/ΙΕΚ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

 

8.      (ΥΕ/ΔΕ) ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

 

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρουςαπασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·       Επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ’ κατηγορίας

·       Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

·       Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία - ικανότητα μικροεπισκευών κτιριακών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά-υδραυλικά-λοιπές μικροεπισκευές).

 

 

9.      (ΥΕ/ΔΕ/ΤΕ) ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

 

Αφορά σε μία (1) θέση μερικής  απασχόλησης.

 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·        Άρρεν

Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης-επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους και της εμπειρίας τους  οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (όπου απαιτείται)
  5. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  6. Βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας (όπου απαιτούνται)
  7. Βεβαιώσεις επιμόρφωσης / κατάρτισης.(όπου απαιτούνται)
  8. Αποδεικτικό  Κατοικίας
  9. Συστατικές  επιστολές από προηγούμενη εργασία

Τα δικαιολογητικά μπορούν να είναι απλές φωτοτυπίες

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Θα προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα.

Ειδικότερα για τις θέσεις με Κωδικούς (1,2,3,4,6) απόδειξη της σχετικής εμπειρίας,θα αποτελούν τα δικαιολογητικά, που κατά περίπτωση μπορεί να είναι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή και τα ένσημα του Ασφαλιστικού Φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 έως και την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017από τις 11:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ στο χώρο Κ.Δ.Η.Φ. Περιοχή Λογγός Ληξουρίου, Κεφαλληνίας, ΤΚ 28200.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/) ή στα γραφεία της Ένωσης.

.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 Κατάταξη υποψηφίων

Μετά την επεξεργασία των εμπρόθεσμων αιτήσεων των υποψηφίων, οι αιτούντες που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια θα κληθούν να περάσουν από προσωπική συνέντευξη.

Στη συνέχεια βαθμολογώντας τα κριτήρια Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα:

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τρόπος πιστοποίησης

Μέγιστη Βαθμολογία

1

Συναφής Επαγγελματική εμπειρία (μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη είναι τα τρία (3) έτη, 10% για κάθε χρόνο)

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και τα ένσημα του Ασφαλιστικού Φορέα

 

30

2

Κοινωνική ενασχόληση και προσφορά εθελοντικής εργασίας σε φορείς που λειτουργούν παρόμοιες δομές

(ΚΔΗΦ, Κέντρα Ημέρας, Στέγες, ξενώνες κ.λ.π) (μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη είναι τα δύο (2) έτη, 10% για κάθε χρόνο)

 

Βεβαίωση από τους αντίστοιχους φορείς

20

3

Γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος της Δομής

Πιστοποιητικό εντοπιότητας ή αποδεικτικό κατοικίας

10

4

 

Συνέντευξη

 

Από Τριμελή Επιτροπή

40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

100

 

θα αναρτηθούν, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τα αποτελέσματα στην έδρα του Κ.Δ.Η.Φ. και στην ιστοσελίδα (http://enosi-amea-yperion.gr/).

 

 

Για την Ένωση Προστασίας της Ισότητας

& των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σοφία Μαροπούλου Ζαφειράτου                                                                            Ηλίας Παρίσης

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ