Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ" ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΕΣΤΙΑ" ΣΤΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ

26/4/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κέντρα
διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας»

Η ΕΣΤΙΑ – Κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση, στα πλαίσια της πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττική 2014-2020 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και διακρίσεων – διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα με τίτλο «Κέντρα διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας» (απόφαση ένταξης πράξης: 3966/ 18-04-2017).

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, σε 39 ενήλικα άτομα με νοητική υστέρηση. Οι υπηρεσίες παρέχονται από το « Κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση ΕΣΤΙΑ» στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις επί της οδού Σόνιας Νικολακοπούλου 13 στο Νέο Ψυχικό, από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως ορίζεται στον ΠΔ 395/ 93, για τρία χρόνια, πέντε ημέρες την εβδομάδα, 8ώρες ημερησίως.

Για κάθε ωφελούμενο, βάσει των αναγκών του, δημιουργείται και ακολουθείται εξατομικευμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνεται υποστήριξη από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Γυμναστή, εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, προγράμματα κοινωνικής ένταξης, εξωτερικά προγράμματα και διακρατικές συνεργασίες, διατροφή.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενωνη ΕΣΤΙΑ θασυγκαλέσει την επιτροπή εξέτασης/ ελέγχου των αιτήσεων και θα προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων με τη διαδικασία της μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΜΟΡΙΩΝ

1. Τύπος πλαισίουδιαμονής

Ίδρυμακλειστήςπερίθαλψης,θεραπευτήρια/ΚΚΠΠ, κ.α.

40

Οικογενειακού τύπου στεγαστικές δομές (ατομική/

 

οικογενειακήκατοικία,ΣΥΔ).

10

1.Ασφαλιστικήικανότητα

Ανασφάλιστος/η

30

Ασφαλισμένος/η

10

2. Ύψοςατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος

Εισόδημακάτωαπότοόριοτηςφτώχειας*

20

Εισόδημαπάνωαπότοόριοτηςφτώχειας

10

3.Οικογενειακή κατάσταση

Ύπαρξη άλλουΑμεΑστηνοικογένεια(δενυπολογίζεται

 

οαιτούμενος)

12

Μέλημονογονεϊκώνοικογενειών

12

Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι (άνω τωνδύο εξαρτώμενων

 

μελώνεκτόςτουωφελούμενου).

8

4. Εργασιακή κατάσταση

 

του γονέα όμιμου κηδεμόνα

Άνεργος/η

10

Εργαζόμενος/η

5

 

Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα/στάδια:

Α) Εξέταση/έλεγχος των αιτήσεων και υπολογισμός του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων/θέσεων στην πράξη, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Β) Επιλογή των συμμετεχόντων στην πράξη.

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή θα καταρτίσει σχετικό πίνακας κατάταξης και επιλογής των ωφελουμένων της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων.

Γ) Έκδοση απόφασης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Η Επιτροπή θα εκδώσει σχετική απόφαση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής η οποία θα δημοσιοποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελουμένων και σε κάθε περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητας του δικαιούχου, η Επιτροπή δύναται να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές χρησιμοποιώντας τους επιλαχόντες με βάση το συνολικό πίνακα κατάταξης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 09/05/2017

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων: 12/05/2017

Στην συνέχεια και μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων που μπορούν να υποβληθούν έως τις 19/05/2017 και ώρα 12.00, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 22/05/2017 

Επισυνάπτεται η αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως στην παρακάτω διεύθυνση

ΕΣΤΙΑ – Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση

Σόνιας Νικολακοπούλου 13

Ν. Ψυχικό Τκ. 15451

τηλ. 2106713149 fax. 2106748084

Site: www.eseepa.gr

e-mail: projects@eseepa.gr

 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ